De grote lijnen uit de provinciale coalitieakkoorden

In alle provincies van ons land gaan de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten aan de slag om de provincies te versterken en deze te sturen naar een duurzame toekomst. Elk van deze provincies heeft zijn eigen prioriteiten en doelen, maar er zijn veel gemeenschappelijke thema’s die de gehele regio raken. TLN heeft een analyse gemaakt van de provinciale coalitieakkoorden.

Hoewel elke provincie zijn eigen accenten legt, zien we overal de wens om de regio voor te bereiden op een duurzame toekomst, waarin goede bereikbaarheid, multifunctioneel ruimtegebruik en energie-efficiëntie belangrijke thema’s zijn. Samenwerking tussen de provincies, met het Rijk en met gemeenten is van essentieel belang om deze doelen te bereiken. TLN mist duidelijkheid en scherpte in de akkoorden. De akkoorden zijn veilig geformuleerd en richten zich op de hoofdlijnen, aan TLN de taak om de politici en de ambtenaren te adviseren over de concrete invulling. Daarom zijn we blij met de aandacht voor de onderstaande thema’s.

Bereikbaarheid en Infrastructuur: De druk op de infrastructuur is aanzienlijk vanwege economische groei en bevolkingsgroei. Dat leidt tot toenemende congestie. In alle provincies wordt gewerkt aan het verbeteren en herstellen van de bereikbaarheid en de infrastructuur. Investeringen in verschillende modaliteiten, vervoersvormen en innovaties, en het benutten en onderhouden van bestaande infrastructuur staan centraal. Ook vraagt men aandacht voor voldoende veilige vrachtwagenparkeerplaatsen langs autosnelwegen. Daarnaast wordt ingezet op duurzaam openbaar vervoer om zo de congestie op het wegennet te verminderen en de provincies goed bereikbaar te houden.

Ruimte en Bedrijventerreinen: Het streven is om de woningvoorraad uit te breiden, waarbij de focus ligt op binnenstedelijke ontwikkeling. Daarnaast moet er voldoende ruimte blijven bestaan voor bedrijven. Bedrijventerreinen worden duurzaam en klimaatbestendig ingericht. Functiemenging en meervoudig ruimtegebruik worden gestimuleerd om de schaarse ruimte zo optimaal mogelijk te benutten. Grootschalig logistiek vastgoed wordt alleen toegestaan op die specifieke locaties waarover met gemeenten regionale afspraken zijn gemaakt en m.n. op goed bereikbare plekken.

Duurzaamheid en Energie: De provincies werken aan de energie-infrastructuur, waaronder laadinfrastructuur voor batterij-elektrische voertuigen, waterstof, opwekking, opslag en transport. Het verminderen van congestie op het elektriciteitsnet en het faciliteren van duurzaam energiegebruik zijn prioriteiten. Duurzaam goederenvervoer en logistieke hubs buiten de steden worden gestimuleerd.

Economie: Er wordt gewerkt aan het versterken van het vestigingsklimaat, het aansluiten van onderwijs op de arbeidsmarkt, en het ondersteunen van lokale ondernemers in hun streven naar verduurzaming en innovatie.

Lees hier de inhoud van de akkoorden per regio

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.