Inzameling huishoudelijk afval vanaf 2030 met uitstootvrije vuilniswagens

Vanaf 2030 geen nieuwe vuilniswagens op diesel meer in de straat en in de jaren erna álle vuilniswagens die huishoudelijk afval inzamelen uitstootvrij. Dat spraken het ministerie van IenW, gemeenten en partijen uit de reinigingsbranche deze week af.

Onder andere de gemeenten Leiden, Groningen, Den Haag en Breda maakten deze afspraak op dinsdag 1 oktober. Gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Tilburg tekenden dit convenant​ al eerder: 20190228 Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche.

Afvalinzamelaars verplichten zich hiermee om uitstootvrije voertuigen te gebruiken. Gemeenten verplichten zich om stapsgewijs naar een uitstootvrij wagenpark te gaan. En het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verplicht zich de overgang naar het gebruik van schone reinigingsvoertuigen te faciliteren. Denk aan de beschikbaarheid van goede financiële regelingen en fondsen, kennisuitwisseling en het ondersteunen van partijen bij de opzet van concrete projecten.

TLN steunt verduurzaming

TLN ondersteunt het streven om richting uitstootvrije afvalinzameling te gaan. Maar TLN gaat zelf verder dan de ondertekenaars van het convenant. TLN ziet graag vanaf 2025 al geen nieuwe vrachtwagens met uitlaat in de Nederlandse binnensteden rijden, zo valt ook te lezen in de duurzaamheidsvisie van TLN.

Bekijk in dit filmpje TLN’s visie op de zero emission
binnenstad:

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs