TLN wil inzicht in besluit maatregelen Haringvlietbrug

TLN wil dat Rijkswaterstaat inzicht geeft in de besluitvorming van de genomen verkeers- en veiligheidsmaatregelen bij de Haringvlietbrug. De verwachte hinder duurt te lang en kost de transportsector zeker 53 miljoen euro. TLN wil weten of de economische schade niet verminderd kan worden.

Eerder besloot minister Cora van Nieuwenhuizen om de snelheid op de Haringvlietbrug tot aan de renovatie in 2023 naar 50 km/u te verlagen en het verkeer op en rond de brug over één rijstrook te laten rijden. Volgens Rijkswaterstaat leidt dat tot forse files op de A29 en A16 en 30 minuten extra reistijd. Die verkeershinder en extra reistijd kost de transportsector zeker 53 miljoen euro, rekende TLN eerder uit.

Alternatieven

In een recent gesprek met Rijkswaterstaat onderstreepten TLN en de provincie Zuid-Holland dat de economische en maatschappelijke kosten té hoog zijn. TLN wil daarom, net als Zuid-Holland, weten hoe de gekozen maatregelen tot stand zijn gekomen, wat de alternatieven zijn en hoe die alternatieven zich verhouden tot de maatschappelijke en economische impact van 2 jaar verkeershinder.

Exceptioneel transport

Daarnaast pleitte TLN ervoor om de Haringvlietbrug tot de geplande renovatie in 2023 ook open te houden voor exceptioneel transport met een breedte tot 3.5 meter. In de aangekondigde maatregelen is dat nog 3.3 meter, waardoor veel exceptioneel transport uit zou moet wijken naar alternatieve routes. Dat is ongewenst, volgens TLN. Naast de verliesuren en extra kosten voor ondernemers is het onderliggende wegennet niet altijd geschikt voor brede voertuigcombinaties.

Wanneer TLN inzicht krijgt in de besluitvorming en mogelijke alternatieven volgt een nieuw gesprek met Rijkswaterstaat.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs