Zeer forse kostenstijging voor het wegvervoer in 2022 en 2023

De verwachte kostenstijging voor 2023 ten opzichte van 2022 varieert tussen de plus 6,0% en plus 8,9%. Daarnaast wijkt de realisatie van de kostenontwikkeling 2022 substantieel af van de opgestelde raming uit 2021. De afwijking varieert tussen de 1,6 tot 3,5 procentpunten. Dit betekent dat de kosten voor het wegvervoer in 2023 fors zullen stijgen met 8,0 % tot 11,3%, exclusief brandstofkostenontwikkeling. Dat blijkt uit het rapport “Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2022-2023” van onderzoeksbureau Panteia. Alle voornoemde kostenstijgingen zijn exclusief brandstofkostenontwikkeling.

‘Ondernemers die zich in de gesprekken met hun opdrachtgever uitsluitend baseren op de geprognotiseerde kosten voor 2023 of gerealiseerde kosten voor 2022 dienen zich te realiseren dat er mogelijk een tekort ontstaat’, aldus Roger van Straaten van het Team Strategie, Duurzaamheid en Bereikbaarheid van TLN. ‘Het is belangrijk om uit te gaan van de prognose voor 2023 + de afwijking tussen de realisatie van de kosten voor 2022 en de raming voor dat jaar.’

Onzekere tijden

Het is een onzekere tijd, ondernemers kampen met tekorten aan grondstoffen, hoge energieprijzen, sterk oplopende inflatie en een blijvend krappe arbeidsmarkt. De krappe arbeidsmarkt resulteert in een hoger verloop waardoor meer kosten voor werving, selectie en opleiding worden gemaakt. Deze kosten zijn, omdat ze zeer situationeel zijn, niet meegenomen in bovenstaande kostenstijgingen.

Brandstofkostenontwikkeling

De brandstofkosten zijn in 2022 Ten opzichte van 2021 zeer fors gestegen. De prijsstijging van diesel is gemiddeld 35,7%. De gerealiseerde kostenstijging inclusief brandstofkostenontwikkeling van 2022 varieert tussen plus 7,9% en plus 16,7%. Veel ondernemers hanteren een brandstofclausule om de fluctuaties in de dieselprijs op te vangen. Naast diesel zijn tevens de prijzen voor Ad-Blue, LNG, gas en elektriciteit enorm gestegen. Ook hanteren bedrijven soms een energieclausule om de forse prijsstijgingen van elektriciteit en gas (gedeeltelijk) op te kunnen vangen.

Realisatie fors hoger dan raming

De gerealiseerde kostenontwikkeling voor 2022 wijkt substantieel af van de raming zoals die gepresenteerd is in de rapportage van oktober 2021. De gerealiseerde kostenstijging exclusief brandstofkostenontwikkeling van 2022 varieert tussen de plus 5,1% en plus 8,5%. Exclusief brandstofkostenontwikkeling varieert de afwijking van 1,6 tot 3,5 procentpunten. Inclusief brandstofkostenontwikkeling varieert de afwijking van 2,2 tot 11,9 procentpunten.

Loonkostenontwikkeling

De gerealiseerde loonkostenontwikkeling in 2022 ten opzichte van 2021 is plus 6,74%. De loonkostenontwikkeling voor 2023 is plus 9,37%. De loonkostenontwikkeling voor 2023 is gebaseerd op het CAO akkoord, dat in de kern bestaat uit een loonstijging van 7,5%, een eenmalige uitkering van €250,- per 1 januari, een reiskostenvergoeding en de doorbetaling van verplichte opleidingstijd.

Overige belangrijke kostenontwikkelingen in 2023

De afschrijvingskosten nemen naar verwachting met 8,0% toe en de verzekeringskosten met 8,8%. De kosten van reparatie en onderhoud nemen naar verwachting met 7,2% toe.

Nieuw in de rapportage

Nieuw in het huidige rapport is een uitgebreid hoofdstuk dat ingaat op de keten- en prijseffecten als gevolg van disruptie (Oekraïne-oorlog en COVID-19).

Waar kan ik het rapport inzien?

Het rapport “Kostenontwikkelingen in het wegvervoer in 2022 en 2023” is exclusief voor TLN-leden hier in te zien.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.