Brussel akkoord over update Trans-Europees vervoersnetwerk

Europese wetgevers hebben een akkoord bereikt over de herziening van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T). De belangrijkste Nederlandse steden en verkeersaders liggen op het netwerk. TLN is tevreden met de strengere eisen rond laad- en tankinfastructuur en beveiligde parkeerplaatsen op het netwerk.

TEN-T is het Europese netwerk van infrastructuur voor weg-, lucht-, spoor- en scheepvaart. De herziening van het trans-Europese vervoersnetwerk betreft een drietrapsraket om TEN-T geleidelijk uit te breiden. Er komt een kernnetwerk (dat in 2030 voltooid wordt), een uitgebreid kernnetwerk (in 2040) en een uitgebreid vervoersnetwerk (in 2050).

Schonere vervoersmodaliteiten

Voor elke laag van het netwerk gelden vereisten waaraan moet worden voldaan, zoals veiligheids- en interoperabiliteiteisen. Ook worden duurzaamheidseisen gesteld: schonere vervoersvormen en intermodaal vervoer moeten een serieuzer alternatief vormen.

Verder moet het wegvervoer duurzamer en veiliger worden. Zo stelt de nieuwe Europese wet voor laadinfrastructuur (AFIR) dat laadpalen en tankstations voor biobrandstoffen op regelmatige intervallen langs het TEN-T netwerk moeten staan. Daarnaast moeten beveiligde parkeerplaatsen voor chauffeurs gemiddeld om de 150 kilometer worden aangelegd op wegen op het (uitgebreide) kernnetwerk tegen 2040.

Intermodaal vervoer

Om intermodaal vervoer te stimuleren en efficiënter te maken, legt de TEN-T-herziening de nadruk op verdere ontwikkeling van multimodale vrachtterminals. Deze logistieke knooppunten moeten aan hogere minimumstandaarden voldoen, onder meer voor wat betreft de laad- en tankinfrastructuur en het faciliteren van langere goederentreinen (740 meter).

Tot slot legt de TEN-T-herziening de nadruk op steden als belangrijke knooppunten (‘urban nodes’). Zo moeten steden met meer dan 100.000 inwoners tegen 2027 een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan hebben opgesteld. Met daarin concrete plannen om emissievrije stadsmobiliteit te bevorderen, bijvoorbeeld door last-mile goederenvervoer te verduurzamen.

Verkiezingen

De afronding van de herziening van TEN-T is onderdeel van de laatste handelingen die in Brussel uitgevoerd worden voor het verkiezingsreces. In de laatste week van april gaat het reces van start en gaat de verkiezingscampagne op volle toeren draaien in Brussel.

De laatste kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s worden in de komende weken bevestigd en de verschillende campagnemomenten en verkiezingsacties staan nu volop in de steigers. Op 6 juni gaan wij in Nederland naar de stembus.

Ook TLN roert zich uiteraard bij deze verkiezingen. Europa is voor onze sector van groot belang en TLN besteed dan ook veel aandacht aan de Europese belangenbehartiging. Vorig jaar is er al een manifest opgesteld en gedeeld met de verschillende programmacommissies. In de komende maanden besteed TLN meer aandacht aan deze verkiezingen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.