Assistent Declarant

Start: 9 en 10 september 2024

Inhoud en doelgroep

Regelgeving op het gebied van de Douane is dermate veelomvattend en gecompliceerd dat een allesomvattende kennis van de betreffende materie voor slechts enkele is weggelegd. Het overzien van de gehele regelgeving is lang niet in alle gevallen noodzakelijk. Medewerkers in de functie van (assistent)expediteur/(assistent)declarant kunnen met globale kennis van de douanesystematiek en met specifieke kennis van een beperkt aantal voor hen relevante douaneregelingen hun werk naar behoren verrichten.

De cursus Assistent Declarant beoogt de kennis van de cursisten te verbreden en stelt zich in het bijzonder ten doel:

 • Globaal inzicht te geven in het systeem van douanewetgeving;
 • De mogelijkheden en beperkingen ingevolge de wetgeving te onderkennen;
 • De gevolgen van het verrichten van onjuiste en onvolledige formaliteiten in te zien.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor medewerkers die nog niet bekend zijn met het systeem van de douanewetgeving of die als (assistent)expediteur/(assistent)declarant werkzaam zijn. De cursus kan tevens worden beschouwd als vooropleiding voor de eenjarige cursus Declarant (Douanewetgeving).

Lesprogramma

 • Organisatie van de Belastingdienst Structuur en organisatie, fiscale en niet-fiscale taken;
 • Internationaal Recht;
 • De rol van een aantal internationale organisaties, waaronder de EG en de invloed daarvan op de wetgeving;
 • Formele bepalingen: De belangrijkste formele bepalingen die voortvloeien uit de douanewetgeving;
 • Heffingen: Het systeem en soorten van heffingen, zoals invoerrechten, BTW, accijnzen, anti-dumpingheffingen, de tarieven hiervan, tariefcontingenten, tariefpreferenties en schorsingen;
 • Waarde: De functie van het begrip douanewaarde en de wijze waarop dit kan worden samengesteld;
 • VGEM: Rol van Douane bij niet fiscale taken;
 • Aangifte en documenten: De functie van documenten en de wijze waarop aangiften kunnen worden verricht;
 • Invullen van documenten: De wijze van het invullen van documenten waarbij de nadruk ligt op het Enig Document en oorspongsdocumenten;
 • Zuivering van documenten: De status van documenten en de gevolgen van niet-zuivering;
 • Vrijstellingen: De voorwaarden waaronder vrijstellingen kunnen worden verleend, enig inzicht in actieve en passieve veredeling alsmede vrijstelling voor terugkerende goederen;
 • Herkomst en oorsprong: De betekenis van de begrippen herkomst en oorsprong alsmede de gevolgen hiervan voor de verschuldigde belastingen;
 • Teruggaaf: De gevallen waarin het mogelijk is belastingen terug te vorderen en de hiervoor geldende procedures;
 • Bezwaar en Beroep: De gevallen waarin en waartegen bezwaar en beroep kan worden aangetekend alsmede binnen welke termijnen;
 • Boeten en straffen: De gevallen waarin boeten en straffen kunnen worden opgelegd alsmede het onderscheid administratieve en strafrechtelijke sancties.

Duur, datum en locatie

Duur en lestijden
De cursus duurt 10 lesavonden welke worden gegeven op de maandagavond (groep 1) en dinsdagavond (groep 2) van 18.30 tot 21.00 uur.

Startdatum

De volgende cursus start op 9 en 10 september 2024. 

Aantal cursisten
Het aantal cursisten is vastgesteld op maximaal 25 per groep.

Locatie
Scheepvaart en Transport College, Soerweg 31, 3088 GR te Rotterdam.

Docenten
De lessen worden gegeven door mevrouw L. Admiraal, de heer M. Bavelaar en de heer F. Bakker.

Cursusboek
De cursisten ontvangen een cursusboek dat ook na afloop van de cursus een waardevol naslagwerk voor de praktijk is.

Diploma
De cursus wordt afgesloten met een examen. Klik hier voor het examenreglement.

Investering en aanmelden

Cursusgeld
Het cursusgeld is vastgesteld op € 840,- (voor leden van Fenex), € 940,- (voor leden van TLN) en € 1.040,- (voor niet-leden), exclusief BTW en prijswijzigingen voorbehouden. Genoemde bedragen zijn inclusief cursusboek en examengeld. Kosten voor een eventueel herexamen zijn € 150,-.

Annulering
Bij schriftelijke annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

Aanmelding
Je kunt je voor deze cursus online inschrijven. Na aanmelding volgt uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus verdere informatie.

Meld je nu aan!


Vul hier de contactpersoon in namens de organisatie.

Meer weten?

Contact de expert

Team opleidingen (Fenex)

Adviseur opleidingen en trainingen

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.