Vereniging Fenex

Fenex heeft als rechtsvorm de vereniging. Dit is een bewuste keuze. Samen met leden komt Fenex op voor de belangen van de sector als geheel en de individuele ondernemer. Op deze pagina vind je meer informatie over de vereniging Fenex.

Visie

De rol van de expediteur als organisator van logistieke activiteiten voor derden verandert door verdergaande digitalisering, mondiale ontwikkelingen, duurzaamheid en veranderingen op de arbeidsmarkt. De expediteur speelt in op deze ontwikkelingen voor een betere dienstverlening aan de opdrachtgevers.

Missie

Fenex is dé belangenbehartiger voor de expediteur/logistiek dienstverlener. Fenex draagt bij aan een ondernemingsklimaat waarin leden en hun medewerkers hun werkzaamheden deskundig, doelmatig en onder de meest gunstige omstandigheden kunnen verrichten.

Inzet

 • Lobby in Nederland, in Europa en wereldwijd in samenwerking met onze wereldwijde partners FIATA en CLECAT;
 • Netwerken: het organiseren van ontmoetingsplaatsen voor leden;
 • Kennis delen door het verstrekken van actuele en relevante informatie, het organiseren van opleidingen, seminars en webinars, en workshops;
 • Sectorontwikkeling: versterking van de bedrijven door aandacht voor innovatie, duurzaamheid en scholing .

Ondernemingen die lid zijn van Fenex hebben hierdoor een voorsprong in de sector.

Raden, stuurgroepen en commissies

Fenex kent een aantal Raden, Commissies en Stuurgroepen. Deze bestaan uit vertegenwoordigers van leden van Fenex. Ze bereiden onder meer beleid voor en adviseren het Fenex-bestuur op specifieke onderdelen.

Raden

 • Raad voor Zeehavenlogistiek
 • Raad voor Opslag en Distributielogistiek
 • Raad voor Douanelogistiek
 • Raad voor Luchtvrachtlogistiek

Commissies

 • Commissie Juridische Aangelegenheden
 • Commissie Opleidingen
 • Commissie Duurzaamheid

Samenwerking Fenex/ACN

De Raad voor Luchtvrachtlogistiek van Fenex onderhoudt een nauwe samenwerking met de Sectorraad Expediteurs van ACN (Air Cargo Netherlands). Deze raad behandelt vraagstukken die specifiek betrekking hebben op luchtvrachtexpeditie.

Europese samenwerking

CLECAT

De Europese Unie heeft steeds meer invloed op de markten waarop de expediteur zich beweegt. Op een groot aantal terreinen (transport, douane, milieu) wordt wet- en regelgeving in Brussel en Straatsburg vastgesteld. Het behartigen van de belangen van de georganiseerde expeditiesector vraagt om een proactieve, goed georganiseerde lobby richting de verschillende instellingen van de Europese Unie. Binnen CLECAT – Europese organisatie voor expeditie en logistiek – zijn de nationale organisaties van de lidstaten van de Europese Unie (EU) verenigd. CLECAT vereenvoudigt de directe contacten met de organen van de Europese Unie die zich bezighouden met onder meer de vervoers- en douaneproblematiek.
Fenex onderhoudt nauw contact met CLECAT op diverse dossiers en is onderdeel van diverse gremia binnen CLECAT, waaronder het CLECAT bestuur en de verschillende institutes van CLECAT. Door de samenwerking met CLECAT kan Fenex de Europese belangen van haar leden beter behartigen.

Handige links:
Website CLECAT: https://www.clecat.org/
Nieuwsbrieven CLECAT: https://www.clecat.org/news
Position papers CLECAT: https://www.clecat.org/positions/all

Internationale samenwerking

FIATA

De werkzaamheden van FIATA vinden plaats binnen drie instituten: het Multimodal Transport Institute (MTI), het Customs Affairs Institute (CAI) en het Air Freight Institute (AFI). FIATA houdt zich onder meer bezig met juridische aangelegenheden, beroepsopleiding, public relations en zeevaartaangelegenheden. Het werk van FIATA is gericht op het optimaal functioneren van de internationale expeditiesector. Daartoe vindt intensief overleg plaats met een groot aantal internationale organisaties op het gebied van vervoer.

FIATA en Fenex stellen specifieke expediteursdocumenten beschikbaar voor Fenex-leden. Verder heeft FIATA een YouTube-kanaal waar FIATA informatie deelt en reeds gegeven webinars, congressen, etc. op deelt om op een later moment te kunnen bekijken.

Handige links:
FIATA-website: https://fiata.org/
FIATA-nieuwsbrieven: https://fiata.org/news.html
FIATA YouTube: https://www.youtube.com/c/FIATAfederation

Bestaande Fenex-leden

Het Fenex-lidmaatschap is specifiek voor ondernemingen die in Nederland onafhankelijke diensten verlenen op het gebied van expeditie en logistiek. Leden van Fenex zijn tevens lid van het Fenex-Garantiefonds. Dit fonds vergoedt – onder bepaalde voorwaarden – de mogelijke financiële schade indien een Fenex-expediteur failliet gaat. De leden van Fenex staan garant voor elkaar.

Fenex kent daarnaast geassocieerde leden: organisaties en ondernemingen die activiteiten ontplooien, die in nauwe relatie staan met de expeditie en logistieke sector, en die niet kunnen voldoen aan alle lidmaatschapscriteria. Met hen kunnen, onder nader door het bestuur vast te stellen voorwaarden, overeenkomsten worden aangegaan, die recht geven op bepaalde dienstverlening van Fenex.

Hieronder vind je een overzicht als download (voor leden).

Fenex-lid worden

Wil je meer informatie of fenex-lid worden? Neem contact op met accountmanager Paul Wassing op 06 53 13 47 79 of pwassing@tln.nl of vraag een informatiepakket aan via pwassing@tln.nl.

Ledenlijst Fenex

Overzicht van de expediteurs die Fenex-lid zijn.

Ledenlijst (geassocieerde leden) Fenex

Overzicht van de expediteurs die geassocieerd Fenex-lid zijn.

Meer weten?

Contact de expert

Team Fenex

Fenex-specialisten

Fenex: dé belangenbehartiger voor ondernemers uit de expeditie en logistiek

Als expediteur of logistiek dienstverlener vind je aansluiting bij Fenex, dé organisatie die zich inzet als belangenbehartiger. Fenex streeft naar een deskundig, doelmatig en gunstig ondernemersklimaat. Dit wordt gedaan door middel van lobby op zowel nationaal als internationaal niveau, actief netwerken, aandacht voor de sectorontwikkeling en het delen van relevante en actuele kennis. Als lid van Fenex neem je exclusief deel aan diverse opleidingen, seminars, webinars en workshops!