Nederlandse Expeditievoorwaarden

Fenex heeft de Nederlandse Expeditievoorwaarden ontwikkeld. In de volksmond worden deze voorwaarden ook wel aangeduid als Fenex-condities, of Fenex-voorwaarden. Maar let op: dit kan voor verwarring zorgen omdat Fenex meerdere algemene voorwaarden heeft ontwikkeld. Zorg er dus voor dat verwarring voorkomen wordt, en verwijs naar de Nederlandse Expeditievoorwaarden.

De Nederlandse Expeditievoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de expediteur en gaan uit van een ruime opvatting van de expeditieovereenkomst. Dit betekent dat onder de expeditieovereenkomst alle werkzaamheden vallen die de expediteur ten behoeve van de opdrachtgever verricht. Dit is anders dan de expeditieovereenkomst zoals deze in boek 8 van het Burgerlijk Wetboek is omschreven, namelijk als de overeenkomst tot “doen vervoeren”. Ofwel een vervoersovereenkomst met een vervoerder die de expediteur voor zijn opdrachtgever regelt.

De voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die door de expediteur worden verricht, zoals opslag, distributie, douaneafhandeling, verzekering, ver- en ompakken, wegen, merken, orderpicking, facturering enz. De Nederlandse Expeditievoorwaarden stellen een redelijke verhouding tussen de rechten en plichten van partijen vast. Naast artikelen over onder meer de aansprakelijkheid en het pand- en retentierecht van de expediteur, geven de voorwaarden ook een regeling voor de beslechting van geschillen tussen de expediteur en haar klant. Geschillen worden met uitsluiting van de gewone rechter beslist door drie arbiters, tenzij partijen gezamenlijk kiezen voor geschilbeslechting door één arbiter.

De Nederlandse Expeditievoorwaarden zijn bedoeld om een regeling te geven voor de gevallen waarin wordt opgetreden als expediteur. Van belang is in dit geval onderscheid te maken tussen een expeditieovereenkomst en een vervoersovereenkomst. Dat onderscheid is gelegen in de aard van de overeenkomst. De expediteur regelt en is daarom verantwoordelijk voor de keuze van de vervoerder waarmee hij voor zijn opdrachtgever een vervoersovereenkomst afsluit. De vervoerder voert daarentegen uit en is daarom verantwoordelijk voor de aflevering van de goederen in ongeschonden staat op de overeengekomen plaats en tijd. Deze aansprakelijkheid is veelal dwingendrechtelijk van aard. De wettelijke bepalingen inzake expeditie zijn van regelend recht.

Om vast te kunnen stellen of er sprake is van expeditie of van vervoer moet worden vastgesteld wat beide partijen hebben beoogd overeen te komen, of – bij onduidelijkheid hierover – wat in de gegeven omstandigheden geacht moet worden te zijn overeengekomen. In ieder geval dient een expediteur zich als zodanig naar buiten te presenteren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van een op expeditie gerichte omschrijving van de werkzaamheden in de opdrachtbevestiging of offerte, en door het van toepassing verklaren van de Fenex-voorwaarden op briefpapier, nota’s, orderbevestigingen etc.

Het komt voor dat een expediteur in het kader van de expeditieopdracht de goederen zelf feitelijk gaat vervoeren. In deze gevallen is de situatie vrij duidelijk: de expediteur wordt dan beschouwd als vervoerder. Dit betekent dat het veelal dwingend rechtelijke regime van vervoerdersaansprakelijkheid ook op hem van toepassing zal zijn. In het zeevervoer kennen we de zogenoemde maritieme groupeur. De groupeur kan juridisch als vervoerder optreden. De expediteur die optreedt als groupeur zal in dat geval zelf cognossementen of gecombineerde vervoersdocumenten afgeven (de HBL of FBL). Ook in het wegvoer doen zich dergelijke ontwikkelingen voor. Hieruit blijkt dat de expediteur bereid is vervoerdersaansprakelijkheid op zich te nemen, wanneer handel en industrie dit verlangen.

Downloads Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 mei 2018)

Nederlandse opslagvoorwaarden

De Nederlandse Opslagvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en expeditiebedrijven die specifieke opslagactiviteiten verrichten. Er zijn expeditiebedrijven die zich specifiek bezighouden met de opslag van goederen. In dat geval hanteren deze opslagbedrijven specifieke algemene voorwaarden die voor opslagactiviteiten van toepassing kunnen worden verklaard, namelijk de zogenoemde Nederlandse Opslagvoorwaarden. Deze voorwaarden zien enkel en alleen toe op opslag, niet op andere logistieke werkzaamheden.

Downloads Nederlandse opslagvoorwaarden

Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten

De Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten zijn specifiek bedoeld voor bedrijven die naast opslag aanvullende werkzaamheden verrichten, zoals facturering, assemblage, etikettering, ompakken, verpakken, voorraadbeheer e.d. De werkingssfeer van deze voorwaarden heeft alleen betrekking op het opslagtraject en de aanvullende werkzaamheden. De aansprakelijkheidsregeling van de Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten verschilt van die in de Nederlandse Opslagvoorwaarden.

In de Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten wordt uitgegaan van een zogenoemde risicoaansprakelijkheid. Dit betekent dat de dienstverlener aansprakelijk is voor schade tenzij door hem wordt aangetoond dat een en ander aan overmacht is te wijten. Deze voorwaarden zijn in 2014 vervangen door de Logistieke Services Voorwaarden. De voorwaarden kunnen nog gebruikt worden, maar worden niet meer onderhouden en zijn ook niet meer gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank.

Downloads Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten

Logistieke Services Voorwaarden

Vervoerders, expediteurs en logistiek dienstverleners kunnen voor afspraken die zij onderling of met hun opdrachtgevers maken vanaf nu een nieuwe set algemene voorwaarden gebruiken. Verwachting is dat deze zogenaamde Logistieke Services Voorwaarden 2014 (LSV 2014) in de loop van de tijd de twee bestaande typen algemene voorwaarden zullen vervangen en de nieuwe standaard wordt. De nieuwe voorwaarden biedt een aantal voordelen en zijn ontwikkeld door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en haar kring, expediteursorganisatie Fenex.

Daarnaast is de LSV 2014 vooral ook bedoeld om meer aansluiting te zoeken bij de praktijk van alle dag, namelijk een allround logistiek dienstverlener. Eenvoud is het toverwoord. Een goed voorbeeld zijn ook de betalingsvoorwaarden zoals geïntegreerd in de LSV 2014. Afspraken omtrent betalingstermijn zijn er om na te komen. Niet nakomen betekent soms flinke incassokosten, een hoge rente met stevige zekerheidsrechten als stok achter de deur.

Voor het regelen van transport (doen vervoeren) en douane- en fiscale werkzaamheden is het noodzakelijk dat naast de LSV de Nederlandse Expeditievoorwaarden op de overeenkomst van toepassing worden verklaard.

Downloads Logistieke Services Voorwaarden

Markttoezichtverordening

Fenex Market Surveillance Conditions

Downloads

Downloads Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 mei 2018)

Downloads Nederlandse opslagvoorwaarden

Downloads Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten

Downloads Logistieke Services Voorwaarden

Meer weten?

Contact de expert

Team Fenex

Fenex-specialisten