Declarant

Start: 3 september 2024

Inhoud en doelgroep

De expediteur biedt logistieke diensten aan waarvan de afwikkeling van douaneformaliteiten een essentieel onderdeel is. Het belang hiervan doet zich ogenschijnlijk pas voor, indien, als gevolg van een onjuiste of onvolledige handeling, een verstoring in het logistieke proces optreedt. De cursus Declarant beoogt de cursisten wegwijs te maken in de gecompliceerde regelgeving op het gebied van de Douane. De cursisten, die met succes deze cursus hebben afgerond, zijn in staat vrijwel alle op een expeditiekantoor voorkomende douaneformaliteiten te verrichten en kunnen de hiermee samenhangende problemen oplossen. Hoewel een hoeveelheid parate kennis van de douanewetgeving niet kan worden gemist, ligt de nadruk van de cursus op het kunnen omgaan met de douanewetgeving. De cursus Declarant bestaat uit 4 Modules.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor medewerkers, die minimaal 1 jaar werkzaam zijn op een declaratieafdeling en een vooropleiding hebben genoten van tenminste HAVO-niveau of de cursus Assistent Declarant van Fenex met succes hebben afgerond.

Lesprogramma

Het lesprogramma bestaat uit 4 Modules:

Module I

Organisatie van de Belastingdienst
Inzicht in de structuur en organisatie van de belastingdienst en de relatie met instellingen zoals de Belastingdienst/CDIU en het CBS.

Internationale Organisatie
Geeft inzicht in verschillende organisaties in de internationale handel onder andere de GATT/WTO, de Wereld Douane Organisatie en de Europese Unie. Deze kennis is wezenlijk van belang voor een beter begrip van de internationale handel.

Formele bepalingen
Kennis van en inzicht in de belangrijkste formele bepalingen van het Douanewetboek van de Unie (DWU) en de Nationale douanebepalingen, zoals het Unie douanevervoer, het systeem van aangifte, documenten en verschillende douane opslagsystemen.

Accijns en Omzetbelasting
Globale kennis en inzicht in deze twee nationale belastingen.

Module II

Tarief
Kennis en inzicht in de begrippen GS, GN en Taric en het gebruik van indelingsregels. Voorts wordt de nadruk gelegd op het belang van (aanvullende) aantekeningen, nationale uitspraken alsmede jurisprudentie van het Hof van Justitie. Daarnaast wordt ingegaan op andere instrumenten om de uniforme toepassing van het douanetarief te waarborgen zoals indelingsverordeningen, toelichtingen (GS/GN) en comité-verklaringen.

Heffingen
Kennis van en inzicht in het systeem van heffingen, zoals invoerrechten, BTW, accijnzen, antidumpingheffingen, de tarieven hiervan, tariefcontingenten, tariefpreferenties en schorsingen.

Landbouw
Globaal inzicht in de doelstellingen van het beleid van de EU met betrekking tot de landbouwpolitiek, alsmede de wijze waarop deze worden gerealiseerd.

Herkomst en oorsprong
Kennis van en inzicht in de begrippen herkomst en oorsprong, alsmede de gevolgen hiervan voor de verschuldigde belastingen.

Teruggaaf
Kennis van en inzicht in de gevallen waarin teruggaaf van belastingen mogelijk is, alsmede kennis van en inzicht in de hiervoor geldende procedures.

Bezwaar en Beroep
Kennis van en inzicht in de situaties waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld en de hiervoor geldende procedures.

Module III

Niet fiscale taken van de Douane (VGEM)
Globale kennis van en inzicht in hoe de verschillende ministeries en inspectiediensten samenwerken met de Douane. Specifieke aandacht voor het herkennen van en toepassen van de juiste procedures voor producten die vallen onder veterinaire en fytosanitaire bepalingen, biologische landbouwproducten, voedsel- en productveiligheid en intellectuele eigendomsrechten. Alsmede aandacht voor de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken inspectiedienst en de Douane bij deze onderwerpen en de relatie met het werk van de declarant.

Module IV

Douanewaarde
Kennis van en inzicht in het systeem van waardebepaling, waardoor de cursist in staat wordt geacht voor het merendeel van de aangiften de juiste waarde te kunnen vaststellen.

Vrijstellingen
Kennis van en inzicht in het systeem van vrijstellingen en de gevolgen hiervan voor de betreffende aangiften. De cursist behoort te weten in welke gevallen vrijstellingen kunnen worden verleend, alsmede op welke wijze de vrijstelling kan worden aangevraagd.

Bestuurlijke boetes en strafrechtelijke overtredingen
Kennis van en inzicht in de gevallen waarin boeten en straffen kunnen worden
opgelegd en de hierbij behorende rechtsmiddelen.

Duur, datum en locatie

Duur en startdata
De gehele cursus duurt ca. 1 jaar en bestaat in totaal uit 38 lesavonden welke worden gegeven op de maandag- of dinsdagavond (per Module verschillend) van 18.00 tot 21.00 uur (m.u.v. Feestdagen en schoolvakanties). De volgende cursus start 3 september 2024.

Aantal cursisten
Het aantal cursisten is vastgesteld op maximaal 25 per groep.

Locatie
Scheepvaart en Transport College, Soerweg 31, 3088 GR te Rotterdam.

Docenten
De lessen worden verzorgd door de heren R. Blom, D. Mulier (Belastingdienst/Douane Rotterdam), E. Tulp (Belastingdienst/Douane Rotterdam), A. da Graça (Douane kantoor Groningen) en R. van ’t Loo (docent douanetechniek).

Cursusboek
De cursisten ontvangen voor iedere Module een cursusboek dat ook na afloop van de cursus een waardevol naslagwerk voor de praktijk is.

Wetgeving/SDU
Tijdens Module II zal gewerkt worden met de In- en Uitvoersite van SDU. Indien noodzakelijk kan hiervoor bij SDU een proefabonnement afgesloten worden à € 249,-, prijswijzigingen voorbehouden.

Gebruik internet
Tijdens de cursus en de (her)examens wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de actuele wetgeving via internet. De cursist dient daarom in het bezit te zijn van een laptop of tablet (incl. usb-aansluiting). Er wordt gezorgd voor een WiFi-verbinding op de cursuslocatie.

Diploma
De cursisten die voor de examens van alle Modules tenminste het cijfer 5,5 hebben behaald, ontvangen het aan de opleiding verbonden FENEX-diploma Declarant. Klik hier voor het examenreglement.

Investering en aanmelden

Cursusgeld
Het cursusgeld voor 4 Modules is vastgesteld op € 2750,- (voor leden van Fenex), en € 3575,- (voor niet-leden van Fenex). Het cursusgeld per Module is vastgesteld op € 995,- (voor leden van Fenex), en € 1295,- (voor niet-leden van Fenex), prijswijzigingen voorbehouden en excl. BTW. TLN-leden krijgen 10% korting op de niet-leden prijs. Voor eventuele herexamens wordt € 150,- aanvullende kosten in rekening gebracht.

Annulering
Bij schriftelijke annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

Aanmelding
Je kunt je online inschrijven voor deze cursus. Na aanmelding volgt uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus verdere informatie.

Meld je nu aan!


Vul hier de contactpersoon in namens de organisatie.

Meer weten?

Contact de expert

Team opleidingen (Fenex)

Adviseur opleidingen en trainingen

Fenex: dé belangenbehartiger voor ondernemers uit de expeditie en logistiek

Als expediteur of logistiek dienstverlener vind je aansluiting bij Fenex, dé organisatie die zich inzet als belangenbehartiger. Fenex streeft naar een deskundig, doelmatig en gunstig ondernemersklimaat. Dit wordt gedaan door middel van lobby op zowel nationaal als internationaal niveau, actief netwerken, aandacht voor de sectorontwikkeling en het delen van relevante en actuele kennis. Als lid van Fenex neem je exclusief deel aan diverse opleidingen, seminars, webinars en workshops!