Tol20en20kilometerheffing20buitenland-11

Buitenlandse boetes

Vrijwel ieder bedrijf heeft er wel eens mee te maken: buitenlandse boetes. Tijdens een staande houding krijgt de chauffeur, en mogelijk in een later stadium de ondernemer zelf, bij een geconstateerde overtreding te maken met nationale wet- en regelgeving uit het land waarin hij gecontroleerd wordt. Onbekendheid met procedures kan leiden tot vervelende situaties.

TLN Internationaal krijgt dagelijks vragen binnen van leden over de procedure van boetes opgelopen in het buitenland. Vragen over hoe te  handelen bij staande houdingen onderweg of hoe te reageren op boetes die achteraf bij de ondernemer of chauffeur op de mat zijn gevallen. Hoe hiermee om te gaan verschilt per land. Weten waar je aan toe bent en wat je rechten en plichten zijn, kunnen je helpen om erger te voorkomen. Hieronder tref je de antwoorden op de meest gestelde vragen. Mocht jouw vraag er niet tussen staan, neem dan contact op met info@tln.nl of telefonisch 088-4567567 met de afdeling internationaal.

Algemeen

Hoe kan ik de hoogte van de boete beperken?
Elk EU lidstaat mag zelf de hoogte van een bekeuring bij een overtreding bepalen. Sommige landen (zoals het VK) kennen daarnaast een ‘’kortingsbeleid’’ waarbij er een lager tarief wordt betaald als de boete na ontvangst per post binnen 14 dagen wordt betaald, waarna het bedrag oploopt naarmate de tijd waarbinnen de bekeuring wordt betaald.
Voor alle landen geldt dat het van belang is om bij een staande houding medewerking te verlenen en respectvol te blijven naar de betreffende handhaver, hoe lastig ook soms. Dit kan uiteindelijk effect hebben op de hoogte van de boete, de duur van de staande houding en de mate waarin er meer gecontroleerd wordt dan waarvoor de chauffeur in eerste instantie is aangehouden.

Voor vertrek:

  • Zorg dat alle documenten in orde zijn.
  • Zorg dat het voertuig technisch in orde is.
  • Zorg dat de juiste regels met betrekking tot maten en gewichten worden gevolgd.

Mocht je op een van deze onderdelen niet weten wat de regelgeving is, raadpleeg dan de landeninformatie op www.tln.nl/landeninformatie, of neem contact op met de afdeling Internationaal.

Kan TLN mij helpen met het opstellen van het bezwaar?
Bezwaar maken is iets wat je in eerste instantie vaak goed zelf kunt doen. Zorg ervoor dat je de juiste papieren meestuurt en dat je een exemplaar in de taal van het betreffende land meestuurt. Voor het laten opstellen van bezwaar adviseert TLN je hiervoor bij te laten staan door jouw verzekeringsmaatschappij, een jurist of een advocaat die verstand heeft van het nationale recht van het betreffende land. Spreek je de taal van het land waar je het bezwaar naar toe stuurt niet, gebruik dan een gratis online vertaler zoals Google Translate of DeepL.

Welke gevolgen heeft een boete in het buitenland voor het ERRU-register?
Na een overtreding die is benoemd in Verordening 2006/403 worden strafpunten toegekend. Dit betreft voornamelijk rij- en rusttijd overtredingen en tachograaf overtredingen, maar ook andere Europese wetgeving zoals maten en gewichten en onderdelen van het Mobility Package zoals cabotage overtredingen. Een zware overtreding leidt tot meer strafpunten dan een lichtere overtreding. Een serious infringement (SI) leidt tot 1 punt, een very serious infringement tot 3 (VSI) en een most serious infringement (MSI) tot 9 punten. Bereikt een vervoerder of vervoersmanager een bepaalde grenswaarde van strafpunten, dan voert de ILT een betrouwbaarheidsonderzoek uit. De grenswaarde is gekoppeld aan het aantal vergunningsbewijzen. De ILT adviseert de NIWO over een te nemen sanctie met een adviesrapport. De NIWO besluit uiteindelijk of het verlies van betrouwbaarheid een te zware sanctie is of niet. De sanctie kan ertoe leiden dat de vergunning van een vervoerder wordt geschorst of ingetrokken, en/of de vakbekwaamheid van de vervoersmanager.

Elke EU-lidstaat is verplicht om over een sanctieregister te beschikken, het ERRU-register. Hierin registreert elke lidstaat alle ernstige inbreuken op de communautaire wetgeving waar onherroepelijke veroordelingen of onherroepelijke sancties voor zijn uitgesproken/ opgelegd aan de vervoersonderneming en vervoersmanagers. Dit betreft ook overtredingen die in andere lidstaten zijn begaan. Een veroordeling of sanctie wordt onherroepelijk wanneer tegen een uitspraak van de rechter of tegen een bestuurlijke boete geen bezwaar of beroep meer open staat.

Meer informatie over het ERRU-register kun je hier nalezen.

België

België is opgedeeld in drie gewesten, Vlaanderen, Wallonië en het Brussels hoofdstedelijk gewest. Elk gewest heeft haar eigen autonomie en handhaven op eigen wijze.

Ik heb een boete ontvangen omdat de tolkast niet heeft gewerkt, moet ik die betalen?
Wanneer je een boete binnenkrijgt vanwege het niet betalen van de tol, dan is het aan te raden om eerst na te gaan wat de oorzaak is. Heeft de OBU (on board unit) een storing gehad, is de stroom eraf geweest, was er wel een OBU in het voertuig aanwezig?
In alle gewesten van België ligt de verantwoordelijkheid voor het constateren van een defect aan de OBU bij de chauffeur. Die moet in de gaten hebben wanneer er een rood lampje gaat branden, of wanneer er geen lampje brandt. Dit moet dan direct gemeld worden bij de tolkastaanbieder, waardoor zij een aantal uren respijt kunnen geven zodat je de betaling alsnog in orde kunt maken op een andere manier. Gebeurt dit niet, dan ontvang je al gauw een boete.

Tegen deze boetes kan bezwaar worden ingediend. Bezwaar is alleen zinvol als aangetoond kan worden dat de OBU niet gewerkt heeft, buiten de schuld van de chauffeur om. Het is daarom aan te raden om bij de aanbieder van het tolkastje (bijv. Satellic) een technisch rapport op te vragen. Dit wordt het FOAD-rapport genoemd. Worden er daarin geen technische defecten vermeld, dan wordt geconstateerd dat de defecten toe te rekenen zijn aan de bestuurder van het voertuig en heeft bezwaar nauwelijks zin.

In Vlaanderen bestaat nog een coulanceregeling. Op het moment dat je een eerste boete van het kalenderjaar ontvangt voor het niet afdragen van kilometerheffing, kan beoordeeld worden dat je normaliter te goeder trouw bent, en daarom maximaal één boete gehalveerd wordt.

Wat is onmiddellijke inning?
De Belgische wetgeving kent een regime van onmiddellijke inning of van consignatie (betalen van een borgsom) bij staandehoudingen onderweg op buitenlandse voertuigen. Vaak kun je, wanneer de boete wordt opgelegd, hier een keuze in maken. In de meeste gevallen zal de handhaver automatisch onmiddellijke inning aanvinken, wil je dit niet, dan moet je dat expliciet aangeven.

Onmiddellijke inning betekent dat je de boete ter plekke betaalt wanneer je het eens bent met de geconstateerde overtreding of wanneer je denkt dat bezwaar maken geen zin heeft. Je kunt dan geen bezwaar meer maken achteraf. Let op: hiermee ga je ook akkoord met eventuele toekenning van de strafpunten uit het ERRU-register

Wat is consignatie?
Wanneer je het niet eens bent met de geconstateerde overtreding en je achteraf wel bezwaar wilt maken, kun je kiezen voor consignatie en betaal je een borgsom. De borgsom is gebaseerd op de hoogte van de daadwerkelijke bekeuring.
In geval van consignatie, bekijkt een rechter nogmaals de situatie en beoordeelt dan of de hoogte van de boete klopt in verhouding tot de overtreding. De rechter bepaalt uiteindelijk de definitieve boete en kan ook een hogere boete opleggen. De definitieve boete wordt vastgelegd in een vonnis. Voor de eventuele verrekening van de borgsom en boete neem je na ontvangst van het vonnis contact op met de rechtbank.

Let op: wanneer je om consignatie vraagt kan het zijn dat de handhaver het voertuig in het geheel gaat nalopen en wellicht meerdere overtredingen constateert. Word je bijvoorbeeld staande gehouden voor het feit dat een spanband niet goed zit en je kiest voor consignatie, dan kan
de handhaver op dat moment alle spanbanden gaan controleren. Dit kan tot gevolg hebben dat de boete uiteindelijk hoger uitvalt. Realiseer je dus goed dat je zeker weet dat je de zaken op orde hebt en de boete (waarschijnlijk) niet terecht is. Weet je op voorhand al dat bezwaar zinvol is, kies dan voor consignatie. Bij twijfel, neem contact op met TLN Internationaal.

Duitsland

Wat is een Zeugenfragenbogen?
Duitsland kent -in tegenstelling tot veel andere Europese landen- bestuurdersaansprakelijkheid en geen eigenaarsaansprakelijkheid. Dat betekent dat niet de houder van het voertuig, maar de daadwerkelijke bestuurder degene is die kan worden vervolgd voor een verkeersovertreding.

Bij een Zeugenfragebogen is alleen de houder van het voertuig geïdentificeerd, maar niet de bestuurder die de overtreding begaan heeft. De Zeugenfragebogen is een brief met het verzoek bekend te maken wie de overtreding begaan heeft. Dit is een getuigenverzoek en volgens Duits recht (§ 55 StPO) heb je het recht om te weigeren te getuigen tegen de beschuldigde. Op basis daarvan kun je er dus voor kiezen om de chauffeur niet bekend te maken.
Let op: Wanneer er sprake is van een overtreding waarbij schade of een ongeval is veroorzaakt, is het aan te raden om wel de gegevens door te sturen. Reden hiervoor is dat er grote kans is dat er andere getuigen van de schade of het ongeluk zijn, waardoor er alsnog nader onderzoek wordt gestart door de autoriteiten. Het is dan verstandig om dit voor te zijn, omdat er dan ook andere rechtsgevolgen mee kunnen spelen.
Bij twijfel mail de brief dan naar info@tln.nl en laat je adviseren.

Wat is een Anhörungsbogen?
Bij een Anhörungsbogen is het al bekend wie de overtreding heeft begaan, ofwel wie de bestuurder/verdachte is. De Anhörungsbogen is een brief met het verzoek informatie te verstrekken over de overtreding, een soort zienswijze op de situatie dus. Als de persoonsgegevens, die al ingevuld zijn op de brief, correct zijn, ben je niet verplicht om deze brief verder in te vullen of verdere informatie te verstrekken. Je hebt in Duitsland het recht om te weigeren informatie te verstrekken als je daarmee jezelf of jouw werknemer beschuldigt. Er kunnen volgens het Duitse rechtssysteem geen sancties voor opgelegd worden. Wanneer de reeds ingevulde persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan ben je wel verplicht om dit aan te geven. Artikel 111 OWiG bepaalt dat verkeersovertreders verplicht zijn hun persoonsgegevens in het formulier in te vullen, zodat die vervolgens beschikbaar zijn voor de bevoegde autoriteit.


Hoe ziet het Strafpuntensysteem eruit?
Duitsland kent in haar wegenverkeerswetgeving een strafpuntensysteem voor bestuurders en houders van motorvoertuigen. Voor overtredingen als bijvoorbeeld overbelading, te hard rijden, of verkeersregels niet in acht nemen kun je in Duitsland strafpunten krijgen. Overtredingen ten aanzien van de rij- en rusttijdenwetgeving worden niet in dit systeem opgenomen. De Duitse Rijksdienst voor het Wegverkeer (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA in Flensburg) houdt precies bij hoeveel punten iemand heeft opgebouwd. Het minimum aantal punten dat in een keer toegekend kan worden is één, het maximum drie punten:

  1. ‘Zware’ overtredingen leveren één punt op.
  2. ‘Bijzonder zware’ overtredingen en misdrijven zonder ontzegging van de rijbevoegdheid twee punten.
  3. Misdrijven met ontzegging van de rijbevoegdheid drie punten.

Als 8 strafpunten zijn bereikt, wordt de rijbevoegdheid voor onbepaalde tijd ingetrokken. Punten blijven minimaal 2,5 jaar en maximaal tien jaar staan. Via een rijvaardigheidsseminar is het mogelijk het puntensaldo terug te dringen.

Frankrijk

Wat is een Amende (forfaitaire)?
De forfaitaire boete is een strafrechtelijke sanctie die zonder gerechtelijke procedure wordt opgelegd. De beslissing wordt genomen door een politieagent, rijkswachter of bevoegde ambtenaar die een strafbaar feit vaststelt. Het bedrag van de forfaitaire geldboete wordt vastgesteld op basis van de zwaarte van de inbreuk. Agenten hebben niet de bevoegdheid om het aan te passen aan de situatie door bijvoorbeeld verzachtende omstandigheden mee te laten wegen. De betaling van de vaste boete binnen de termijn brengt het einde van het dossier met zich mee, dat wil zeggen dat er daarna geen juridische procedures meer worden opgestart. De zaak is dan afgedaan. Het niet binnen de gestelde termijn betalen van de vaste boete leidt tot de verhoging, tenzij er binnen de termijn een geschil/bezwaar is geweest.

Wat is consignation?
Het kan voorkomen dat er ter plekke een borg betaald moet worden (consignation). Dit is een bedrag gelijk aan het bedrag van de boete dat betaald moet worden. Door deze borgsom te betalen, erken je niet automatisch schuld en kun je de overtreding later nog betwisten. Achteraf ontvang je dan de boete, waarbij de hoogte van het bedrag definitief door een rechter is vastgesteld en kun je bezwaar maken, of eventueel geld terugkrijgen als je een hogere borg hebt betaald.

Moet ik in Frankrijk papieren exemplaren van IMI-registratie in de cabine hebben?
Vanuit het Mobility Package waar de IMI-registratie onderdeel van is, is het voldoende om een digitale verklaring aan de chauffeur mee te geven. Ook andere wetgeving in Frankrijk bepaalt dat de benodigde documenten digitaal aanwezig mogen zijn tijdens een controle. De regel luidt dat documenten onmiddellijk toegankelijk moeten zijn. Lees hiervoor artikel 8. Echter verneemt TLN van veel leden dat dit in de praktijk anders wordt toegepast. Handhavers zijn geneigd om toch boetes uit te delen wanneer blijkt dat de juiste papieren niet fysiek in het voertuig aanwezig zijn. Zorg daarom in Frankrijk dat je de juiste documenten uitgeprint bij je hebt.

Groot-Brittannië

Wat is Direct Vision Standard en waarom kan ik een boete krijgen?
Om het aantal dodelijke slachtoffers en zwaargewonden terug te dringen heeft  de Britse regio ‘Groot Londen” (de zone die overeenkomt met de Low Emission zone) de Direct Vision Standard (DVS), ingevoerd.  Vrachtwagens (Heavy Goods Vehicles – HGV) moeten  een veiligheidsvergunning, de HGV Safety Permit, in hun bezit  hebben. Wanneer vrachtwagens aan de DVS voldoen, ontvangen ze een HGV Safety Permit waarmee op basis van de kwalificaties bepaald wordt of ze in een bepaald gebied mogen rijden of niet. Voor het niet-geregistreerd staan voor deze vergunning kunnen boetes worden uitgeschreven.

Waarom krijg ik een boete voor LEZ, ULEZ, terwijl ik met een Euro 6 rijd?
Ondanks dat je met een Euro 6 het gebied Greater London ingaat, moet het voertuig wel geregistreerd zijn. Is dit niet het geval, dan kun je daar alsnog een boete voor ontvangen. Wanneer je het voertuig achteraf alsnog registreert en je maakt bezwaar, kan het zo zijn dat de boete wordt ingetrokken.