Controle – inspectie –

ERRU: het sanctieregister voor vervoersovertredingen

ERRU is een Europees digitaal netwerk van gekoppelde nationale registers waarin alle vergunninghouders en vervoersmanagers zijn opgenomen, die onherroepelijke overtredingen binnen de EU hebben begaan op het gebied van de vervoerswetgeving.

Wat is ERRU?

De afkorting ERRU staat voor European register of road transport undertakings. ERRU is een Europees digitaal netwerk van gekoppelde nationale registers waarin alle vergunninghouders en vervoersmanagers zijn opgenomen, die onherroepelijke overtredingen binnen de EU hebben begaan op het gebied van de vervoerswetgeving. De eerste wetgeving over ERRU is tot stand gekomen in 2012, toen in EU Verordening 1071/2009 (Toegang tot het beroep), is bepaald dat een vervoersonderneming en de vervoersmanager de betrouwbaarheidsstatus kunnen verliezen als er ernstige inbreuken zijn gemaakt op de geldende wetgeving voor het wegvervoer. De feitelijke invoering in Nederland heeft lang op zich laten wachten als gevolg van traagheid bij andere lidstaten, maar is nu ook in Nederland een feit. De beleidsregels zijn 1 maart 2021 in werking getreden, en sinds 1 april 2021 registreert de ILT strafpunten voor onherroepelijke overtredingen.

Doelstelling ERRU

ERRU moet leiden tot een geharmoniseerde en effectievere methode voor het beoordelen van de betrouwbaarheid. En daarmee tot effectievere handhaving en het weren van notoire overtreders. Wanneer de betrouwbaarheidsstatus wordt verloren, leidt dit tot schorsing of intrekking van de vergunning en/of ongeschiktheidsverklaring van de vervoersmanager.

ERRU: welke overtredingen tellen nu mee?

De lijst van overtredingen die worden opgenomen in het register zijn vastgelegd in bijlage bij de (EU Verordening 2016/403), inclusief de indeling qua ernst van het feit, en deze lijst komt ook terug in de beleidsregels. Ook de verhouding tussen de verschillende zwaarteklassen ligt vast. Het betreft onder meer de rij- en rusttijdenwetgeving, tachograafverordening en vergunningseisen. Maar ook bijvoorbeeld de wetgeving rondom maten en gewichten en gevaarlijke stoffen. De zwaarte van het feit is door de Europese Commissie bepaald in het licht van het eventuele risico op overlijden of ernstige verwondingen.

Nederlands beleid

In het Nederlandse beleid worden strafpunten toegekend aan de overtredingen, volgens de vaste verhouding die de Verordening vaststelt. De zwaarste categorie overtredingen krijgt 9 strafpunten, De middelste categorie krijgt er 3 en de laagste categorie 1 punt.

Bij het bereiken van een van te voren bepaalde grenswaarde van strafpunten, komt de betrouwbaarheidsstatus in het geding en wordt een procedure gestart die uiteindelijk kan leiden tot verlies van de betrouwbaarheid. En daarmee van de vergunning en de geschiktheid van de vervoersmanager. De hoogte van de grenswaarde wordt bepaald door de grootte van de onderneming, gemeten in het aantal gewaarmerkte vergunningsafschriften. Voor de vervoersmanager die voor meerdere bedrijven werkt, worden de vergunningsafschriften van de verschillende bedrijven bij elkaar opgeteld voor het bepalen van de grenswaarde.

De beleidsregels zijn hier terug te vinden. De laatste wijzigingen in EU Verordening 2016/403 (nieuwe overtredingen uit het Mobility Package) moeten daarin nog verwerkt worden.

Dit zijn de vastgestelde grenswaardes:

Overtreding van een ERRU-feit begaan?

De eerste stap is dat de overtreding onherroepelijk is geworden, dan volgt pas registratie. Het is dus verstandig goed na te gaan of er gronden zijn voor bezwaar. Bij acceptatie van een schikking is het feit direct onherroepelijk! Er kan dus bij bezwaar ook nogal wat tijd zitten tussen het moment van de overtreding en het onherroepelijk worden ervan.

Procedure ILT: verwijtbaarheidstoets

Bij de eerste opname van een onherroepelijke overtreding in ERRU informeert de ILT de onderneming en de vervoersmanager. Vanaf dat moment kan via deze link (https://e-loket.ilent.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/MWe_012.aspx/CB_Authenticatie/CB_Inleiding) worden opgevraagd hoeveel strafpunten er zijn. Strafpunten blijven 2 jaar staan, daarna vervallen ze. Binnen een periode van 2 jaar mag de grenswaarde niet worden overschreden.

Bij het bereiken van 50% van de grenswaarde volgt wederom een bericht via de ILT. De ILT zal dan ook contact zoeken om het gesprek hierover aan te gaan.

Bij het overschrijden van 100% van de grenswaarde, stelt de ILT het officiële onderzoek in. Daarbij wordt nagegaan of er sprake is van verwijtbaarheid. Belangrijk hierbij is dat de onderneming aantoont dat zij de nodige bevelen heeft gegeven, maatregelen heeft genomen en toezicht heeft gehouden om de overtredingen zoveel mogelijk te voorkomen. De ILT rapporteert apart met betrekking tot de vervoersondernemer en de vervoersmanager en adviseert vervolgens de NIWO.

Procedure NIWO: evenredigheidstoets

De NIWO toetst vervolgens de zorgvuldigheid van het ILT onderzoek en de evenredigheid van de sanctie. Aan de vervoersonderneming en vervoersmanager wordt het voornemen kenbaar gemaakt en deze krijgen de mogelijkheid hun zienswijze in te dienen. De NIWO zal de ondernemer en de vervoersmanager in persoon ook willen horen. Daarna neemt de NIWO haar besluit.

Redenen om te besluiten voor niet evenredigheid kunnen liggen in diverse omstandigheden. Een aantal daarvan worden genoemd in de beleidsregel. Ervaring met deze procedure is er tot op heden niet (zomer 2022).

Mogelijke sancties zijn intrekking of schorsing van de vergunning en ongeschiktheidsverklaring van de vervoersmanager. Wordt de vergunning ingetrokken, dan geldt er een rehabilitatietermijn van 2 jaar. De vervoersmanager zal opnieuw zijn vakbekwaamheid moeten halen. Zolang hij ongeschikt is, kan hij in andere EU-landen ook niet als vervoersmanager werkzaam zijn.

Voorkom overtredingen!

Elke overtreding die punten oplevert, brengt een risico met zich mee voor de betrouwbaarheid. Het is dus belangrijker dan ooit om regie te houden op het naleven van de regels, en bij te sturen waar dit onvoldoende gebeurt.

Hieronder een aantal tips:

 • Ga na of er gronden zijn voor bezwaar tegen de overtreding, accepteer geen transactievoorstel als er bezwaargronden zijn!
 • Bewaar documentatie omtrent de feiten en omstandigheden van en communicatie rondom de overtreding, zeker als die richting niet-verwijtbaarheid wijzen. Denk ook aan mails en WhatsApp berichten. Vergeet niet dat de vervoersonderneming en de vervoersmanager een aparte beoordeling krijgen.
 • Werkt de vervoersmanager voor meerdere bedrijven? Maak afspraken over het op de hoogte houden van de ERRU-status. Als de vervoersmanager zijn betrouwbaarheid verliest, maar de onderneming niet, krijgt de onderneming overigens 6 maanden om een nieuwe vervoersmanager aan te trekken.
 • Check systematisch en regelmatig de technische staat van het wagenpark en benodigde wettelijke documenten, zoals van geldigheid van rijbewijzen, apk, code 95, bestuurderskaart, geldigheid vergunningsbewijzen. Zorg dat de verlenging van deze documenten ruim op tijd gebeurd (en zeker bij verwachte obstakels die kunnen leiden tot vertraging zoals medische keuringen) TLN Tachoweb kan gebruikers automatisch herinneringen sturen als bepaalde termijnen overschreden worden.
 • Licht opdrachtgevers in over ERRU-gevolgen van niet-naleving zoals bijvoorbeeld overbelading, en voorkom dit zoveel mogelijk door goede afspraken en procedures
 • Analyseer welke overtredingen veel worden begaan en stuur bij. Met de tool TLN Tachoweb kunnen de rij- rusttijden en het tachograafgebruik geanalyseerd worden en wordt er naast een Tachoscore ook gelijk een ERRU risicobeoordeling gemaakt. Deze twee geven snel een indicatie of er een laag, midden of hoog risico is. Hiermee kan snel actie ondernomen worden. ,
 • Zorg voor bewustwording bij de medewerkers over de juiste handelswijze, bijvoorbeeld hoe de tachograaf goed te bedienen. Met regelmatige training en analyse van het gedrag kan veel worden voorkomen. Zie hier voor het aanbod van TLN Opleidingen.
 • Instrueer de chauffeurs regelmatig dmv bijvoorbeeld maandelijkse nieuwsbrieven om overtredingen te voorkomen. Een van de veelvoorkomende fouten is het vergeten van de handmatige invoer en landcode (bij begin- en einde werktijd en bij grensoverschrijding). Wijs chauffeurs daar regelmatig op, want dit zijn allemaal vsi’s, oftewel 3 punten per onherroepelijke overtreding. TLN Tachoweb kan geautomatiseerd een rapport naar de chauffeur mailen zodat die snel geïnformeerd wordt over eventuele fouten en hiermee snel kan verbeteren.

Staat de overtreding eenmaal vast, dan zijn er nog een aantal momenten in het proces waarbij de relevante feiten en omstandigheden kunnen worden aangetoond aan de ILT en de NIWO:

 • Tijdens het ILT onderzoek
 • Bij het indienen van de zienswijze bij de NIWO
 • Indienen van bezwaar tegen het NIWO-besluit (en eventueel nog beroep)

Zie ook: