European flags – Europa

Mobility Package

Algemeen

Het Mobility Package is een pakket van Europese wet- en regelgeving voor de transportsector. Het doel van het pakket is het gelijktrekken van regels in EU-lidstaten, een eerlijker Europees speelveld en het verbeteren van sociale omstandigheden voor chauffeurs.

Wijzigingen
In het Mobilty Package staan nieuwe regels over onder andere de rij- en rusttijden, cabotage en de verplichte terugkeer van de chauffeur en het voertuig. De eerste regelingen zijn op 20 augustus 2021 ingegaan. Anderen regelingen volgen de komende jaren. In dit document vind je een overzicht van alle regels en wijzigingen en op welke data deze ingaan. Op deze pagina staan de regelingen die in februari 2022 ingaan.

Veel gestelde vragen
TLN houdt een lijst met veel gestelde vragen bij. Heb je een vraag die hier niet tussen staat? Neem dan contact op met info@tln.nl of 088 – 4567 567.

Invoeren landcode

Vanaf 2 februari moeten chauffeurs moeten bij grenspassages de landcode (beginland) in de tachograaf  invoeren. Dit moeten ze doen op een grens of bij de eerst mogelijke stop na een grens. De smart tacho 2 doet dat straks automatisch, maar tot die tijd moet dit handmatig gebeuren. Deze maatregel is bedoeld ter ondersteuning van de detacheringsrichtlijn en cabotage. Hier vind je de instructie voor het invoeren van de landcode.

Controle arbeidstijd
Lidstaten kunnen gaan controleren op maximaal 60 uur arbeidstijd per week. Alleen datgene wat de tachograaf registreert, kan worden gecontroleerd. De bestuurder mag tijdens een controle contact zoeken met onderneming om aanvullende bewijzen aan te leveren.  

 

Detachering

Vanaf 2 februari gelden specifieke regels voor detachering in het wegvervoer. Chauffeurs die in andere lidstaten werken, hebben recht op het minimum- of cao-loon in de lidstaat waar hij of zij laadt en/of lost als dat loon hoger is dan het loon in hun thuisland. Detachering is direct van toepassing op cabotage en is niet van toepassing op bilateraal en transitovervoer.

Vanaf 2 februari moet je detacheringsverklaringen indienen via de IMI-portal. In dit artikel leggen we uit hoe je dat doet.

Derdelanden ritten
Voor derdelandenvervoer geldt met betrekking tot detachering een ingewikkelde uitzonderingsregeling die in heel Europa heel veel vragen oproept. De Europese Commissie heeft een expertcommissie ingesteld die zich nu buigt over meest voorkomende scenario’s wat hopelijk snel meer duidelijkheid geeft.  

Arbeidsvoorwaarden tijdens detachering
Tot op heden is het lastig de juiste looninformatie in andere landen te vinden. Dat loopt allemaal via de nationale websites, en is een behoorlijke speurtocht. In Europa wordt door de ELA (European Labour Authority) op verzoek van de branche gewerkt aan een Europese website waarop de links naar de toepasselijke arbeidsvoorwaardenpakketten van de verschillende lidstaten zullen worden.  Ook wordt gewerkt aan een uniform format om die informatie te publiceren. Helaas is het voorlopig nog niet zover. In IRU verband wordt intussen ook gewerkt aan een verzameling van de informatie vanuit de aangesloten brancheverenigingen, om onze achterbannen te kunnen informeren. Tot op heden zijn er alleen vanuit ELA overzichten per land beschikbaar gesteld, die geen juridische waarde hebben. Ze kunnen wel als praktische tool gebruikt worden. Wij publiceren deze overzichten hieronder:

-België
Bulgarije
-Cyprus
-Denemarken
-Duitsland
-Estland
-Finland
-Frankrijk
-Griekenland

-Hongarije
-Ierland
-Italië
-Kroatië
-Letland
-Litouwen
-Luxemburg
-Malta
-Nederland
-Oostenrijk
-Polen
-Portugal
-Slovenië
-Slowakije
-Spanje
Tsjechië
-Zweden

Vestigingseis

Vanaf 21 februari moet een onderneming in de lidstaat van vestiging beschikken over gebouwen waar alle (elektronische) documenten met betrekking tot de hoofdactiviteiten worden bewaard. De onderneming moet bovendien onderworpen zijn aan belasting op inkomsten van het vestigingsland, ingeschreven staan in het handelsregister en beschikken over een BTW registratienummer. Daarnaast moet het aantal voertuigen waarover de onderneming beschikt en het aantal bestuurders dat is gestationeerd op de exploitatievestiging in verhouding staan tot het volume van de vervoersactiviteiten in de onderneming.  

Verplichte terugkeer voertuig
Voertuigen moeten vanaf 21 februari eens in de 8 weken terugkeren naar een van de exploitatievestigingen in de lidstaat waar hij geregistreerd staat. 

De Europese Commissie (EC) heeft op 7 juni 2022 (zonder overleg met de EU transportsector en vakbonden) een reeks vragen en antwoorden (Q&A) gepubliceerd over de terugkeerplicht van het voertuig. Daarbij stelt de EC dat getrokken materieel ook onder de terugkeerplicht valt. TLN heeft na publicatie direct schriftelijk haar bezwaren bij de EC ingediend. Kort daarna werd ook duidelijk dat vrijwel alle internationale transportorganisaties deze maatregel onzinnig vinden. Zie hier de toelichting van TLN op de maatregel en de Nederlandse vertaling van de Q&A die door de EC is gepubliceerd.

Cabotage

Vanaf 21 februari geldt een nieuwe cabotageregeling van maximaal drie ritten in zeven dagen, toegestaan na voorafgaand internationaal beladen transport waarbij alle goederen moeten zijn gelost, verandert niet. Wel wordt er een ‘cooling off’ periode van 4 dagen aan toegevoegd. Met hetzelfde voertuig mag dan na de laatste cabotagerit gedurende 4 dagen niet in die lidstaat worden gecaboteerd.

Gecombineerd vervoer
Voor- en natransporten in dezelfde lidstaat vallen onder cabotageregime, maar lidstaten mogen hier nationaal van afwijken. De cooling off periode van 4 dagen en de maximale cabotageperiode van 7 dagen is eveneens van toepassing, maar lidstaten hebben de vrijheid deze perioden respectievelijk te verkorten of te verlengen.