European flags – Europa

Mobility Package

Het Mobility Package bevat nieuwe regels over onder andere rij- en rusttijden, cabotage en de verplichte terugkeer van de chauffeur en het voertuig.

Algemeen

Het Mobility Package is een pakket van Europese wet- en regelgeving voor de transportsector. Het doel van het pakket is het gelijktrekken van regels in EU-lidstaten, een eerlijker Europees speelveld en het verbeteren van sociale omstandigheden voor chauffeurs.

Wijzigingen
Het Mobility Package bevat nieuwe regels over onder andere rij- en rusttijden, cabotage en de verplichte terugkeer van de chauffeur en het voertuig. De eerste regelingen zijn op 20 augustus 2020 ingegaan. In dit document, de tijdlijn Mobility package, is het totale overzicht te vinden inclusief vindplaatsen van de Europese regels en Q&A’s van de Europese Commissie.

Veel gestelde vragen
TLN houdt een lijst met veelgestelde vragen bij. Heb je een vraag die hier niet tussen staat? Neem dan contact op met info@tln.nl of 088 – 4567 567.

Rij- en rusttijden en Tachograaf (Vo 561/2006 en 165/2014)

De gewijzigde regels voor de rij- en rusttijden (Vo 561/2006 en 165/2014) zijn op 20 augustus 2020 ingegaan. Deze omvatten o.a. de mogelijkheid 2 verkorte rusten achter elkaar te genieten voor internationale ritten, een duidelijk verbod op het doorbrengen van de 45 uur rust in de cabine en een verplichte terugkeer van de chauffeur eens in de vier weken (of drie, als er 2 verkorte rusten achter elkaar genoten zijn).

Op 21 augustus 2023 zullen nieuw geregistreerde voertuigen voorzien zijn van een smart tacho versie 2. Deze nieuwe tachograaf registreert automatisch de grenspassages, communiceert op afstand via DSRC apparatuur de rijtijdovertredingen aan wegcontroleurs en heeft een functie voor het registreren van laden en lossen van het voertuig. Deze nieuwe functies ondersteunen de handhaving van de nieuwe cabotage en detacheringsregels.

Internationaal rijdende voertuigen die voorzien zijn van een analoge of digitale tachograaf moeten uiterlijk 31 december 2024 voorzien zijn van de nieuwe smart tacho 2, en de smart tacho 1 moet uiterlijk 19 augustus 2025 zijn vervangen. (retrofit)

Op 1 juli 2026 moeten ook alle voertuigen vanaf 2,5 ton tmm die internationaal rijden, voorzien zijn van een smart tacho 2. NB dit geldt dus ook als dat maar 2 keer per jaar gebeurt.

Zolang er geen smart tacho 2 op het voertuig zit, moeten de chauffeurs bij de grenspassages de landcode (beginland) in de tachograaf handmatig invoeren. Hier vind je de instructie voor het invoeren van de landcode.

Controles

Controle arbeidstijd
Lidstaten kunnen gaan controleren op maximaal 60 uur arbeidstijd per week. Alleen datgene wat de tachograaf registreert, kan worden gecontroleerd. De bestuurder mag tijdens een controle contact zoeken met onderneming om aanvullende bewijzen aan te leveren.   

Zie voor een uitgebreider overzicht onze tijdlijn van het Mobility Package. Meer weten? Bekijk onze veelgestelde vragen, volg een van onze trainingen of bestel de handleiding ‘Goed omgaan met rij- en rusttijden en tachograaf’

Detachering (Lex specialis, richtlijn 2020/1057/EU)

Sinds 2 februari 2022 gelden specifieke regels voor detachering in het wegvervoer. Chauffeurs die in andere lidstaten werken, hebben recht op het minimum- of cao-loon in de lidstaat waar hij of zij laadt en/of lost als dat loon hoger is dan het loon in hun thuisland. Detachering is direct van toepassing op cabotage en is niet van toepassing op bilateraal en transitovervoer.

EUR-Lex – 32020L1057 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Sinds 2 februari 2022 moet je detacheringsverklaringen indienen via de IMI-portal. In dit artikel leggen we uit hoe je dat doet.

Derdelanden ritten
Voor derdelandenvervoer geldt met betrekking tot detachering een ingewikkelde uitzonderingsregeling die in heel Europa heel veel vragen op heeft geroepen. De Europese Commissie heeft een expertcommissie ingesteld die een aantal veel voorkomende scenario’s heeft beschreven. Een link naar deze scenario’s vind je hier.

Arbeidsvoorwaarden tijdens detachering
Tot op heden is het lastig de juiste looninformatie in andere landen te vinden. Dat loopt allemaal via de nationale websites, en is een behoorlijke speurtocht. In Europa wordt door de ELA (European Labour Authority) op verzoek van de branche gewerkt aan een Europese website waarop de links naar de toepasselijke arbeidsvoorwaardenpakketten van de verschillende lidstaten zullen worden. Ook wordt gewerkt aan een uniform format om die informatie te publiceren. Helaas is het voorlopig nog niet zover. TLN heeft hierover informatie verzameld. Klik hier voor de Q&A (alleen voor leden).

Vestigingseis en betrouwbaarheid

De eisen voor de toegang tot het beroep zijn aangescherpt om de betrouwbaarheid van vergunninghouders te vergroten en postbusconstructies aan te pakken. Daarnaast is de vergunningsgrens voor internationaal rijdende voertuigen verlaagd van 3,5 ton naar 2,5 ton.

Sinds 21 februari 2022 moet een onderneming in de lidstaat van vestiging beschikken over gebouwen waar alle (elektronische) documenten met betrekking tot de hoofdactiviteiten worden bewaard. De onderneming moet bovendien onderworpen zijn aan belasting op inkomsten van het vestigingsland, ingeschreven staan in het handelsregister en beschikken over een BTW registratienummer. Daarnaast moet het aantal voertuigen waarover de onderneming beschikt en het aantal bestuurders dat is gestationeerd op de exploitatievestiging in verhouding staan tot het volume van de vervoersactiviteiten in de onderneming.

Verplichte terugkeer voertuig
Voertuigen moeten sinds 21 februari 2022 eens in de 8 weken terugkeren naar een van de exploitatievestigingen in de lidstaat waar hij geregistreerd staat. Dit is geformuleerd als een organisatieverplichting voor de onderneming; deze moet de activiteiten van de voertuigen zodanig organiseren dat de voertuigen die internationaal rijden binnen 8 weken na het verlaten van de lidstaat van vestiging, terugkeren naar een van de operationele centra van de onderneming.

ERRU (European Register of Road Transport Undertakings)
Het bestaande ERRU register wordt uitgebreid met de nieuwe regels van het Mobility Package. Voor overtredingen van de Europese regels in binnen- en buitenland ontvangt zowel de vervoerder als de vervoersmanager strafpunten en bij overschrijding van een maximaal aantal punten kan de vergunning en/of de vakbekwaamheid worden ingetrokken.

Naast de uitbreiding van de overtredingen, zullen voortaan ook voertuiggegevens (kentekens) en aantallen personeelsleden in het register worden opgenomen. Daarnaast wordt op basis van een uniforme rekenformule een risicoclassificatie gegeven aan elke onderneming, gebaseerd op het aantal controles en overtredingen. Deze risicoclassificatie moet de handhaving efficiënter gaan maken.

Cabotage (Vo 1072/2009)

Sinds 21 februari 2022 geldt er een nieuwe cabotageregeling. Cabotage blijft toegestaan na een voorafgaand, beladen, internationaal transport waarbij alle goederen zijn gelost, voor maximaal drie ritten in maximaal zeven dagen. Nieuw is de introductie van een ‘cooling off’ periode van 4 dagen. Met hetzelfde voertuig mag dan na de laatste cabotagerit gedurende 4 dagen niet in die lidstaat worden gecaboteerd.

De cabotage mag in 1 lidstaat of in verschillende lidstaten worden uitgevoerd, maar in het laatste geval is de cabotage beperkt tot 1 rit binnen 3 dagen na het leeg binnen rijden in die lidstaat.

Gecombineerd vervoer
Voor- en natransporten van gecombineerd vervoer over de weg vallen onder de intermodale vervoersrichtlijn 1992/106. Deze richtlijn stelt dat als aan alle voorwaarden wordt voldaan, een onbeperkt aantal voor- en natransportritten in dezelfde lidstaat mag worden gedaan.
Per 21 februari 2022 biedt de herziene verordening 2009/1072, waarin cabotage is geregeld,  lidstaten echter de mogelijkheid om dergelijke transporten toch onder het cabotageregime te laten vallen, mits deze voor- en natransporten in dezelfde lidstaat worden uitgevoerd.
Ook de cooling off periode van 4 dagen en de maximale cabotageperiode van 7 dagen is dan van toepassing, maar lidstaten hebben bij dergelijke transporten wel de vrijheid deze perioden respectievelijk te verkorten of te verlengen.