Farmer Spreading Liquid Manure – mest – boeren

Dierlijke mest

De Nederlandse veehouderij houdt miljoenen landbouwdieren die naast vlees, zuivel en eieren ook mest produceren.

De Nederlandse veehouderij houdt miljoenen landbouwdieren die naast vlees, zuivel en eieren ook mest produceren. Mestdistribiteurs zorgen voor een efficiënte distributie van dierlijke mest.

Waar gaat het om?

Een juiste afvoer van mest is in het belang van het milieu. Eind 2017 kwam in de media grootschalige mestfraude aan het licht. TLN, LTO Nederland, POV, Cumela en Rabobank hebben met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) afgesproken om aan de slag te gaan en zorg te dragen voor een eerlijke mestketen. Hiervoor is het actieplan ‘Samen werken in een eerlijke keten’ opgestart. Kern van dit plan is een certificeringssysteem, “Keurmest”. Per 2020 kunnen veehouders, mesttransporteurs / -handelaren, mestverwerkers en akkerbouwers door middel van certificering aantonen dat ze bouwen aan een transparante en eerlijke mestketen.

Visie TLN

TLN is voorstander van het nemen van maatregelen om het milieu te beschermen en oneerlijke concurrentie te voorkomen. TLN vindt dat certificering een goed instrument is om deze doelen te bereiken. TLN is ook van mening dat certificering alleen werkt als alle partijen in de keten meewerken aan het certificeringssysteem.

Wat betekent dit voor jou?

Mestvervoerders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid, namelijk het beschermen van het milieu. Zij zijn samen met onder meer de boer verantwoordelijk voor de juiste omgang met mest. Hier moeten we gezamenlijk werk van maken, ook als de regels soms ingewikkeld zijn en het naleven van deze regels kostenverhogend werkt. TLN werkt samen met LTO Nederland, POV, Cumela en Rabobank aan een cultuurverandering in de gehele mestketen. TLN roept haar leden dan ook op zich op termijn te certificeren.

Hiernaast denkt TLN actief mee aan verbetering van bestaande wet- en regelgeving, zodat deze naast robuust ook werkbaarder wordt.