Cao

Voor een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie

Transport en Logistiek Nederland is als één van de cao-partijen betrokken bij de totstandkoming van de cao. De andere partijen zijn VVT aan werkgeverszijde en FNV, CNV en De Unie aan werknemerszijde.

Waar gaat het om?

Op dit moment bestaat naast de ‘cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen’ (BGV) de ‘cao Goederenvervoer Nederland’ (KNV cao) voor de oud-leden van KNV.​

De cao BGV wordt Algemeen Verbindend Verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat wil zeggen dat de cao van toepassing is op alle werknemers en werkgevers in de bedrijfstak, dus ook de werkgevers en werknemers die geen lid zijn van TLN. Zo creëren we een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie.

De huidige cao BGV heeft een looptijd tot en met 2019.