storm

Arbeidstijd

In Europa geldt voor werknemers in alle sectoren een richtlijn waarin een norm van gemiddeld maximaal 48 uur arbeidstijd (inclusief overwerk) is vastgelegd over een periode van vier maanden.

In Europa geldt voor werknemers in alle sectoren een richtlijn waarin een norm van gemiddeld maximaal 48 uur arbeidstijd (inclusief overwerk) is vastgelegd over een periode van vier maanden. Deze is ook verwerkt in de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit, die op de meeste werknemers in Nederland van toepassing is. Lange tijd was de transportsector volledig uitgezonderd van deze norm. In Nederland was de norm al van toepassing op het niet-rijdende personeel in de sector. Sinds 2002 is de norm ook van toepassing op het rijdende personeel. Met enige verschillen tussen chauffeurs op auto’s tussen de 500 kg en 3,5 ton en op voertuigen boven de 3,5 ton. De regels gelden sinds 2010 ook voor zelfstandige bestuurders.

Waar gaat het om?

In de Arbeidstijdenwet (ATW) worden regels gegeven niet alleen voor de gemiddelde arbeidstijd, maar ook over nachtarbeid, pauzes en rusttijd. Voor de meeste chauffeurs is het Arbeidstijdenbesluit voor het vervoer van toepassing. Maar er zijn uitzonderingen, soorten van vervoer die geheel of gedeeltelijk van de bepalingen zijn uitgesloten. Overigens betekent dat niet dat er dan geen regels gelden, als het ATB vervoer niet van toepassing is, geldt de ATW.

Voor bestuurders van voertuigen boven de 3,5 ton geldt een eigen definitie van arbeidstijd, waarvan bepaalde activiteiten zijn uitgesloten. In Nederland geldt er bovendien een andere referentieperiode, namelijk 6 maanden. Zie voor meer informatie het handboek “goed omgaan met rij- en rusttijden en de digitale tachograaf”

De arbeidstijd van chauffeurs wordt niet langs de weg gecontroleerd maar op het bedrijf. Mogelijk komt daar verandering in als gevolg van het Mobility Package (zie hieronder).

Om te bepalen welke normenset van toepassing is, wordt gekeken naar:

  • Rijdend of niet-rijdend personeel
  • Leeftijd van de medewerker
  • Indien rijdend: met welk type voertuig/welk gewicht en welk soort vervoer wordt er verricht?

Ontwikkelingen Mobility Package

In mei 2017 kondigde de Europese Commissie een nieuwe set Europese regels aan die zij de “Mobility Package” noemen. Doel van deze wetgeving is om door betere regels en betere handhaving het speelveld in Europa gelijker te maken en de omstandigheden van chauffeurs te verbeteren. In het eerste onderdeel van dit pakket worden de regels rondom detachering, cabotage én rij- en rusttijden herzien. Een van de zaken die daarin wordt besproken is de wens van sommige landen om de arbeidstijd van chauffeurs (op auto’s boven de 3500 kg) langs de weg te controleren.

Visie TLN

TLN is van mening dat de arbeidstijdenregeling voor deze categorie werknemers niets toevoegt naast de tweewekelijkse rijtijdnorm en bovendien niet te controleren valt, zeker niet langs de weg. Werknemers in het vervoer zijn voldoende beschermd door de rij- en rusttijdenregeling. TLN is vanaf het eerste moment betrokken bij dit dossier. Toen duidelijk werd dat de 48- uurs norm niet tegengehouden kon worden, heeft TLN zowel in gesprek met Europese vakbonden als in de lobby richting nationale en internationale instanties zich gericht op maximale flexibiliteit in de regelgeving. Ruimte  voor flexibiliteit wordt onder andere gevonden in het begrip ‘arbeidstijd’ dat een eigen inhoud kent voor onze sector. In tegenstelling tot andere sectoren telt bijvoorbeeld voorziene wachttijd in het transport niet als arbeidstijd.