Truck Doors

Verstekelingen

De vluchtelingenproblematiek blijft een groot probleem in Europa. Zeker rond Calais, Zeebrugge en een aantal Nederlandse havens, zoals Rotterdam Europoort, Hoek van Holland en IJmuiden speelt deze problematiek. Vluchtelingen proberen vaak per vrachtauto Groot-Brittannië te bereiken. Nu Groot-Brittannië haar regelgeving hieromtrent heeft aangescherpt, maakt TLN zich zorgen over de effecten van de problematiek op de transportsector.

Verstekelingen die aan boord van de vrachtauto komen, zorgen voor vertraging, schade aan het voertuig en de lading en onveilige situaties voor de chauffeurs. Ook als er niet direct schade zichtbaar is, moet de lading vaak worden afgekeurd als er verstekelingen in de vrachtauto hebben gezeten. Het vervelende is dat de verzekeraar vaak pas uitkeert bij zichtbare schade. Daarom onderstreept TLN het belang je maximaal en adequaat te beveiligen tegen het indringen door verstekelingen. Ook de aangescherpte Britse regelgeving in het Clandestine Entrant Civil Penalty Scheme is gericht op maximale beveiliging ter voorkoming van het vervoeren van verstekelingen.

De problematiek rond verstekelingen

De vrachtauto is een middel dat naast de ‘bootjes’ nog steeds veel wordt misbruikt om illegaal een grens binnen Europa over te steken. Met name Groot-Brittannië kampt op deze manier sinds jaar en dag met toenemende illegale migratie. Het probleem voor transporteurs is dat zij hierdoor voor tienduizenden euro’s schade lijden aan voertuigen, ladingen, vertragingen en onterechte boetes door illegale immigranten die als verstekeling aan boord van vrachtauto’s proberen te komen.

Wat is er aan de hand?

 • Het aantal migranten dat zich per vrachtwagen verplaatst blijft toenemen. In Nederland zijn dit er om en na bij 1500 geweest in 2022. Groot-Brittannië telt er in dat jaar 4.000.
 • De doorlooptijden bij de terminals in de haven en de ferry’s voor vrachtauto’s naar Engeland zijn door de Brexit langer geworden. Langere wachtrijen bieden inklimmers een uitgelezen mogelijkheid om op, in of onder een vrachtwagen te klimmen, met alle gevolgen van dien.
 • Doordat het vaak ook gaat om criminele vernuftigheid is een voertuig hier bijna niet tegen te beschermen.
 • Het VK heeft hervormingen van het immigratie- en asielstelsel doorgevoerd, die ook forse impact hebben op de Nederlandse transportsector.

 

Welke oplossingen liggen er?

 • De overheid kan wat doen om dit probleem terug te dringen: zorgen dat er meer beveiligde parkeerplaatsen komen in Nederland. Nu staan vrachtauto’s vaak onbeheerd, een ideale plek om in te klimmen.
 • De overheid zou kunnen investeren in ‘slim toezicht’, door middel van camera’s en computersystemen die verdacht gedrag signaleren en meteen doorgeven aan de politie.
 • Vervoerders moeten van Groot-Brittannië meer maatregelen nemen om hun voertuigen beter te beveiligen. TLN vindt het onterecht dat de problematiek op deze wijze bij de vervoerders wordt neergelegd. TLN heeft daarom deelgenomen aan een raadpleging voorafgaand aan de wijziging van deze wetgeving, om de oorspronkelijke sancties versoepeld te krijgen. Dat heeft er onder andere toe geleid dat de zwaarste straf, levenslange gevangenisstraf voor een chauffeur, van tafel is.

Welke acties moet je ondernemen?

Vermijd risico’s

Het is van belang om op de juiste wijze te handelen en zoveel mogelijk risico te vermijden. Neem daarom adequate voorzorgsmaatregelen. Bedenk dat de meest risicovolle situaties zich op de routes van en naar de havens en in en nabij de havens voordoen. Het komt regelmatig voor dat de zeilen van vrachtauto’s worden opengesneden om in het voertuig te klimmen. TLN signaleert dat inklimmers steeds meer landinwaarts aan boord van vrachtauto’s proberen te komen. Bij verdachte situaties (bij een vermoeden of bij het aantreffen van inklimmers), bel naar de Koninklijke Marechaussee  0800-1814 (of 0031 20 6038063) of noodnummer 112.

Transport naar Groot-Brittannië
Volgens de Britse wetgeving ter voorkoming van het vervoeren van verstekelingen gelden een aantal verplichtingen.

In de Code of Practice staan alle eisen waar vervoerders aan moeten voldoen:

 • Chauffeurs moeten hun voertuig beveiligen wanneer het voor het eerst geladen wordt.
 • Voertuigen moeten beveiligd worden met een kantelkoord en een genummerd zegel en/of slot.
 • Na elke stop moet de chauffeur het voertuig opnieuw controleren en nieuwe zegels en/of sloten aan brengen.
 • De controles en de wijzigingen moeten worden bijgehouden op een checklist.
 • Er is ook een verplichting om reservezegels aanwezig te hebben. Zie ook richtlijn.

Accreditatie
De UK Border Agency heeft voor de beveiliging van voertuigen een accreditatiesysteem opgezet. Transportondernemers die de Code of Practice volledig hebben geïmplementeerd in hun eigen bedrijfsvoering kunnen een aanvraag tot accreditatie indienen. Het is sterk aan te bevelen je hiervoor aan te melden. In het geval dat je een boete zou oplopen, geeft dit meteen 50 % korting op het opgelegde boetebedrag. Feit dat je voldoet aan alle in de accreditatie opgenomen vereisten, geeft echter geen volledige uitsluitsel dat je geen boete kunt ontvangen. Het wordt ook niet als verweer geaccepteerd in het geval je het niet eens bent met de boete.

 

Hoogte Boetes

De maximumbedragen van beide sancties zijn in de nieuwe regeling verhoogd. Het maximum is nu gesteld op 6.000 pond per verantwoordelijke persoon voor het niet of niet goed beveiligen van het voertuig, en 10.000 pond per verantwoordelijke persoon per verstekeling voor het vervoeren van verstekelingen (dit was 4.000 pond). Let op, dit zijn maximumbedragen per persoon, zowel chauffeur als eigenaar kunnen een boete ontvangen, met een maximum bedrag. Voor het niet goed beveiligen van een voertuig, komt dit dus neer op 6.000 pond voor de chauffeur én 6.000 pond voor de eigenaar van het bedrijf, totaal dus 12.000 pond.

Daarnaast gelden er wat voorwaarden om voor verlaging van de boetebedragen in aanmerking te komen.

 • Voor het niet beveiligen voertuig:
 • De maximumboete per verantwoordelijke persoon wordt verlaagd naar 1500,- pond op het moment dat er in de afgelopen 5 jaar geen verglijkbaar incident heeft plaats gevonden. Heeft zich in die 5 jaar 1 incident voor gedaan, dan is het te betalen bedrag 3.000,- pond , gaat het om meer incidenten dan wordt het maximum aangehouden.
 • 50% korting op het beginniveau (1.500,- pond) van de boete indien aangemeld bij accreditatiesysteem
 • 50% korting op de strafmaat van het beginpunt (1.500,- pond) als de verantwoordelijke persoon niet de bestuurder was ten tijde van de reis, maar wel acties heeft ondernomen tot naleving van de regeling.
 • Verstekelingen aan boord:
 • De maximumboete wordt verlaagd naar 6.000,- indien er de afgelopen 5 jaar geen verglijkbaar incident heeft plaats gevonden. Heeft zich in die 5 jaar 1 incident voor gedaan, dan geldt het maximumbedrag van 12.000 pond. Bij meerdere incidenten in die vijf jaar volgt een boete van 20.000 pond.
 • 50% korting op het beginniveau (1.500,- pond) van de boete indien aangemeld bij accreditatiesysteem
 • 50% korting op de strafmaat van het beginpunt (1.500,- pond) als de verantwoordelijke persoon al dan niet aanwezig was ten tijde van de reis, maar wel acties heeft ondernomen tot naleving van de regeling.
 • Vermogenstoetsing

Er bestaat een mogelijkheid om een verzoek in te dienen tot vermindering van het boetebedrag, zowel als chauffeur, als vanuit het bedrijf. Voor individuele personen wordt een inkomenstoets gedaan, waarbij rekening gehouden wordt met het inkomen gedurende de drie maanden voorafgaand aan het incident. Voor bedrijven zal een middelentoets gedaan worden, waarbij gekeken wordt naar bedrijfsgrootte in omzet, en personeel (FTE).

Ter voorkoming van boetes heeft Groot-Brittannië nog een stappenplan opgesteld. Die vind je hier.