Close up of industrial bricklayer installing bricks on construction site

Verenigingsstructuur

Hoe zijn binnen de verenigingsstructuur van TLN de plaats, rol en verantwoordelijkheden verdeeld over de bestuursorganen?

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene beleidsstrategie en positiebepaling van TLN. Zij besluit over beleidszaken die qua aard regio-, deelmarkt- en kringoverstijgend zijn. Het bestuur bestaat momenteel uit elf leden inclusief de voorzitter.

De samenstelling van het bestuur geeft een zo goed mogelijke afspiegeling van de verschillende ledengroeperingen van TLN. De algemeen directeur neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur. De vicevoorzitter en de penningmeester komen uit de leden van TLN.

Ledenraad

TLN heeft sinds 2012 een algemene ledenvergadering van afgevaardigden: de ledenraad. De ledenraad wordt samengesteld uit maximaal vier vertegenwoordigers uit vier contributie categorieën per regio. Daarnaast kan ook één vertegenwoordiger per deelmarkt benoemd worden in de ledenraad.

De ledenraad komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar. De begroting van de vereniging moet jaarlijks voorafgaand aan het jaar door de ledenraad worden goedgekeurd, de jaarrekening moet na afloop van het jaar door de ledenraad worden vastgesteld. Daarnaast wordt de ledenraad door het bestuur en de directie uitgebreid geïnformeerd over financiële ontwikkelingen en beleidsplannen.

Deelmarkten

Deelmarktbesturen buigen zich, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur, over specifieke vraagstukken die in de deelmarkt spelen. De deelmarktbesturen worden ondersteund door een professionele organisatie, waarbij de primaire relatie wordt gevormd door de deelmarktsecretaris. TLN kent momenteel deze deelmarkten:

Regio's

De leden van TLN zijn door heel Nederland te vinden. Om de regionale belangen van leden te behartigen, zijn er vijf regiobesturen ingesteld: Noord, Oost, West, Noord-West en Zuid.

In de regiobesturen zitten leden van TLN die de regio en de uitdagingen in de regio kennen. Dat maakt regiobesturen zo sterk: ze staan dichtbij de leden en weten wat er speelt. In samenwerking met regionale belangenbehartigers van TLN bepaalt het regiobestuur de lobbyspeerpunten per regio.

De regiobesturen maken het verschil voor de leden in hun regio door zich bezig te houden met:

  • De infrastructuur en logistieke ontwikkelingen in de regio.
  • De arbeidsmarkt en het onderwijs in de regio.
  • Overleggen met provincies, gemeenten en politici uit de regio.
  • Het regionale netwerk o.a. door de organisatie van regiocongressen.
  • Regionale communicatie door middel van themabijeenkomsten, lunchbijeenkomsten en gespreksgroepen.
  • Het hebben van een signaleerfunctie richting het bestuur van TLN.

Daarnaast acteren de regiobesturen als regionale sociale commissie. Daarnaast levert elk regiobestuur minimaal één lid van de landelijke sociale commissie.

Statuten

Download hier de Statuten voor Transport en Logistiek Nederland per 1 juli 2022.