Entering the Rotterdam clean environment zone

Milieuzones buitenland

De vrachtauto is slechts één van de bronnen van luchtvervuiling. Buitenlandse overheden moeten zich daarom niet alleen op vrachtauto's richten.

Diverse landen in de Europese Unie hebben in verschillende steden milieuzones ingevoerd. In de landeninformatie staan de zones per land aangegeven. Verder wordt duidelijk wat u moet doen om met uw voertuig het land in te mogen rijden. Elk land heeft zijn eigen werkwijze, eigen stickers, eigen tarieven en eigen uitzonderingen.

Visie TLN

TLN heeft steeds benadrukt dat de vrachtauto slechts één van de bronnen van luchtvervuiling is. Daarnaast zijn de bestelauto, de personenauto en de industrie belangrijke bronnen. Nederlandse gemeenten, maar zeker ook buitenlandse overheden, moeten zich daarom niet alleen op vrachtauto’s richten.

Het instellen van een milieuzone is een mogelijke maatregel om in een bepaald gebied de emissies te verlagen. Er zijn nog vele andere maatregelen, zoals het verbeteren van de doorstroming van het verkeer, het bevorderen van het fietsgebruik en snelheidsbeperkingen. Voor transportbedrijven betekent een milieuzone dat voertuigen moeten worden aangepast of vroegtijdig vervangen. Dat leidt tot grote kosten voor het bedrijfsleven. Daarom moeten overheden eerst goedkopere en eenvoudiger maatregelen overwegen.

Lokale situatie

TLN vindt dat alleen daar waar vrachtverkeer aantoonbaar een grote bijdrage levert aan de luchtvervuiling en er geen alternatieve maatregelen mogelijk zijn, milieuzones voor het vrachtverkeer kunnen worden overwogen. De lokale situatie moet echter steeds het uitgangspunt zijn.

Overheden moeten dan wel maatregelen nemen om de efficiëntie van de stedelijke bevoorrading te verbeteren, bijvoorbeeld door venstertijden en voertuigeisen (ten aanzien van lengte of gewichten) te verruimen, te zorgen voor een goede doorstroming van het vrachtverkeer en voor voldoende laad- en losplaatsen. Als luchtkwaliteitsnormen niet meer worden overschreden, moeten milieuzones ook weer opgeheven worden.

Voor transportbedrijven en logistieke dienstverleners is het van groot belang dat overheden bij het instellen van een milieuzone uniforme toegangseisen hanteren. Voertuigen worden door de gehele EU op wisselende bestemmingen ingezet. Een woud aan verschillende regels, verschillende instrumenten in verschillende lidstaten is dan funest.

Redelijke toegangseisen

Toegangseisen moeten redelijk zijn en rekening houden met gebruikelijke afschrijftermijnen voor voertuigen. Dat betekent voor ‘gewone’ vrachtauto’s een termijn van gemiddeld acht jaar en voor voertuigen met een specifieke, dure opbouw zo’n 13 jaar.​

Acties TLN

TLN pleit in Europees verband ook voor de onderlinge erkenning van elkaars ‘bewijslast’. Als een voertuig bijvoorbeeld een bepaalde Duitse Umweltplakette van de Duitse keuringsinstantie heeft ontvangen, dan toont die sticker al aan dat het voertuig aan een bepaalde euronorm voldoet. Waarom moet dan in andere lidstaten eenzelfde procedure opnieuw gevolgd worden? Deze sticker zou als bewijs in alle lidstaten geaccepteerd moeten worden. ​