Close up image of hands holding animal feed at a stock yard

Dierlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten zijn reststromen uit de levensmiddelenindustrie die op allerlei wijze hergebruikt worden voor nuttige toepassingen.

Dierlijke bijproducten zijn reststromen uit de levensmiddelenindustrie die op allerlei wijze hergebruikt worden voor nuttige toepassingen. Hier zijn beperkingen aan gesteld, wat ook gevolgen heeft voor het vervoer en de opslag van deze producten.

Waar gaat het om?

Dierlijke bijproducten zijn producten van dierlijke oorsprong en afgeleide producten die niet (meer) voor menselijke consumptie zijn bestemd. Dit zijn verschillende soorten producten die voor een veelheid aan toepassingen gebruikt worden. Onder dierlijke bijproducten vallen bijvoorbeeld huiden, slachtafval, wol, beenderen, maar ook afgeleide producten zoals dierlijke eiwitten, beendermeel, afgekeurde melkpoeder etc. Maar ook diervoeders waar producten van dierlijke oorsprong in zijn verwerkt, worden dierlijke bijproducten genoemd.

Bepaalde dierlijke bijproducten mogen in diervoeder verwerkt worden, andere juist niet om vervuiling van diervoeders te voorkomen. Andere bestemmingen kunnen bijvoorbeeld biovergisting, farmacie, technische toepassingen of afvalverwerking zijn.

Bepalend voor de toepassing van dierlijke bijproducten zijn het ‘soort dierlijke bijproduct’ en het ‘risico’ van het dierlijk bijproduct voor de volksgezondheid, uitgedrukt in ‘Categorie’ (1, 2 of 3).

Visie TLN

Aan het gebruik van bepaalde dierlijke bijproducten binnen bepaalde toepassingen gelden risico’s voor de volksgezondheid. Verkeerde toepassingen kunnen leiden tot vervuilde producten en dierziektes. Daarom bestaan er in de EU breed verplichtingen ten aanzien van bijvoorbeeld tracking & tracing, reinigen en ontsmetten van vervoermiddelen en etikettering / bebording.

TLN vindt dat hier op een juiste manier invulling aan gegeven dient te worden. Het gaat namelijk om de volksgezondheid.

Om dit goed uit te kunnen voeren is een transport en/of logistiek bedrijf afhankelijk van een juiste en volledige informatie van een verlader. Logistieke bedrijven dienen scherp te zijn ten aanzien van de informatie die ze krijgen.

Wat betekent dit voor jou?

Wanneer je dierlijke bijproducten vervoert of op slaat gelden er enkele regels waar je bedrijf zich aan dient te houden zoals het registeren bij NVWA, het vervoer (gebruik juist vervoermiddel, juiste R&O, bebording) en registratie (tracking & tracing middels registratie van juiste gegevens met de juiste documenten). De NVWA controleert hier op.

In hoofdlijnen staan de voorschriften beschreven op deze verdiepingspagina.

TLN helpt je bij het vinden van gedetailleerdere informatie en helpt je op weg om de wettelijke voorschriften op een juiste manier toe te passen.