Car Dashboard

Tol- en kilometerheffing buitenland

Verschillende systemen en contracten passen niet in één Europese marktgedachte.

Bijna iedere lidstaat in de Europese Unie heft tol voor vrachtauto’s en kiest zelf of er gebruik wordt gemaakt van een eigen systeem met tolkastjes, tags, slagbomen of vignetten.

EETS richtlijn

De Europese Commissie heeft daarom een richtlijn opgesteld die als doel heeft de systemen in de verschillende lidstaten op elkaar afgestemd te krijgen om te bereiken dat er toekomstig één tolheffingsdienst in Europa komt en chauffeurs met één tolkastje in alle lidstaten van de EU elektronisch tol kunnen betalen. Deze zogenaamde European Electronic Toll Service (EETS) richtlijn (EUR-Lex – 32019L0520 – EN – EUR-Lex (europa.eu) is 19 maart 2021 aangenomen.

Veel aanbieders, waaronder TLN partner BP biedt deze EETS tolbox (TLN BP Tolbox) aan. Bij het gebruik van deze tolbox kan de kilometerheffing in een groot deel van Europa worden betaald.

De TLN BP Tolbox is via deze link aan te vragen.

Er zijn lidstaten zoals Slowakije, die ondanks Europese regels in eerste instantie echter voor hun eigen, nationale aanbieders en bijbehorende systemen kiezen en hoogstens achteraf pas willen kijken of ze andere aanbieders op hun infrastructuur accepteren.

Eurovignetrichtlijn

De Eurovignetrichtlijn stelt de regels op voor de Europese tolsystemen en is recent herzien. Deze herziening is maart 2022 in werking getreden. Een relevante wijziging voor internationaal wegtransport is dat vignetten voor vrachtvoertuigen in principe uitgefaseerd moeten worden op het TEN-T kernwegennetwerk.

In Nederland zou sowieso al sprake zijn van een afschaffing van het Eurovignet bij het invoeren van de vrachtwagenheffing. Maar ook de andere landen uit het Eurovignetverdrag zullen dus op termijn (binnen 10 jaar*) over moeten stappen naar een systeem van betalen naar gebruik i.p.v. een vignet.

Voor meer informatie:

* ”De op tijd gebaseerde vignetten worden binnen 8 jaar na de inwerking­treding van de richtlijn geleidelijk afgeschaft voor zware bedrijfs­voertuigen op het TEN-T-kernnetwerk. Wanneer lidstaten een gemeen­schappelijk vignet­systeem – zoals het Eurovignet­verdrag – toepassen, krijgen zij 2 jaar extra om dat systeem aan te passen of op te heffen.”

Visie TLN

TLN blijft ervoor pleiten dat de verplichtende EU-wetgeving wordt gerealiseerd voor alle lidstaten, zodat transportbedrijven met één contract en één tolkastje in alle EU-lidstaten tol kunnen betalen.

Mautclaim Duitsland

Transportondernemers konden vanaf 2017 ten onrechte berekende tolkosten voor de Duitse Autobahn worden terugvorderen. TLN is in samenwerking met TVM en Hausfeld & Co NL Truckkartel gestart. Meer informatie tref je op deze pagina.

Tolwegen Europa

In de TLN landeninformatie tref je per land een overzicht van de manier waarop kilometerheffing op de wegen wordt toegepast.

Hieronder tref je een document met de benodigde informatie over het betalen van de tolgelden in alle Europese lidstaten.