A tractor spreading manure on a field

Keurmest

Voor een eerlijke mestketen

Keurmest is een certificeringssysteem voor de mestketen. Het systeem richt zich op producenten (veehouders), handel en verwerking en gebruikers (akkerbouw, vollegrondgroenteteelt). Boeren, mesttransporteurs, mesthandelaren en mestverwerkers tonen door middel van certificering aan dat ze bouwen aan een transparante en eerlijke mestketen.

Transparantie

TLN, LTO Nederland, POV, Cumela en Rabobank willen als sector met dit nieuwe certificeringssysteem werken aan een transparante mestketen. Aanleiding is de grootschalige mestfraude waarover in 2017 werd bericht. Door te laten zien dat de zaken op orde zijn, kan de sector het negatieve imago van zich afschudden. Certificering geeft ketenpartijen op termijn naar verwachting meer ruimte in de wet- en regelgeving en financiering.

Duurzaam

Een duurzame mestketen sluit aan bij de visie van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op Kringlooplandbouw, circulaire of groene economie en hoge kwaliteit van onze Nederlandse landbouwketens en werkwijze. De Nederlandse landbouw is sterk geworden door samen met ketenpartijen te bouwen aan duurzame afzetketens voor vlees, zuivel en eieren. Daar komt nu een nieuwe duurzame keten bij: de duurzame mestketen. Het door minister Schouten goedgekeurde plan van aanpak moet zorgen voor de bouw van een solide mestketen.

In 2019 is gewerkt aan de voorbereiding van het certificeringssysteem. Het concept certificatievoorschriften is inzichtelijk. In 2020 kunnen bedrijven in de mestketen zich laten certificeren.