Kip

Vogelgriep maatregelen transport

Met de aanwezigheid van vogelgriep in Nederland gelden vervoersverboden/ beperkende maatregelen. Voor de meeste transporten in BT-gebieden (Beschermings-en Toezichtsgebieden) naar en van een pluimveebedrijf geldt een hygiëneprotocol.

1. Samenvatting vervoersverboden: Landelijke maatregelen en BT gebied (TLN) – Versie 10-12-2020

2. Hygiëneprotocollen voor transporten (website NVWA)

3. Officiële Tijdelijke Regelingen (website Min LNV)

4. Interactieve kaart beperkings- en toezichtsgebieden (RVO)

5. Data intrekken beperkings- en toezichtgebieden, zie onderaan deze pagina

Samenvatting vervoersverboden

Ad 1 Samenvatting vervoersverboden

Landelijke maatregelen (transport)

(4e) Vervoer van commercieel gehouden pluimvee
Pluimvee (anders dan eendagskuikens) mag enkel tussen pluimveebedrijven vervoerd worden indien:
• het vervoer rechtstreeks plaatsvindt;
• het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol;
• het pluimvee vergezeld gaat van een verklaring van een dierenarts (details in Regeling).

(4f) Vervoer van eenden en kalkoenen naar een slachterij 
Eenden of kalkoenen mogen enkele naar een slachterij vervoerd worden indien:
• het vervoer rechtstreeks plaatsvindt;
• het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol;
• de eenden of kalkoenen vergezeld gaan van een verklaring van een dierenarts (details in Regeling).

(4g) Overig vervoer van of naar bedrijven met eenden of kalkoenen
Vee, eendagskuikens, mest, eieren, diervoeders, melk of strooisel mag enkel van of naar een bedrijf met commercieel gehouden eenden of kalkoenen vervoerd worden indien:
• de vervoerder op zijn af te leggen route maximaal één inrichting met commercieel gehouden gevogelte bezoekt;
• het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

Maatregelen beschermings- en toezichtsgebieden (transport)
In beschermings- en toezichtsgebieden (BT-gebieden) zijn onderstaande vervoersbeperkingen van kracht. Deze vervoersbeperkingen/-maatregelen gelden niet enkel binnen het beschermingsgebied of het toezichtsgebied, maar ook als het vervoer betreft naar een locatie buiten die gebieden.

Binnen BT gebieden kunnen corridors zijn ingericht naar in het BT gebied gelegen slachterijen en/of eierverwerkers. Deze corridors dienen om -onder voorwaarden- het vervoer van slachtpluimvee en consumptie eieren van buiten het BT gebied naar deze locaties mogelijk te maken.

(3) Vervoer gevogelte
Het is verboden gevogelte te vervoeren.

(4) Vervoer eieren
Het is verboden eieren te vervoeren die afkomstig zijn van een pluimveebedrijf.

Consumptie eieren die afkomstig zijn van een bedrijf gelegen binnen het beschermings- en toezichtsgebied mogen enkel vervoerd worden indien:
• het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol;
• de eieren rechtstreeks worden vervoerd naar een door de minister aangewezen pakstation of inrichting voor de bereiding van eiproducten

(5) Vervoer vlees van gevogelte
Vlees van gevogelte mag enkel vervoerd worden vanaf een  slachthuis, uitsnijderij of koel- en vrieshuis in het beschermingsgebied indien dat vlees:
• afkomstig is van gevogelte van buiten het beschermingsgebied en apart van vlees van gevogelte van binnen dat gebied is opslagen en vervoerd; of
• ten minste 21 dagen voor de datum waarop het beschermingsgebied is aangewezen is geproduceerd en sindsdien niet is vervoerd of opgeslagen met vlees dat na die datum is geproduceerd.

(6) Vervoer karkassen van gevogelte
Karkassen van gevogelte mogen enkel vervoerd worden indien dat vervoer rechtstreeks plaatsvindt ter verwijdering van die karkassen.

(7) Vervoer sperma gevogelte
Het is verboden sperma van gevogelte te vervoeren.

(8) Vervoer gedomesticeerde zoogdieren
Vervoer van gedomesticeerde zoogdieren afkomstig van of naar een pluimveebedrijf in het BT-gebied is verboden.
In de volgende situaties is transport van gedomesticeerde zoogdieren toegestaan:
• van of naar een bedrijf zonder commercieel gehouden pluimvee: indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol;
• vanaf een bedrijf met commercieel gehouden pluimvee: indien de dieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie dat geen pluimveebedrijf is en het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol;
• naar een bedrijf met commercieel gehouden pluimvee: indien de dieren afkomstig zijn van een locatie dat geen pluimveebedrijf is en het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

(9) Vervoer sperma vee
Sperma van vee mag enkel van of naar een inrichting vervoerd worden indien:
• het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol;
• aflevering plaatsvindt aan de openbare weg wanneer het sperma wordt vervoerd naar een bedrijf met pluimvee

(10) Vervoer diervoeders
Diervoeders (voor pluimvee of andere commercieel gehouden dieren) mogen enkel van of naar een bedrijf met commercieel gehouden pluimvee vervoerd worden indien:
• de vervoerder per af te leggen route ten hoogste één bedrijf met commercieel gehouden pluimvee bezoekt;
• het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

(11) Vervoer melk
Rauwe melk of melkproducten mogen enkel vanaf een bedrijf met commercieel gehouden pluimvee vervoerd worden indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

(12) Vervoer en aanwenden mest
Het is verboden mest van gevogelte te vervoeren of aan te wenden.
niet-pluimvee mest afkomstig van een bedrijf met commercieel gehouden pluimvee mag enkel vervoerd of aangewend worden indien dat gebeurt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

(13) Doorvoer
•  Doorgaand vervoer door het beschermingsgebied of het toezichtsgebied, op voorwaarde dat er in die gebieden niet wordt gestopt, is toegestaan voor het vervoer van: eieren, vlees van gevogelte, sperma van (pluim)vee, gedomesticeerde zoogdieren, diervoeders, melk.
• Doorgaand vervoer door het beschermingsgebied of het toezichtsgebied, op voorwaarde dat het vervoer plaatsvindt via een autosnelweg en er in die gebieden niet wordt gestopt, is toegestaan voor het vervoer van: pluimvee, karkassen van gevogelte, mest.

(14) Verplaatsen vervoermiddel
Vervoermiddelen die gebruikt worden voor een of meerdere van bovenstaande typen goederen/dieren mogen enkel verplaatst worden indien deze vervoermiddelen zijn gereinigd en ontsmet overeenkomstig een hygiëneprotocol.

Data intrekking BT-gebieden

Normaal gesproken wordt een BT gebied na afloop van (ten minste) 30 dagen in een keer opgeheven. Het beschermingsgebied kan eerder opgeheven worden (onderstaand meer informatie hierover). Je kunt dus zelf uitrekenen wanneer een BT gebied ongeveer opgeheven kan worden. De daadwerkelijke datum wordt bepaald door de minister en wordt gecommuniceerd via de officiële berichtgeving. Op dit moment is dit de status van de verschillende gebieden, zie onderstaande tabel.

Voor het beschermingsgebied (3 km zone) heeft de minister de bevoegdheid af te wijken van die 30 dagen: Op basis van Europese afspraken blijven beperkende maatregelen in een toezichtsgebied (10 km zone) ten minste 30 dagen en in het beschermingsgebied (3 km zone) ten minste 21 dagen van kracht na de datum waarop de voorlopige reiniging en ontsmetting van een besmet bedrijf voltooid is.

Binnen het beschermingsgebied (3 km zone) is het verboden om vlees van gevogelte te vervoeren dat afkomstig is van een slachthuis, uitsnijderij of koel- en vrieshuis in het beschermingsgebied. Door een beschermingsgebied na 21 dagen op te heffen staat het weer vrij om dat wel te doen.

BT gebied Ingangsdatum Opheffen BT gebied - 10/12/20
Altforst 29 oktober 2020 Opgeheven
Puiflijk 5 november 2020 Opgeheven
Lutjegast 10 november 2020
Terwolde 13 november 2020 Beschermingsgebied opgeheven, toezichtsgebied (10 km zone) blijft in stand
Witmarsum 21 november 2020
Hekendorp 22 november 2020
Mijdrecht 28 november 2020
Maasland 5 december 2020
St Annaparochie 7 december 2020
Den Bommel 10 december 2020