Vogelgriep maatregelen transport

Met de aanwezigheid van vogelgriep in Nederland gelden vervoersverboden/ beperkende maatregelen. Voor de meeste transporten in BT-gebieden (Beschermings-en Toezichtsgebieden) naar en van een pluimveebedrijf geldt een hygiëneprotocol.

1. Samenvatting vervoersverboden: Landelijke maatregelen en BT gebied (TLN) – Versie 01-11-2020, zie hieronder.

2. Hygiëneprotocollen voor transporten (website NVWA)

3. Officiële Tijdelijke Regelingen (website Min LNV)

4. Interactieve kaart beperkings- en toezichtsgebieden (RVO)

Samenvatting vervoersverboden

Ad 1 Samenvatting vervoersverboden

Landelijke maatregelen (transport)

Bronnen:

22-10-2020 Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2020
29-10-2020 Wijziging op Regeling
31-10-2020 Wijziging op Regeling

(4e) Vervoer van commercieel gehouden pluimvee
Pluimvee (anders dan eendagskuikens) mag enkel tussen pluimveebedrijven vervoerd worden indien:
• het vervoer rechtstreeks plaatsvindt;
• het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol;
• het pluimvee vergezeld gaat van een verklaring van een dierenarts (details in Regeling).

(4f) Vervoer van eenden en kalkoenen naar een slachterij 
Eenden of kalkoenen mogen enkele naar een slachterij vervoerd worden indien:
• het vervoer rechtstreeks plaatsvindt;
• het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol;
• de eenden of kalkoenen vergezeld gaan van een verklaring van een dierenarts (details in Regeling).

(4g) Overig vervoer van of naar bedrijven met eenden of kalkoenen
Vee, eendagskuikens, mest, eieren, diervoeders, melk of strooisel mag enkel van of naar een bedrijf met commercieel gehouden eenden of kalkoenen vervoerd worden indien:
• de vervoerder op zijn af te leggen route maximaal één inrichting met commercieel gehouden gevogelte bezoekt;
• het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

Maatregelen beschermings- en toezichtsgebieden (transport)

Bronnen:
28-10-2020 Regeling beschermings- en toezichtsgebied Altforst
31-10-2020 Wijziging op Regeling Altforst
05-11-2020 Wijziging op Regeling Altforst
05-11-2020 Regeling beschermings- en toezichtgebied Puiflijk
10-11-2020 Regeling beschermings- en toezichtgebied Lutjegast
13-11-2020 Regeling beschermings- en toezichtgebied Terwolde

In de beschermings- en toezichtsgebieden zijn onderstaande vervoersbeperkingen van kracht. Deze vervoersbeperkingen/-maatregelen gelden niet enkel binnen het beschermingsgebied of het toezichtsgebied, maar ook als het vervoer betreft naar een locatie buiten die gebieden.

(3) Vervoer gevogelte
Het is verboden gevogelte te vervoeren.

Binnen het BT gebied – Lutjegast is een corridor opgezet dat toegang biedt tot de pluimveeslachterij 2Sisters-Storteboom, te Kornhorn. Er mogen enkel pluimveetransporten plaats vinden naar deze slachterij indien:
• het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol;
• De slachterij een vooraanmelding verricht (o.v.v. herkomstbedrijf en het kenteken van het vervoermiddel waarmee de dieren worden vervoerd).

(4) Vervoer eieren

Het is verboden eieren te vervoeren die afkomstig zijn van een pluimveebedrijf.

Consumptie eieren die afkomstig zijn van een bedrijf gelegen binnen het beschermings- en toezichtsgebied mogen enkel vervoerd worden indien:
• het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol;
• de eieren rechtstreeks worden vervoerd naar een door de minister aangewezen pakstation of inrichting voor de bereiding van eiproducten

Consumptie eieren die afkomstig zijn van een bedrijf gelegen buiten het beschermings- en toezichtsgebied mogen enkel vervoerd worden naar de (in het BT gebied gelegen) bedrijven:
1˚. Weko Food International B.V., te Ochten met gebruikmaking van de route, bedoeld in bijlage 3, deel A; of
2˚. Eierhandel R. van Zetten, te Ommeren met gebruikmaking van de route, bedoeld in bijlage 3, deel B;
en indien:
• die eieren rechtstreeks worden vervoerd;
• het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

(5) Vervoer vlees van gevogelte
Vlees van gevogelte mag enkel vervoerd worden vanaf een  slachthuis, uitsnijderij of koel- en vrieshuis in het beschermingsgebied indien dat vlees:
• afkomstig is van gevogelte van buiten het beschermingsgebied en apart van vlees van gevogelte van binnen dat gebied is opslagen en vervoerd; of
• ten minste 21 dagen voor de datum waarop het beschermingsgebied is aangewezen is geproduceerd en sindsdien niet is vervoerd of opgeslagen met vlees dat na die datum is geproduceerd.

(6) Vervoer karkassen van gevogelte
Karkassen van gevogelte mogen enkel vervoerd worden indien dat vervoer rechtstreeks plaatsvindt ter verwijdering van die karkassen.

(7) Vervoer sperma gevogelte
Het is verboden sperma van gevogelte te vervoeren.

(8) Vervoer gedomesticeerde zoogdieren
Vervoer van gedomesticeerde zoogdieren afkomstig van of naar een pluimveebedrijf in het BT-gebied is verboden.
In de volgende situaties is transport van gedomesticeerde zoogdieren toegestaan:
• van of naar een bedrijf zonder commercieel gehouden pluimvee: indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol;
• vanaf een bedrijf met commercieel gehouden pluimvee: indien de dieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie dat geen pluimveebedrijf is en het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol;
• naar een bedrijf met commercieel gehouden pluimvee: indien de dieren afkomstig zijn van een locatie dat geen pluimveebedrijf is en het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

(9) Vervoer sperma vee
Sperma van vee mag enkel van of naar een inrichting vervoerd worden indien:
• het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol;
• aflevering plaatsvindt aan de openbare weg wanneer het sperma wordt vervoerd naar een bedrijf met pluimvee

(10) Vervoer diervoeders
Diervoeders (voor pluimvee of andere commercieel gehouden dieren) mogen enkel van of naar een bedrijf met commercieel gehouden pluimvee vervoerd worden indien:
• de vervoerder per af te leggen route ten hoogste één bedrijf met commercieel gehouden pluimvee bezoekt;
• het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

(11) Vervoer melk
Rauwe melk of melkproducten mogen enkel vanaf een bedrijf met commercieel gehouden pluimvee vervoerd worden indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

(12) Vervoer en aanwenden mest
Het is verboden mest van gevogelte te vervoeren of aan te wenden.
niet-pluimvee mest afkomstig van een bedrijf met commercieel gehouden pluimvee mag enkel vervoerd of aangewend worden indien dat gebeurt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

(13) Doorvoer
•  Doorgaand vervoer door het beschermingsgebied of het toezichtsgebied, op voorwaarde dat er in die gebieden niet wordt gestopt, is toegestaan voor het vervoer van: eieren, vlees van gevogelte, sperma van (pluim)vee, gedomesticeerde zoogdieren, diervoeders, melk.
• Doorgaand vervoer door het beschermingsgebied of het toezichtsgebied, op voorwaarde dat het vervoer plaatsvindt via een autosnelweg en er in die gebieden niet wordt gestopt, is toegestaan voor het vervoer van: pluimvee, karkassen van gevogelte, mest.

(14) Verplaatsen vervoermiddel
Vervoermiddelen die gebruikt worden voor een of meerdere van bovenstaande typen goederen/dieren mogen enkel verplaatst worden indien deze vervoermiddelen zijn gereinigd en ontsmet overeenkomstig een hygiëneprotocol.