Evening Traffic seen from Above

Over TLN

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners. TLN is een vereniging met 5.000 leden.

Wat doet TLN voor jou?

Transport en Logistiek Nederland werkt aan een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en Europa. Wij ondersteunen en verbinden ondernemers in de transport- en logistieksector.

Wat doen wij eigenlijk allemaal?

  • TLN vertegenwoordigt de belangen van haar leden: lokaal, regionaal, nationaal en Europees.
  • TLN heeft veel specialistische kennis en expertise op het gebied van transport en logistiek. Die kennis is grotendeels gratis beschikbaar voor de logistiek ondernemers die lid zijn van TLN. Dit vind je op deze website onder het kopje ‘Thema’s’.
  • TLN verbindt haar leden en biedt een netwerk waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld door ondernemers.
  • TLN is de grootste werkgeversorganisatie van transporterend Nederland en voert cao-onderhandelingen om te zorgen voor een verantwoorde cao voor haar leden.
  • TLN is het aanspreekpunt voor en over de sector.
  • TLN biedt inkoopvoordeel en speciale voorwaarden voor leden dankzij collectieve afspraken met leveranciers en partners.

De vereniging TLN

Meer informatie over de verenigingsstructuur van TLN?

De missie van TLN

  • TLN is dé ondernemersorganisatie voor in Nederland gevestigde bedrijven in de sector logistiek en transport.
  • TLN staat voor optimalisatie van goederenstromen en logistieke ketens.
  • TLN gaat voor een sterke, duurzame economie, nu en in de toekomst.

Activiteiten
TLN is een gezaghebbende gesprekspartner voor overheid en politiek, bestuur en leden, ketenpartners en andere maatschappelijke belanghebbenden op het gebied van logistiek en daarbinnen transport in het bijzonder.

Ons doel is om met draagvlak van onze leden bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de sector. Hiertoe moeten we een beweging op gang brengen.

Dit doen we door van buiten naar binnen te denken. Het verbinden van onze leden staat hierbij centraal, net als het bieden van gerichte en kwalitatief hoogwaardige collectieve en individuele diensten.

Kernwaarden

De kernwaarden van TLN zijn:

Toewijding
Eigenaarschap
Ambitie
Met verstand van zaken

Toewijding
Medewerkers van TLN zetten zich in om de brug te vormen tussen de logistieke business en belangen van haar leden en de maatschappelijke bijdrage die de sector kan leveren. Dit betekent dat medewerkers goed kunnen luisteren, zichzelf verdiepen in de materie en kritisch kunnen doorvragen en van daaruit de vertaalslag kunnen maken naar oplossingen waarmee de sector haar maatschappelijke rol kan vervullen.

Eigenaarschap
Medewerkers van TLN voelen zich verantwoordelijk voor hun output. Dit betekent dat geleverde producten en diensten van hoge kwaliteit zijn, goed afgestemd zijn en tijdig gereed zijn. Daarmee is TLN in staat om pro-actief aan tafel te zitten en daar waar kansen zich voordoen, de sector goed aan te laten haken bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Het betekent ook dat we binnen TLN kritisch kunnen kijken naar de toegevoegde waarde van al onze activiteiten voor onze leden/ de sector, we maken keuzes. Eigenaarschap is ook pro-actief de input van je collega’s zoeken, om daarmee de boodschap/ output sterker te maken.

Ambitie
Medewerkers van TLN werken vanuit passie voor de sector en gaan voor het beste eindresultaat. Dit betekent dat voorstellen vooruitstrevend zijn, waarmee zichtbaar wordt dat TLN de sector vooruit wil helpen en gericht is op het vertalen van innovaties naar de sector. Deze ambitie is een gezamenlijke ambitie.

Met verstand van zaken
Medewerkers van TLN zijn professionals op hun vakgebied en onderbouwen hun visie en standpunten met feiten, waarmee TLN een gezaghebbende gesprekspartner is. TLN medewerkers zijn in staat om problematiek vanuit meerdere invalshoeken te aanschouwen en/of een team te formeren waarmee dat wordt geborgd.  Zo worden verbanden gelegd tussen de belangen van de sector en de maatschappelijk opgaven.

TEAM
TLN medewerkers werken samen en stemmen pro-actief zaken af. Ze respecteren elkaar. Ze maken afspraken met elkaar en zijn hier ook op aan te spreken. Iedere medewerker staat voor zijn toegevoegde waarde. Een TLN-er neemt zelf initiatief op momenten dat er knelpunten ontstaan of een onverwachte ontwikkeling voordoet. Door de krachten te bundelen versterken collega’s elkaar en het gezamenlijke resultaat.

Het motto van TLN? Gewoon doen!

Visie van TLN

TLN is naar haar leden toe de partij die dient, ondersteunt, vragen beantwoordt en problemen helpt op te lossen. Als coördinator brengt TLN de ketenpartijen samen om knelpunten te bespreken en (innovatieve) oplossingsrichtingen aan te dragen. Naar de samenleving toe wordt van TLN een leidende rol gevraagd; TLN doet dan ook volop mee aan maatschappelijke discussies en laat zien wat de bijdrage van de sector kan zijn bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Strategisch Meerjarenplan

TLN heeft een Strategisch Meerjarenplan opgesteld dat loopt tot 2020. In dit plan wordt de visie van TLN, maar ook de missie, ambitie en de strategische doelen in detail beschreven. De koers van de vereniging is per definitie niet statisch, maar dynamisch.

Logistieke sector

De logistieke sector is één van de topsectoren waarin Nederland uitblinkt, ook wereldwijd. Om deze positie te behouden, is het van groot belang dat de sector goed inspeelt op de geschetste trends en ontwikkelingen. Dit draagt bij aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Nu en in de toekomst.