Corona en (overheids)maatregelen

De overheid heeft allerlei maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens (en na) de coronacrisis. Hier vind je de belangrijkste financiële en fiscale maatregelen en hulpmiddelen die TLN aan haar leden beschikbaar stelt.

Overzicht financiële en fiscale maatregelen

 • NOW – Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
 • Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19
 • Uitstel van betalen belastingen
 • Maatregelen WW-premie
 • Overbruggingsfinanciering en banken(on)mogelijkheden
 • Tijdelijke overbrugging voor zelfstandig ondernemers (Tozo)
 • Schorsen bedrijfsauto
 • Coronacalculato

NOW - Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld als subsidie om bedrijven te ondersteunen om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Met de invoering van deze maatregel is de Regeling werktijdverkorting komen te vervallen.

NOW 1.0 heeft betrekking op de loonperiode maart tot en met mei 2020 en aanvragen konden worden ingediend tot en met 5 juni 2020. NOW 2.0 heeft betrekking op de loonperiode juni tot en met september 2020 en aanvragen kunnen worden ingediend van 6 juli tot en met 31 augustus 2020. Bekijk hieronder de video over de NOW-regeling in 5 minuten of ga voor meer informatie naar de pagina Feiten en Cijfers NOW. 

Met de TLN NOW 2.0-berekeningstool kun je berekenen of je in aanmerking komt voor subsidie en zo ja, hoeveel en wat de gevolgen zijn van een eventuele lagere loonsom in de maanden juni tot en met september 2020. Wil je nog narekenen hoe het zat met de NOW 1.0 subsidie, kijk dan op de TLN NOW 1.0-berekeningstool.

NOW en loondoorbetaling
TLN krijgt regelmatig vragen over het feit dat er een verplichting zou zijn om het loon door te betalen, inclusief overwerk en toeslagen, als er subsidie in het kader van de NOW aangevraagd is.

Hoe zit dat?
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) is, zoals de naam al zegt, bedoeld om de werkgelegenheid te behouden. Of anders gezegd: om de werknemers in dienst te kunnen houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van de omzetterugval.

De NOW stelt ook een aantal verplichtingen aan werkgevers die NOW-subsidie ontvangen, waaronder die dat werkgevers verplicht zijn de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Het gaat hierbij, bij de NOW 2.0, om de loonsom over het derde aangiftetijdvak van het jaar 2020 (concreet over maart 2020 of over de derde 4e weeksperiode van 2020). Dat wil zeggen dat je je als werkgever moet inspannen om de loonsom gelijk te houden. Er is echter niet expliciet opgenomen dat je verplicht bent het loon inclusief overwerk en toeslagen door te betalen.

Let op: indien bij de definitieve vaststelling van de loonsom blijkt dat er, om wat voor reden dan ook, in de maanden juni tot en met september 2020 sprake is van een lagere loonsom dan over maart (maal 4), dan heeft dat (stevige) gevolgen voor de subsidie. Lees hier meer over in het artikel ‘Overuren en NOW: haken, ogen en valkuilen’ Dit kan aanleiding zijn om toch de overuren en de toeslag door te betalen.

Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19

Wegtransporteurs van bloembollen, sierplanten, perkplanten, snijbloemen, heesters en boomkwekerijgewassen die transporteren van telers naar veilingen en groothandelaren, kunnen gebruik maken van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. Aanvragen kunnen tot 18 juni 2020 17.00 uur worden ingediend. Klik hier voor uitgebreidere informatie over dit onderwerp.

Uitstel van betalen belastingen

Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, kan Bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Om de administratieve kant van het uitstel voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken zijn de voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling verder versoepeld.

Uitstel kan worden aangevraagd nadat aangifte is gedaan en een (naheffings)aanslag is ontvangen. Het uitstel kan zowel met een online formulier als per brief worden aangevraagd. Het online formulier “Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden” staat op de site van de Belastingdienst. U kunt ook schriftelijk een verzoek indienen.

Meteen uitstel van betaling
Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting direct stopgezet. Dat betekent dat de ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt. Het verzoek hoeft ook maar eenmalig te worden gedaan. Het uitstel geldt voor reeds opgelegde en toekomstige aanslagen voor een periode van drie maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling.

Uitstel langer dan drie maanden
Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De ondernemer kan de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te verstrekken. Nog onderzocht wordt welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd. Het doel daarbij is de administratieve lasten voor ondernemers zo veel mogelijk te beperken.

Belastingdienst.nl: Coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers (inclusief zzp’ers)

 

 

Maatregelen WW-premie

 • Uitstel schriftelijkheidseis arbeidsovereenkomst

Vanwege het Coronavirus krijgen werkgevers tot 1 juli 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen. Dit betekent dat werkgevers tot die tijd de lage WW-premie mogen afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend.

In zulke situaties kunnen werkgevers in de loonaangifte over die tijdvakken de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ vullen met ‘ja’. Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden; voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet. Uiterlijk voor 1 juli 2020 dient voor deze werknemers de door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of het door beide partijen ondertekende schriftelijke addendum in de loonadministratie aanwezig te zijn en moet daaruit blijken dat de werknemer reeds op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was.

Ook een digitale handtekening volstaat, evenals instemming via de e-mail of in een HR-systeem. Als niet voor 1 juli 2020 aan deze voorwaarden is voldaan maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 30 juni, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

 • Hoge WW-premie bij 30% meerwerk dan contracturen; speciale regeling i.v.m. corona

Door het coronavirus kan de bepaling dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Om die reden is besloten deze regeling aan te passen om deze onbedoelde effecten weg te nemen. Helaas is die wijziging nog niet bekend. De minister van SZW zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.

Overbruggingsfinanciering en banken

De coronacrisis zal naar inschatting bij veel bedrijven in de transport- en logistieke sector (forse) negatieve gevolgen hebben, op de rentabiliteit. In dit stadium is het effect op de liquiditeit nog veel belangrijker omdat dit bepaalt of je op korte termijn aan je verplichtingen kunt blijven voldoen. Maatregelen die nu genomen worden vanuit overheid en banken zijn allemaal gericht op het overeind houden van de liquiditeitspositie.

Toolkit liquiditeit
Om je bedrijf goed te kunnen besturen is het belangrijk dat je eerst goed financieel inzicht krijgt. Kortom: Welk tekort aan liquiditeiten schat je in de komende maanden te krijgen door het omzetverval dat je verwacht? Op basis hiervan kan je kijken welke maatregelen nodig zijn om door deze lastige periode heen te komen. Ook je huisbank zal om dit inzicht vragen als je een overbruggingskrediet aanvraagt. Onze servicepartner Claassen, Moolenbeek & Partners heeft een toolkit gemaakt om deze doorrekeningen te kunnen uitvoeren. Je kan deze opvragen door een mail met als omschrijving “Verzoek toolkit” te sturen naar richard.boonman@cmenp.nl.

Liquiditeitstips
Naast de overheids- en bancaire noodmaatregelen is er een aantal zaken, die je in de besturing van je eigen bedrijf kan benutten om de liquiditeit te verruimen:

 • De belangrijkste factor voor een goede liquiditeit is (vanzelfsprekend) een goede rentabiliteit. Dit is een veelomvattend onderwerp, met veel mogelijk te nemen maatregelen. Stelregel: Als de winst na VpB onder de 2% van de omzet zakt, is er werk aan de winkel.
 • Zorg dat je een goede voorspelling maakt van je liquiditeitenverloop. Een liquiditeitsbegroting kan hier bij helpen.
 • Spreek heldere betalingscondities af: 30 dagen is een veel voorkomende standaard. Bij liquiditeitskrapte zou je snellere betaling kunnen overeenkomen in ruil voor het geven van een korting.
 • Factureer snel. Dagelijkse facturering maakt dat je gemiddeld 2 weken eerder je geld binnen hebt, dan bij facturering 1 maal per maand.
 • Zorg dat je een goed systeem hebt van verzending van betalingsherinneringen: Eerste herinnering, tweede herinnering en als het echt nodig is de vordering laten incasseren. In de praktijk verslapt dit bij veel bedrijven vaak, ook onder de commerciële druk om opdrachtgevers niet te willen irriteren. In deze periode van crisis speelt nog extra het effect dat veel opdrachtgevers later betalen, om zoveel mogelijk cash in hun eigen bedrijf vast te houden.
 • Manage je crediteuren: Betaal ze op de laatste dag van de betaaltermijn en als je krap zit qua liquiditeiten, overleg dan tijdig met je belangrijkste leverancier(s) om tijdelijk later te mogen betalen.
 • Als je zelf het initiatief neemt, heeft de leverancier hier meestal geen problemen mee. Voor de betaling van brandstoffen en personeel (de grootste kostenposten van een transportbedrijf) kan helaas in de praktijk de betaaltermijn niet verlengd worden.
 • Past je financiering bij de behoefte aan liquiditeit? Denk bijvoorbeeld aan bankfinanciering of factoring, maar ook aan herfinanciering van ouder transportmaterieel. Vraag opschorting van (rente en ) aflossing op leningen en leasetermijnen aan bij je financiers.
 • Betaal investeringen niet uit je rekening courant. Als er genoeg saldo op je rekening courant is, lijkt het handig een investering hieruit te betalen. Dit is natuurlijk prima als er meer dan voldoende liquiditeit is, maar besef dat het geld dat je hiervoor gebruikt vast zit.

Overzicht van de maatregelen van de banken
Dit overzicht geeft inzicht in de manier waarop banken ondernemers kunnen helpen tijdens de coronacrisis.

Nieuwe kredietverlening
De banken concentreren zich momenteel op hun bestaande klanten en behandelen op dit moment geen aanvragen van nieuwe klanten of zijn daar op z’n minst zeer terughoudend in. Het heeft dus weinig zin om met een andere bank dan de huisbank in gesprek te gaan.

Banken geven bedrijven extra lucht: half jaar uitstel van aflossingen
Bedrijven kunnen zes maanden uitstel van aflossing en soms ook rente krijgen op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, BNG Bank, Deutsche Bank, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten. Voor het tijdelijk stopzetten van aflossingen op bancaire kredieten verschillen de banken in gestelde criteria en aanpak. Zie hiervoor de links van de grootbanken ABN-Amro, ING en Rabobank . Aanvullend op deze uitstel regeling hebben banken verruimde mogelijkheden voor kredietuitbreiding met behulp van borgstellingskrediet.

Uitbreiding financiering: borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Het gaat hier om een versoepeling van de mogelijkheid om extra overbruggingskrediet aan te vragen als er liquiditeitsproblemen ontstaan door de coronacrisis. De staatsgarantie is verhoogd van 50% naar 75% van de leensom en de privé-borgstelling van de grootaandeelhouder(s) is verlaagd van 25% naar 10%.

De banken zullen een aanvraag voor kredietuitbreiding pas in behandeling nemen als er een goede analyse gemaakt is van de stand van zaken en de verwachtingen. Dit vergt de nodige voorbereiding.

Omzetverloop
De verwachtingen voor de komende periode zijn vanzelfsprekend lastig in te schatten om we niet weten hoe lang de crisis zal aanhouden en welke gevolgen er zijn voor het omzetverloop. Om die reden is het belangrijk een aantal scenario’s door te rekenen, om de mogelijke impact op je bedrijf in te kunnen schatten. Deze scenario’s kunnen uitgewerkt worden door bovengenoemde toolkit.

Naast het algemene inzicht in (het risicoprofiel van) je bedrijf, wil een bank extra inzicht hebben in zaken als:

 • Van welke overige crisismaatregelen wordt nog meer gebruik gemaakt (NOW, uitstel belastingen e.d.) en wat is de impact hiervan op de rentabiliteit en liquiditeit?
 • Wat zijn de ontwikkelingen en verwachtingen bij de verladers waarvoor gereden wordt?
 • Hoe snel kan in kosten worden teruggeschaald bij omzetverval, en welke maatregelen zijn inmiddels genomen en met welke impact?

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een financiële ondersteuningsmaatregel gemaakt voor zelfstandig ondernemers onder wie, zzp’ers die in de knel komen door de coronacrisis. De extra tijdelijke ondersteuning voor in Nederland woonachtige ondernemers wordt uitgevoerd door de woongemeente. Vanaf 23 maart 2020 is het bij sommige gemeenten mogelijk een aanvraag voor deze ondersteuning in te dienen. Houd voor de datum waarop jij de aanvraag kunt indienen, de site van je gemeente in de gaten. De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.

Andere specifieke eisen:

 • Aanvrager is een gevestigde zelfstandige, in de leeftijd van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Aanvrager is Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • Het bedrijf voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Aanvrager is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum;
 • Een lening voor bedrijfskapitaal.

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal 1.500,00 euro netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Deze lening moet echter wel worden terugbetaald.

Aanvraag indien? Ga naar de website van je woongemeente.

Lees hier meer over de overbruggingsregeling

 

Schorsen bedrijfsauto

Als je besluit je bedrijfsauto voor langere tijd niet te gebruiken kun je de kosten verminderen door het voertuig te schorsen. Voor een voertuig dat langere tijd niet wordt gebruikt kan de WA-verzekering, motorrijtuigenbelasting en verplichte APK tijdelijk worden stopgezet. Daarvoor moet het kenteken bij de RDW worden geschorst. Vanaf het moment van schorsing mag het voertuig niet meer op de openbare weg rijden.

Schorsing van het kenteken kan via de RDW site: RDW – Voertuig van de zaak schorsen.

Belastingdienst
Als je bedrijfsauto niet meer van de snelweg gebruik maakt en de belasting zware motorrijtuigen (bzm) al hebt betaald, kun je de betaalde bzm terugkrijgen. Hiervoor moet digitaal of schriftelijk een teruggaaf worden aangevraagd. Meer informatie is hier te vinden.

NIWO Vergunning
Een vergunningbewijs voor een stilstaande bedrijfsauto kan onnodige kosten veroorzaken. De vergunningen die je niet meer nodig hebt kunnen worden ingeleverd om kosten te besparen. Meer informatie over het teruggeven van een vergunningsbewijs is te vinden op NIWO.nl.

Coulanceregeling NIWO vergunning UPDATE 16 april
De NIWO heeft in nauwe samenwerking met o.a. het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en TLN een coulanceregeling in het leven geroepen voor bedrijven die een verlenging van hun vergunning moeten indienen. Indien een transporteur een verlenging van zijn vergunning aanvraagt en tijdelijk niet meer voldoet (of kan aantonen te voldoen) aan alle eisen voor vergunningverlening wordt door de NIWO een coulanceregeling toegepast. Deze coulanceregeling houdt in dat bij verlengingsaanvragen twee maal drie maanden uitstel wordt gegeven voor het aanleveren van stukken:
• indien sprake is van vertraging bij de afgifte van de Verklaring Omtrent het Gedrag;
• indien het benodigde risicodragend vermogen (tijdelijk) onvoldoende is;
• indien financiële gegevens niet tijdig door de accountant kunnen worden aangeleverd.

De regeling gaat 20 april in. Lees de volledige regeling op de website van de NIWO.

 

Coronacalculator

VNO NCW en MKB Nederland hebben een Coronacalculator gemaakt. Door de bedrijfsnaam in te vullen is het mogelijk in één oogopslag te zien welke relevante steunregeling van overheden en financiële instellingen voor jouw bedrijf openstaan. Klik hier voor meer informatie.