Coronavirus

Corona en (overheids)maatregelen

De overheid heeft allerlei maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens (en na) de coronacrisis. Hier vind je de belangrijkste financiële en fiscale maatregelen en hulpmiddelen die TLN aan haar leden beschikbaar stelt.

Overzicht financiële en fiscale maatregelen

 • NOW – Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
 • Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19
 • Uitstel van betalen belastingen
 • Maatregelen WW-premie en meeruren/overuren
 • Overbruggingsfinanciering en banken(on)mogelijkheden
 • Tijdelijke overbrugging voor zelfstandig ondernemers (Tozo)
 • Schorsen bedrijfsauto
 • Coronacalculator
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten

NOW - Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid is bedoeld als subsidie om bedrijven te ondersteunen zodat werkgevers zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen houden en werkgevers zich samen met de werknemers voorbereiden op en aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Inmiddels kennen we zes NOW-regelingen. NOW-regeling 6.0 heeft betrekking op de periode januari-maart 2022. Het aanvragen van de subsidie is mogelijk tot en met 13 april 2022. Kijk hier voor meer informatie.

Let er verder op dat voor alle NOW-regelingen ook nog een tweede, definitieve, aanvraag moet worden ingediend. Voor NOW 2.0 kan dat tot en met 31 maart 2022 en voor de drie tranches van NOW 3.0 tot en met 22 februari 2023. Het indienen van de definitieve aanvragen voor NOW 4.0 tot en met NOW 6.0 is nog niet mogelijk.

NOW en loondoorbetaling
TLN krijgt regelmatig vragen over het feit dat er een verplichting zou zijn om het loon door te betalen, inclusief overwerk en toeslagen, als er subsidie in het kader van de NOW verleend is. Zoals de naam het al zegt, is de NOW onder meer bedoeld om werkgelegenheid te behouden. Of anders gezegd: om de werknemers in dienst te kunnen houden voor de uren die zij werkten voordat er sprake was van een omzetdaling.

De NOW stelt ook een aantal verplichtingen aan werkgevers die NOW-subsidie ontvangen, waaronder dat werkgevers verplicht zijn de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Hierbij gaat het altijd om de loonsom over de maanden waarop de regeling betrekking heeft afgezet tegen de loonsom over een eerdere in de regeling genoemde maand. Welke maand dat is verschilt per NOW-regeling. Dat wil zeggen dat je je als werkgever moet inspannen om de loonsom gelijk te houden. Er is echter niet expliciet opgenomen dat je verplicht bent het loon inclusief overwerk en toeslagen door te betalen.

Let op: indien bij de definitieve vaststelling van de loonsom blijkt dat er, om wat voor reden dan ook, in de maanden waarop de regeling betrekking had sprake was van een lagere loonsom dan over de maand waarmee vergeleken wordt, dan heeft dat (stevige) gevolgen voor de subsidie. Lees hier meer over in het artikel ‘Overuren en NOW: haken, ogen en valkuilen’. Dit artikel heeft weliswaar betrekking op NOW 1.0 maar de systematiek is onder de andere NOW-regelingen vrijwel hetzelfde. Verschil is dat er onder NOW 3.0 en NOW 4.0 sprake is van een vrijstelling van 10%. Oftewel, pas als de loonsom met meer dan 10% gedaald is, heeft dat gevolgen voor de subsidie. Onder NOW 5.0 en NOW 6.0 is die vrijstelling 15%. De mogelijk (stevige) gevolgen van een lagere loonsom kunnen aanleiding zijn om toch de overuren en de toeslag door te betalen.

TLN-berekeningstools
Met de berekeningstools van TLN kun je berekenen of je in aanmerking komt voor subsidie en zo ja, hoeveel en wat de gevolgen zijn van een eventuele lagere loonsom:

Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19

Wegtransporteurs van bloembollen, sierplanten, perkplanten, snijbloemen, heesters en boomkwekerijgewassen die transporteren van telers naar veilingen en groothandelaren, konden gebruik maken van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. De regeling is inmiddels gesloten en aanvragen kunnen niet meer worden ingediend.

Uitstel van betalen belastingen

Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, kan Bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Om de administratieve kant van het uitstel voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken zijn de voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling verder versoepeld.

Uitstel kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst en wel nadat er aangifte is gedaan en een (naheffings)aanslag is ontvangen. Voor de aanvraag is een online formulier beschikbaar. Dit formulier kan worden gebruikt voor een eerste verzoek om uitstel, maar ook voor een verzoek om verlenging.

Na het eerste verzoek
Na het eerste verzoek mag de betaling van de aanslagen voor deze belastingen worden uitgesteld tot en met 31 maart 2022. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen die je in die periode ontvangt voor de belastingen waarvoor je uitstel hebt aangevraagd.

Na het verzoek om verlenging
Na het verzoek om verlenging mag je de betaling van aanslagen voor deze belastingen uitstellen. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor je verlenging van bijzonder uitstel hebt aangevraagd. Wanneer je van de Belastingdienst een bevestiging van de verlenging voor bijzonder uitstel krijgt, geldt dit tot je van de Belastingdienst een bericht krijgt dat het bijzonder uitstel wordt ingetrokken.

Krijg je aanslagen voor belastingen waarvoor je nog geen bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd? Dan moet je voor die belastingaanslagen apart uitstel aanvragen. Dat kan ook weer met het online formulier.

Voor alle genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid tot en met 31 maart 2022.

Kijk hier voor meer informatie.

 

WW-premie en meeruren/overwerk

Sinds 1 januari 2020 is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van het soort contract dat iemand heeft. Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren mag de werkgever de lage premie afdragen, voor de meeste andere werknemer moet een hoge premie worden afgedragen. Voor werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben voor minder dan gemiddeld 35 uren per week geldt in beginsel dat als zij op jaarbasis meer dan 30% meer werken, voor hen met terugwerkende kracht de hoge premie betaald moet worden.

In verband met het coronavirus kan dat voor bepaalde werknemers onbedoelde effecten hebben (denk hierbij aan de zorg maar ook aan chauffeurs in bepaalde sectoren). Om die reden is besloten dat de 30%-regeling niet geldt voor de jaren 2020 en voor 2021. Dus, ook al heeft een werknemer, waarvoor normaal de lage WW-premie betaald wordt, over heel 2020 of heel 2021 meer dan 30% meer gewerkt dan zijn contracturen, dan hoeft niet met terugwerkende kracht de hoge premie betaald te worden. Met ingang van 1 januari 2022 gaat dat wel gelden.

Overbruggingsfinanciering en banken

De coronacrisis zal naar inschatting bij veel bedrijven in de transport- en logistieke sector (forse) negatieve gevolgen hebben, op de rentabiliteit. In dit stadium is het effect op de liquiditeit nog veel belangrijker omdat dit bepaalt of je op korte termijn aan je verplichtingen kunt blijven voldoen. Maatregelen die nu genomen worden vanuit overheid en banken zijn allemaal gericht op het overeind houden van de liquiditeitspositie.

Toolkit liquiditeit
Om je bedrijf goed te kunnen besturen is het belangrijk dat je eerst goed financieel inzicht krijgt. Kortom: Welk tekort aan liquiditeiten schat je in de komende maanden te krijgen door het omzetverval dat je verwacht? Op basis hiervan kan je kijken welke maatregelen nodig zijn om door deze lastige periode heen te komen. Ook je huisbank zal om dit inzicht vragen als je een overbruggingskrediet aanvraagt. Onze servicepartner Claassen, Moolenbeek & Partners heeft een toolkit gemaakt om deze doorrekeningen te kunnen uitvoeren. Je kan deze opvragen door een mail met als omschrijving “Verzoek toolkit” te sturen naar richard.boonman@cmenp.nl.

Liquiditeitstips
Naast de overheids- en bancaire noodmaatregelen is er een aantal zaken, die je in de besturing van je eigen bedrijf kan benutten om de liquiditeit te verruimen:

 • De belangrijkste factor voor een goede liquiditeit is (vanzelfsprekend) een goede rentabiliteit. Dit is een veelomvattend onderwerp, met veel mogelijk te nemen maatregelen. Stelregel: Als de winst na VpB onder de 2% van de omzet zakt, is er werk aan de winkel.
 • Zorg dat je een goede voorspelling maakt van je liquiditeitenverloop. Een liquiditeitsbegroting kan hier bij helpen.
 • Spreek heldere betalingscondities af: 30 dagen is een veel voorkomende standaard. Bij liquiditeitskrapte zou je snellere betaling kunnen overeenkomen in ruil voor het geven van een korting.
 • Factureer snel. Dagelijkse facturering maakt dat je gemiddeld 2 weken eerder je geld binnen hebt, dan bij facturering 1 maal per maand.
 • Zorg dat je een goed systeem hebt van verzending van betalingsherinneringen: Eerste herinnering, tweede herinnering en als het echt nodig is de vordering laten incasseren. In de praktijk verslapt dit bij veel bedrijven vaak, ook onder de commerciële druk om opdrachtgevers niet te willen irriteren. In deze periode van crisis speelt nog extra het effect dat veel opdrachtgevers later betalen, om zoveel mogelijk cash in hun eigen bedrijf vast te houden.
 • Manage je crediteuren: Betaal ze op de laatste dag van de betaaltermijn en als je krap zit qua liquiditeiten, overleg dan tijdig met je belangrijkste leverancier(s) om tijdelijk later te mogen betalen.
 • Als je zelf het initiatief neemt, heeft de leverancier hier meestal geen problemen mee. Voor de betaling van brandstoffen en personeel (de grootste kostenposten van een transportbedrijf) kan helaas in de praktijk de betaaltermijn niet verlengd worden.
 • Past je financiering bij de behoefte aan liquiditeit? Denk bijvoorbeeld aan bankfinanciering of factoring, maar ook aan herfinanciering van ouder transportmaterieel. Vraag opschorting van (rente en ) aflossing op leningen en leasetermijnen aan bij je financiers.
 • Betaal investeringen niet uit je rekening courant. Als er genoeg saldo op je rekening courant is, lijkt het handig een investering hieruit te betalen. Dit is natuurlijk prima als er meer dan voldoende liquiditeit is, maar besef dat het geld dat je hiervoor gebruikt vast zit.

Overzicht van de maatregelen van de banken
Dit overzicht geeft inzicht in de manier waarop banken ondernemers kunnen helpen tijdens de coronacrisis.

Nieuwe kredietverlening
De banken concentreren zich momenteel op hun bestaande klanten en behandelen op dit moment geen aanvragen van nieuwe klanten of zijn daar op z’n minst zeer terughoudend in. Het heeft dus weinig zin om met een andere bank dan de huisbank in gesprek te gaan.

Banken geven bedrijven extra lucht: half jaar uitstel van aflossingen
Bedrijven kunnen zes maanden uitstel van aflossing en soms ook rente krijgen op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, BNG Bank, Deutsche Bank, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten. Voor het tijdelijk stopzetten van aflossingen op bancaire kredieten verschillen de banken in gestelde criteria en aanpak. Zie hiervoor de links van de grootbanken ABN-Amro, ING en Rabobank . Aanvullend op deze uitstel regeling hebben banken verruimde mogelijkheden voor kredietuitbreiding met behulp van borgstellingskrediet.

Uitbreiding financiering: borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Het gaat hier om een versoepeling van de mogelijkheid om extra overbruggingskrediet aan te vragen als er liquiditeitsproblemen ontstaan door de coronacrisis. De staatsgarantie is verhoogd van 50% naar 75% van de leensom en de privé-borgstelling van de grootaandeelhouder(s) is verlaagd van 25% naar 10%.

De banken zullen een aanvraag voor kredietuitbreiding pas in behandeling nemen als er een goede analyse gemaakt is van de stand van zaken en de verwachtingen. Dit vergt de nodige voorbereiding.

Omzetverloop
De verwachtingen voor de komende periode zijn vanzelfsprekend lastig in te schatten om we niet weten hoe lang de crisis zal aanhouden en welke gevolgen er zijn voor het omzetverloop. Om die reden is het belangrijk een aantal scenario’s door te rekenen, om de mogelijke impact op je bedrijf in te kunnen schatten. Deze scenario’s kunnen uitgewerkt worden door bovengenoemde toolkit.

Naast het algemene inzicht in (het risicoprofiel van) je bedrijf, wil een bank extra inzicht hebben in zaken als:

 • Van welke overige crisismaatregelen wordt nog meer gebruik gemaakt (NOW, uitstel belastingen e.d.) en wat is de impact hiervan op de rentabiliteit en liquiditeit?
 • Wat zijn de ontwikkelingen en verwachtingen bij de verladers waarvoor gereden wordt?
 • Hoe snel kan in kosten worden teruggeschaald bij omzetverval, en welke maatregelen zijn inmiddels genomen en met welke impact?

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) was een financiële ondersteuningsmaatregel gemaakt voor zelfstandig ondernemers onder wie, zzp’ers die in de knel kwamen door de coronacrisis. De extra tijdelijke ondersteuning voor in Nederland woonachtige ondernemers werd uitgevoerd door de woongemeente en bestond enerzijds uit een inkomensondersteuning tot het sociaal minimum en anderzijds uit een lening voor bedrijfskapitaal.

Momenteel is het niet meer mogelijk een aanvraag voor de Tozo in te dienen. Wel kunnen zelfstandigen eventueel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004. Het aanvragen dient bij de woongemeente te gebeuren.

Aanvraag indien? Ga naar de website van je woongemeente.

Lees hier meer over de overbruggingsregeling

Schorsen bedrijfsauto

Als je besluit je bedrijfsauto voor langere tijd niet te gebruiken kun je de kosten verminderen door het voertuig te schorsen. Voor een voertuig dat langere tijd niet wordt gebruikt kan de WA-verzekering, motorrijtuigenbelasting en verplichte APK tijdelijk worden stopgezet. Daarvoor moet het kenteken bij de RDW worden geschorst. Vanaf het moment van schorsing mag het voertuig niet meer op de openbare weg rijden.

Schorsing van het kenteken kan via de RDW site: RDW – Voertuig van de zaak schorsen.

Belastingdienst
Als je bedrijfsauto niet meer van de snelweg gebruik maakt en de belasting zware motorrijtuigen (bzm) al hebt betaald, kun je de betaalde bzm terugkrijgen. Hiervoor moet digitaal of schriftelijk een teruggaaf worden aangevraagd. Meer informatie is hier te vinden.

NIWO Vergunning
Een vergunningbewijs voor een stilstaande bedrijfsauto kan onnodige kosten veroorzaken. De vergunningen die je niet meer nodig hebt kunnen worden ingeleverd om kosten te besparen. Meer informatie over het teruggeven van een vergunningsbewijs is te vinden op NIWO.nl.

Coulanceregeling NIWO vergunning UPDATE 16 april
De NIWO heeft in nauwe samenwerking met o.a. het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en TLN een coulanceregeling in het leven geroepen voor bedrijven die een verlenging van hun vergunning moeten indienen. Indien een transporteur een verlenging van zijn vergunning aanvraagt en tijdelijk niet meer voldoet (of kan aantonen te voldoen) aan alle eisen voor vergunningverlening wordt door de NIWO een coulanceregeling toegepast. Deze coulanceregeling houdt in dat bij verlengingsaanvragen twee maal drie maanden uitstel wordt gegeven voor het aanleveren van stukken:
• indien sprake is van vertraging bij de afgifte van de Verklaring Omtrent het Gedrag;
• indien het benodigde risicodragend vermogen (tijdelijk) onvoldoende is;
• indien financiële gegevens niet tijdig door de accountant kunnen worden aangeleverd.

De regeling gaat 20 april in. Lees de volledige regeling op de website van de NIWO.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Sinds het vierde kwartaal van 2020 (Q4 2020) kunnen ook ondernemers in het transport en in de logistieke sector aanspraak maken op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Inmiddels kan er voor het eerste kwartaal van 2022 aanspraak gemaakt worden op de TVL. Het aanvragen hiervan is mogelijk tot donderdag 31 maart 2022, 17:00 uur.

Wie kan TVL aanvragen?
Oorspronkelijk konden alleen MKB-ondernemers, die door de corona-crisis in de problemen kwamen met het betalen van hun vaste lasten, gebruik maken van de TVL. Met ingang van januari 2021 kunnen alle ondernemers, ongeacht de grootte van de onderneming, die daarvoor in aanmerking komen, gebruik maken van de TVL. Uitgezonderd blijven krediet- en financiële instellingen, holdings, huishoudens, publiek gefinancierde scholen en (internationale) overheidsinstellingen.

Ondernemers moeten onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Tot 1 januari 2021 gold dat een bedrijf maximaal 250 werknemers mocht hebben. Dat maximum geldt niet voor het jaar 2021 en het eerste kwartaal van 2022
 • Het bedrijf moet op 15 maart 2020 staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel om in aanmerking te kunnen komen voor TVL Q4 2020. Om voor een kwartaal in 2021 of het eerste kwartaal in 2022 in aanmerking te kunnen komen moet het bedrijf op 30 juni 2020 staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voor starters bestaan er bijzondere voorwaarden.
 • Het bedrijf moet over het eerste kwartaal van 2022 30% of meer omzetverlies hebben, vergeleken met het eerste kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Ook voor eerdere kwartalen gold dat percentage met uitzondering van het vierde kwartaal van 2021; in dat kwartaal lag de grens bij 20%. Voor Q4 2020 wordt vergeleken met Q4 2019, voor kwartaal Q1 2021 met Q1 2019, voor Q2 2021 met Q2 2019 (of Q3 2020), voor Q3 2021 met Q3 2019 (of Q3 2020) en en voor Q4 2021 met Q4 2019 (of Q1 2020).
 • De vaste lasten over Q4 2020 bedroegen minimaal € 3.000. Over een kwartaal in 2021 en het eerste kwartaal van 2022
  dienen de vaste lasten ten minste € 1.500 per kwartaal te bedragen.
 • Daarnaast moet het bedrijf minstens één andere vestiging hebben dan het privéadres van de ondernemer. Met uitzondering van horecaondernemingen en ambulante ondernemingen. Onder ambulante ondernemingen vallen ondernemingen die op 15 maart 2020 respectievelijk 30 juni 2020 (zie de tekst bij het tweede opsommingsteken) stonden ingeschreven in het handelsregister onder code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 49.41 (Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)), 49.42 (Verhuisvervoer), 50, 51.10, 53 (Post en koeriers, meerdere codes), 85.53 of 93.21.2 van de Standaard Bedrijfsindeling.

Waar TVL aanvragen?
Aanvragen van de TVL dient digitaal te gebeuren via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op deze website is ook nog meer informatie over de regeling te vinden.