Programming code abstract technology background of software deve

Feiten en cijfers Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

NOW 1.0 is inmiddels afgesloten en vanaf 6 juli 2020 is het mogelijk gebruik te maken van de NOW 2.0-maatregel. Hieronder vind je de meest relevante ins en outs die je moet weten als je gebruik wil maken van deze noodmaatregel.

NOW 2.0

De NOW is verlengd voor 4 maanden. Hierdoor kunnen werkgevers subsidie ontvangen voor de loonkosten over de periode 1 juni tot en met 30 september 2020.

Waar en wanneer aanvragen van de NOW 2.0

 • Aanvragen kunnen vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend
 • De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet van de datum van de aanvraag af
 • Aanvraag verloopt via UWV

Voor de NOW 2.0 gelden de volgende voorwaarden:

 • er is sprake van ten minste 20% omzetverlies over 4 aaneengesloten maanden startend op 1 juni, 1 juli, of 1 augustus 2020. Voor werkgevers die voor de tweede keer van de NOW gebruik maken moet die tweede periode aansluiten op de eerste;
 • de vaste forfaitaire toeslag, die betrekking heeft op de werkgeverslasten bestaande uit premies werknemersverzekeringen, vakantietoeslag en pensioenpremies, wordt van 30% verhoogd in 40%;
 • bij het indienen van een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden in de periode juni tot en met september wordt de subsidie verminderd met de loonkosten van de werknemer over maart 2020 maal 3. Er vindt geen extra vermindering met 50% van die loonkosten plaats, zoals dat onder NOW 1.0 het geval is. Wel dient een werkgever bij een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden voor 20 werknemers of meer met vakbonden te overleggen, een verplichting die sowieso al bestond op basis van de Wet Melding Collectief Ontslag. Komen partijen er niet uit, dan dienen ze een mediationverzoek in bij een commissie van de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag. Verder blijft het gewone ontslagrecht gelden;
 • de referentiemaand wordt maart 2020 (peildatum 15 mei 2020). Oftewel, de loonsom over de maanden juni t/m september 2020 wordt afgezet tegen die over maart 2020;
 • een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW 2.0, en een subsidievoorschot van € 100.000 of meer en/of een definitieve subsidie van € 125.000 of meer ontvangt, mag over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Dit is vergelijkbaar met wat er al geldt voor de werkmaatschappijen;
 • werkgevers die NOW 2.0 aanvragen worden verplicht hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. In dit kader stimuleert de overheid het programma ‘NL leert door’ op basis waarvan mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Berekeningstool NOW 2.0

TLN heeft een berekeningstool NOW 2.0 gemaakt. Daarmee kun je berekenen of je voor de subsidie in aanmerking komt en zo ja, hoe hoog die is. Open hier de berekeningstool.

Voorwaarden gebruik NOW 1.0

 • Verwachting van ten minste 20% omzetverlies
 • Betreft omzetverlies in 3 achtereenvolgende maanden in de periode maart tot en met juli 2020 afgezet tegen een kwart van de omzet over 2019
 • Geen ontslagaanvraag doen om bedrijfseconomische redenen in de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen

In 2020 is er enige ruimte om te kijken in welke 3 maanden je denkt de minste omzet te hebben. Dat kunnen dus de maanden maart tot en met mei zijn, of de maanden april tot en met juni of de maanden mei tot en met juli. De omzet over de gekozen 3 maanden vergelijk je met een kwart van de omzet over 2019.

NB 1
Als er sprake is van een groep/concern, dan wordt de omzetdaling in beginsel per groep/concern berekend. Is die omzetdaling minstens 20%, dan dient voor onderdelen van die groep/concern te worden uitgegaan van de omzetdaling zoals die per groep/concern geldt. De aanvraag geschiedt per rechtspersoon c.q. per loonheffingennummer.

Is de omzetdaling van de groep/concern kleiner dan 20% maar voor een werkmaatschappij meer dan 20%, dan kan voor betreffende werkmaatschappij een aanvraag worden ingediend waarbij wordt uitgegaan van de omzetdaling van die rechtspersoon. Hierbij gelden echter wel aanvullende voorwaarden:

 • de werkmaatschappij moet rechtspersoonlijkheid hebben;
 • de werkmaatschappij mag geen personeels-bv zijn (bij personeels-bv’s wordt er ook gekeken naar de omzetdaling van het concern, niet van het losse dochterbedrijf);
 • werkmaatschappijen met twintig werknemers of meer moeten een overeenkomst sluiten met de vakbonden over werkbehoud. Bij minder dan twintig werknemers volstaat een akkoord met een vertegenwoordiging van de werknemers;
 • aan de Raad van Bestuur en directie van het concern en de werkmaatschappij, die een beroep doet op de regeling, worden over 2020 geen bonussen (waaronder winstdelingen) uitgekeerd. Het groepshoofd/moedermaatschappij verklaart verder over 2020 geen dividenden aan aandeelhouders uit te keren en er mogen binnen de groep geen eigen aandelen worden teruggekocht;
 • er wordt daarnaast een aantal controlewaarborgen gesteld.

NB 2
Subsidie is maximaal 90% van de loonsom (het bedrag dat je kwijt bent aan loonkosten), afhankelijk van het percentage omzetverlies en de loonsom over de maand januari 2020. Voor de loonsom tellen de loonkosten van zowel werknemers in vaste dienst als van flexibele krachten mee.

Voorbeeld:

 • Als 100% van de omzet wegvalt, is de subsidie 90% van de loonsom (90% van 100%)
 • Als 50% van de omzet wegvalt, is de subsidie 45% van de loonsom (90% van 50%)
 • Als 25% van de omzet wegvalt, is de subsidie 22,5% van de loonsom (90% van 25%)
 • Als 18% van de omzet wegvalt, dan heb je dus geen recht op subsidie omdat er minder dan 20% omzetverlies is (tenzij er sprake is van een concern en een werkmaatschappij 20% of meer omzetdaling heeft)

In afwijking van het uitgangspunt dat uitgaat van de loonsom over januari 2020, wordt uitgegaan van de loonsom over maart 2020 als de loonsom over maart t/m mei 2020 hoger is dan drie maal de loonsom over januari 2020. Dit kan gunstig zijn voor seizoenbedrijven maar bijvoorbeeld ook als er vrij recentelijk sprake was van een overgang van een onderneming.

Bij een overgang van een onderneming na 1 januari 2019 geldt bovendien dat voor de vaststelling van de omzetdaling de omzet over de 3 aaneengesloten maanden in de periode maart t/m juli 2020 vergeleken wordt met de omzet over de periode vanaf de eerste kalendermaand na de dag van overgang in 2019/2020 tot en met 29 februari 2020, omgerekend naar drie maanden.

Waar en wanneer aanvragen van de NOW 1.0

NOW 1.0

 • Aanvragen kunnen tot en met 5 juni 2020 worden ingediend.
 • De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet van de datum van de aanvraag af
 • Aanvraag verloopt via UWV

Aandachtspunten:

 1. De aanvraag moet per loonheffingennummer plaatsvinden; per nummer kan slechts één keer een aanvraag worden ingediend. Let op: doe dit direct goed, want als de aanvraag wordt afgewezen, kun je niet opnieuw een aanvraag indienen. Zo moet het rekeningnummer dat je doorgeeft gekoppeld zijn aan het loonheffingennummer van de aanvraag
 2. Als de aanvraag compleet ontvangen is, wordt de eerste termijn van het voorschot binnen 2 tot 4 weken overgemaakt (formeel beslist het UWV binnen 13 weken over de aanvraag). Het complete voorschot bestaat uit 80% van de subsidie die de werkgever naar verwachting gaat ontvangen. Het voorschot wordt in drie maandelijkse termijnen betaald

Actiepunten voor definitieve aanvraag subsidie:

 1. Na afloop van de periode waarvoor de subsidie is verstrekt, moet de werkgever een definitieve aanvraag bij het UWV indienen; dit moet binnen 24 weken vanaf 7 oktober 2020 en in het geval een accountantsverklaring vereist is binnen 38 weken na die datum. Wordt er ook een aanvraag ingediend voor NOW 2.0, dan kan de aanvraag om vaststelling na afloop van beide tijdvakken worden ingediend.
 2. Sommige bedrijven moeten een accountantsverklaring overleggen. Dat geldt voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000,- of meer en/of bij vaststelling een subsidie ontvangen van € 125.000,- of meer. Hierbij wordt uitgegaan van het subsidiebedrag aan het concern en als daar geen sprake van is van de rechtspersoon; het geldt dus niet per loonheffingennummer. Werkmaatschappijen die subsidie aanvragen moeten altijd een accountantsverklaring overleggen.
 3. Bedrijven met een voorschot van € 20.000 of meer en/of een vaststellingsbedrag van € 25.000 of meer moeten een verklaring van een derde overleggen die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie zijn.

 4. Indien de daadwerkelijke omzet over de aangegeven periode van 3 maanden lager uitvalt dan het verwachte omzetverlies, dan wordt de subsidie daaraan aangepast. Andersom geldt dit ook
 5. Als de loonsom over de periode maart tot en met mei 2020 lager was dan driemaal de loonsom over de maand januari 2020, dan wordt de subsidie naar beneden bijgesteld. Bij deze correctie wordt geen rekening gehouden met het percentage van de omzetdaling. Oftewel: een verlaging van de loonsom zal in de meeste gevallen extra hard doorwerken in aanpassing van de subsidie
 6. Als je in de periode van 18 maart tot en met 31 mei een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden indient bij het UWV voor één of meerdere werknemers, dan wordt de subsidie verminderd met anderhalf maal de loonkosten van de werknemer per maand, maal 3, maal 1,3 en daar 90% van. Oftewel: als je zo’n aanvraag indient, wordt de subsidie verminderd met meer dan vijfmaal het maandloon van die werknemer

Meer info

 • Bel of mail de TLN Ledendesk (T 088-4567567, E now@tln.nl)
 • Neem contact op met je relatiebeheerder of deelmarktsecretaris
 • Kijk op de website van het UWV

Meer informatie over de coronacrisis en de transportsector vind je in:

 • ons liveblog dat dagelijks wordt geactualiseerd;
 • ons overzicht ‘Coronavirus en (overheids)maatregelen’:  de steunmaatregelen overheid voor ondernemers tijdens en na de coronacrisis op een rij
 • ons ‘TLN-landeninformatie’ met een overzicht van de coronavirus-maatregelen voor het beroepsgoederenvervoer per Europees land;
 • onze ‘TLN-toolbox’, met de belangrijkste handvatten op het gebied van financiën, werkgeverszaken, operationele proces, juridische zaken en overige nood- en steunmaatregelen.