Arbeidstijdenbesluit Vervoer gewijzigd

Wijziging van de regelgeving was noodzakelijk om het mogelijk te blijven maken dat MBO-studenten tijdens hun BBL-opleiding in de praktijk van uw bedrijf meewerken.

On the road
Distributie in stad

​Door verouderde vermeldingen in wet- en regelgeving dreigde er een situatie te ontstaan waarin de BBL’ers niet meer op de vrachtauto konden (mee)rijden, omdat de verwijzingen niet juist meer waren. Dat werd vooral nijpend, omdat dit uitgebreid onderwerp van gesprek was bij de recente wijziging van de Europese richtlijn 2003/59 (vakbekwaamheid chauffeurs/code 95).

Vrijstelling

Geruime tijd geleden hebben TLN en STL het ministerie van IenW hierop geattendeerd en inmiddels heeft de reparatie plaatsgevonden. De ROC’s verstrekken al de vrijstelling van de vakbekwaamheid. Dit bewijs van inschrijving in een beroepsopleiding voor chauffeurs geldt nu dus ook als bewijs van deelname en als vrijstelling om jonger dan 18 jaar te werken als bijrijder.

 

​Artikel 2.7:4 komt te luiden:
1. De werkgever kan een jeugdige werknemer als bijrijder arbeid doen verrichten indien wordt voldaan aan de eisen, genoemd in artikel 5, tweede lid, van verordening (EG) nr. 561/2006.
2. Een jeugdige werknemer voldoet aan artikel 5, tweede lid, onderdeel b, van verordening (EG) nr. 561/2006 indien hij een opleiding volgt als bedoeld in artikel 156q, derde lid, van het Reglement rijbewijzen.
3. De werkgever ziet toe op het bezit van de in artikel 156q, derde lid, van het Reglement rijbewijzen bedoelde verklaring en het in dat lid bedoelde bewijs van inschrijving.