Veranderingen in wet- en regelgeving per 2020

Werkgevers moeten rekening houden met de volgende veranderingen per 1 januari 2020.

Rekenmachine
  • De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt in werking. Deze wet zorgt voor nieuwe regels voor flexwerk, het ontslagrecht, de transitievergoeding en de WW-premie. Klik hier voor meer informatie
  • De maximale transitievergoeding wordt verhoogd naar €83.000
  • De AOW-leeftijd blijft door het pensioenakkoord in 2020 66 jaar en 4 maanden. Werknemers kunnen daardoor eerder met pensioen dan vóór het pensioenakkoord was bepaald. Klik hier voor meer informatie
  • Het wettelijk minimumloon stijgt naar 1.653,60 euro bruto per maand voor een fulltimer. Lees hier de toelichting
  • Per 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie ontvangen voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte. Dit geldt ook met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De voorwaarden staan hier
  • Per 1 juli 2020 hebben werknemers recht op aanvullend geboorteverlof. Sinds 1 januari 2019 konden partners al 1 week geboorteverlof opnemen met behoud van loon. Vanaf 1 juli 2020 wordt dit verder aangevuld. Wie langer vrij wil, kan het eerste half jaar maximaal 5 weken extra geboorteverlof opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering van 70 procent van het loon tot maximum dagloon
  • De nieuwe regeling onwerkbaar weer wordt van kracht. Voor meer informatie, zie onderstaande toelichting

 

Nieuwe regeling voor onwerkbaar weer van kracht

Vanaf 1 januari 2020 geldt voor alle werkgevers een uniforme wachttijd. Lopende cao-afspraken waarin een ander aantal wachtdagen is afgesproken, zijn vanaf 1 januari 2020 op dat punt niet meer geldig. Bij vorst, ijzel of sneeuwval gelden 2 wachtdagen. In het geval van overvloedige regenval gelden 19 wachtdagen per kalenderjaar.

Tijdens de wachtdagen dient de werkgever het loon door te betalen aan de werknemers. Nadat de wachtdagen zijn verstreken, kan hij aanspraak maken op WW voor zijn werknemers bij onwerkbaar weer.

Na de wachtdagen geldt een uitzondering op de loondoorbetalingsplicht van de werkgever, waardoor met inachtneming van de betreffende cao een beroep op een WW-uitkering kan worden gedaan wegens onwerkbaar weer wegens buitengewone natuurlijke omstandigheden.

Werkgevers dienen vanaf 1 januari 2020 dagelijks melding te doen aan het UWV van iedere dag waarop ten gevolge van buitengewone natuurlijke omstandigheden niet kan worden gewerkt. Werkgevers maken gebruik van het daartoe door het UWV beschikbaar gestelde formulier. De melding dient in het geval van buitengewone natuurlijke omstandigheden waarvoor 2 wachtdagen gelden vóór 10.00 uur in de ochtend te zijn ontvangen door het UWV.

Het UWV controleert aan de hand van KNMI-gegevens of de gemelde onwerkbare weersomstandigheden zich daadwerkelijk voordoen en zal steekproefsgewijs controleren of er inderdaad niet wordt gewerkt. UWV zal op korte termijn de verdere procedure rondom de melding van onwerkbaar weer en het aanvragen van WW-uitkeringen bekend maken.