Vervallen van wettelijke vakantiedagen, maar niet automatisch

Werknemers hebben recht op vakantiedagen. Daarbij bestaat een onderscheid tussen de zogenoemde wettelijke vakantiedagen en de bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven. Maar dat is geen automatisme!

Vakantie

Verschillende vakantiedagen
Zoals aangegeven kennen we verschillende vakantiedagen. In de eerste plaats de zogenoemde wettelijke vakantiedagen. Op basis van de wet heeft een werknemer ieder jaar recht op vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week aan vakantie. Oftewel, een werknemer met een arbeidsovereenkomst van 40 uur per week, heeft op jaarbasis recht op 160 wettelijke vakantieuren (= 20 wettelijke dagen). Op basis van de cao Beroepsgoederenvervoer heeft een werknemer op jaarbasis, afhankelijk van zijn leeftijd of het aantal dienstjaren, recht op 24 tot en met 29 vakantiedagen. Dat is dus meer dan die 20 wettelijke dagen. De dagen boven die 20, zijn de zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen.

Verval wettelijke vakantiedagen
Vakantiedagen zijn bedoeld om te herstellen. Daarbij past dat de vakantiedagen zoveel mogelijk worden opgenomen in het jaar waarin ze worden opgebouwd. Om dat te stimuleren is in de wet een bepaling opgenomen die inhoudt  dat de wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven. Oftewel, de in 2021 opgebouwde wettelijke vakantiedagen vervallen in beginsel per 1 juli 2022.

Uitzonderingen
Geen regel zonder uitzonderingen en dat geldt ook hier. Van verval is namelijk geen sprake als de werknemer, tot aan die zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij volledige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, die daarbij is vrijgesteld van de verplichting tot re-integratie. Kan hij wel re-integreren, dan kan hij over het algemeen ook vakantiedagen opnemen, en kunnen de niet opgenomen dagen wel komen te vervallen.

Geen automatisme
Anders dan vaak gedacht wordt, komen die wettelijke vakantiedagen niet automatisch te vervallen. Wil je als werkgever per 1 juli aanspraak maken op het verval van de wettelijke dagen van het jaar ervoor, dan zul je de werknemer:

  1. tijdig over de gevolgen van het niet opnemen van die dagen moeten informeren. Oftewel, je moet de werknemer tijdig informeren over het aantal openstaande wettelijke vakantiedagen van vorig jaar en je moet de werknemer erop wijzen dat als die dagen per 1 juli a.s. niet zijn opgenomen, ze komen te vervallen, én
  2. in staat moeten stellen die dagen op te nemen.


Geen verplichting
Overigens is het laten vervallen van de wettelijke vakantiedagen geen verplichting. Bij schriftelijke overeenkomst kan ten gunste van de werknemer van de termijn van zes maanden worden afgeweken.

Bovenwettelijke vakantiedagen
Het voorgaande geldt niet voor de bovenwettelijke vakantiedagen. Daarvoor geldt wel dat ze verjaren vijf jaren na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan. Deze termijn geldt overigens ook voor wettelijke vakantiedagen die niet binnen de termijn van 6 maanden na het jaar waarin ze ontstaan zijn konden worden opgenomen.