Stappenplan GMP+ certificering

Het certificeren voor GMP+ Feed Safety (FSA) laat zich in vier stappen uitleggen.

1. Is GMP+ certificering vereist / praktisch haalbaar?

Vereist?
Binnen GMP+ bestaat er een uitzondering op de norm dat transport uitgevoerd dient te worden door GMP+ gecertificeerde vervoerders. Dit betreft het transport van verpakte producten. Met verpakte producten wordt bedoeld: zakgoed, product in een afgesloten direct verzegelde container (die geen eigendom is van de vervoerder), eenmalige bigbags die afgesloten kunnen worden.

Praktisch haalbaar?
Hygiëne vormt een belangrijk element binnen het GMP+ transport. Voorkomen moet worden dat vrachten diervoeder vervoerd worden in vuile wagens en daarmee indirect een risico vormen voor de voedselveiligheid. Dit betekent dat GMP+ reinigingsregimes voorschrijft en ook verboden ladingen kent.
GMP+ heeft een database waarin producten zijn opgenomen met hun bijbehorende reinigingsregimes: International Database Transport (for) Feed. Ga na of u aan deze reinigingsregimes kunt voldoen. 

1. Selecteer de relevante GMP+ FSA standaard

Het GMP+ kwaliteitssysteem is gericht op de hele (internationale) diervoederketen. Voor verschillende soorten bedrijven (productie, handel, transport, etc.) bestaan verschillende soorten standaarden / documenten.

Voor het transport van diervoeders is ‘GMP+ B4 Transport’ de vereiste normatieve GMP+ standaard. Hiernaast zijn documenten waar een link gelegd wordt naar transport en op- en overslag, of documenten die niet bestaan uit voorschriften, maar ter ondersteuning dienen.

​GMP+B4 Transport ​Voorschriften Transport
​GMP+BA5 Minimumvoorwaarden EWSWat te doen wanneer situaties / producten gesignaleerd worden die afwijken van de normen in het kader diervoederveiligheid.​
​GMP+BA10 Minimumvoorwaarden inkoop​Uitbesteding van transport
Poortwachtersprotocollen voor transport en op- en overslag.
​GMP+D2.1 Guideline HACCP GMP+​HACCP-paragraaf
​GMP+D2.4 Richtlijnen traceerbaarheid​Richtlijnen voor registratie van transport en opslag

2. Opzetten van een voederveiligheidssysteem

 • ontwerp een voederveiligheidssysteem: implementeer de vereiste operationele procedures en procesverbeteringen volgens voor transport relevante voorschriften (zie overszicht stap 1).
 • voer een interne audit uit om te controleren of aan alle voorwaarden wordt voldaan die van toepassing zijn
  (tip: gebruik hiervoor de Checklijst B4)
 • verbeter het voederveiligheidssysteem indien nodig.
TLN kunt u helpen bij het vinden van hoogwaardige ondersteuning bij het opzetten en onderhouden van een voedsel- of diervoederveiligheidssysteem. Neem contact op met uw relatiebeheerder of bel ​088 - 456 75 67 (TLN Ledendesk) om naar de mogelijkheden te informeren.

3. Selecteer een geschikte certificatie-instelling (CI)

 •  selecteer een geschikte certificatie-instelling (CI) die is goedgekeurd door GMP+ International.
  - In Nederland zijn er zo’n 10-15 CI’s gevestigd die goedgekeurd zijn door GMP+ International. Deze zijn vindbaar in de GMP+ Bedrijvendatabase.
 • onderteken het contract met de certificatie-instelling. De uiteindelijke certificering wordt altijd verricht door een certificatie-instelling (CI). Het kan lonend zijn om bij verschillende CI’s een offerte aan te vragen.

4. Laat een audit uitvoeren door de certificatie-instelling (CI)

 • Laat de CI een audit uitvoeren.
 • Voer, indien nodig, correctieve maatregelen door.
 • Ontvang het GMP+ certificaat.

NVWA Registratie diervoeders

Vanwege Europese diervoederwetgeving dient een transporteur van diervoerder (-ingrediënten) zich te registreren bij NVWA als 'transporteur van diervoerders'. Dit dient te gebeuren naast de GMP+ certificering. Registratie bij NVWA verloopt via de NVWA-website (meer informatie: zie de verdiepingspagina Registratie bij NVWA).

Dierlijke Bijproducten

Dierlijke Bijproducten zijn producten van dierlijke oorsprong en daarvan afgeleide producten (AP) die niet (meer) voor menselijke consumptie zijn bestemd. Wanneer producten van dierlijke oorsprong vervoerd worden ten behoeve van de diervoederketen (denk aan melkpoeder, dierlijke eiwitten, etc.), dan dient voldaan te worden aan vereisten in het kader van diervoeders én dierlijke bijproducten wetgeving. Dit betekent onder andere:

 • Registratie bij NVWA voor het transport van diervoeders én dierlijke bijproducten.
 • Gebruik van ‘Handelsdocument dierlijke bijproducten’ bij internationaal vervoer.
 • Indien bulkvervoer; Bebording van de auto volgens vastgelegde regels.

Afwisselend vervoer van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten

Vervoerders die afwisselend bulk-producten vervoeren ten behoeve van de diervoederindustrie en levensmiddelenindustrie hebben te maken met wettelijke voorschriften t.a.v. diervoeders, levensmiddelen(hygiëne) en mogelijk ook dierlijke bijproducten.

Voor deze bedrijven zijn de voorschriften voor het vervoer van deze categorieën samengevat op de verdiepingspagina Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. 

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten