Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Faillissementen

​​Wat als uw klant / opdrachtgever failliet verklaard wordt en u nog onbetaalde facturen op diegene heeft? Wanneer een klant door de rechter in staat van faillissement wordt verklaard, dan treedt een dwingendrechtelijk regime in werking, vastgelegd in de Faillissementswet (Fw). De Fw behandelt naast het faillissement ook andere insolventieregimes, namelijk de surseance van betaling en de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP).

In de wet is vastgelegd dat een failliet verklaarde (een ‘gefailleerde’ of ‘failliet’) de beschikking en het beheer over zijn (in principe gehele) vermogen verliest. De rechter benoemt een curator in het faillissement, dat is een advocaat die het faillissement gaat afhandelen en exclusief de beschikking en het beheer over het vermogen van de failliet verkrijgt. De curator is dus ook degene met wie u vanaf de datum van de faillietverklaring te maken heeft.

Openstaande vordering(en), een nog lopend contract, een lopende schadekwestie, een beroep op het pand- of retentierecht, dit alles zijn zaken die u met de curator dient af te wikkelen. 

Ook is het natuurlijk mogelijk dat u zelf failliet dreigt te raken en misschien zelfs wel zelf het faillissement zou willen aanvragen. Lees voor wat dit laatste onderwerp betreft verder op 'Verzoek tot faillietverklaring' hieronder.

Klant failliet

U heeft er ongetwijfeld (helaas) ook wel eens mee te maken gehad. Een (vaste) klant van u betaalt opeens de rekeningen niet meer, of structureel (steeds) later. Vaak kan het gaan om een tijdelijk ‘dipje’, en heeft de klant zelf ook op betaling moeten wachten. Meestal komt het dan vanzelf wel weer goed. Soms echter is er meer aan de hand en blijkt uw klant – vaak na maanden van herinneringen en aanmaningen sturen – niet (meer) in staat zijn openstaande facturen te betalen. Vaak zijn de schulden dan inmiddels hoog opgelopen en dan blijkt dat u ook niet de enige crediteur bent die niet meer betaald krijgt. De kans is vrij groot dat in zo’n geval uiteindelijk het faillissement zal worden aangevraagd en uitgesproken. 

Mogelijk heeft u goederen van uw klant onder u en wilt u uw pand- en/of retentierecht uitoefenen. Meer hierover leest u op de pagina Pand- en retentierecht.

Verzoek tot faillietverklaring

Het verzoek tot faillietverklaring kan door de schuldenaar zelf worden gedaan, of door één of meer schuldeisers. Het verzoek dient te worden gericht aan de rechtbank van de woonplaats van de betreffende schuldenaar. Het verzoek kan alleen door een advocaat worden ingediend. Voorwaarde voor faillietverklaring is dat de schuldenaar zijn rekeningen niet meer betaalt.

De wet heeft het over de schuldenaar, ‘die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen’. Dat betekent dat u als schuldeiser ook het faillissement van uw klant zou kunnen aanvragen. Nodig daarvoor is wel dat er naast uw eigen vordering, minimaal nog van één andere vordering (de zogenaamde ‘steunvordering’) moet blijken. Als u de enige schuldeiser bent die niet meer betaald krijgt, zal het faillissement dus niet worden uitgesproken.

De curator

De rechtbank benoemt bij de faillietverklaring een curator en een rechter-commissaris. De curator (een bij het betreffende arrondissement ingeschreven advocaat) is degene die het faillissement gaat afhandelen. Hij is vanaf het moment van de faillietverklaring (die terugwerkt tot 00:00 uur van diezelfde dag) af degene die als enige nog over het vermogen kan beschikken en dat kan beheren.

De curator behartigt de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Is uw klant failliet verklaard, dan heeft het dus geen enkele zin meer om nog afspraken te maken met de klant zelf, ook niet als dat met de (aller)hoogste functionaris (algemeen directeur, ceo, DGA, etc.) is. Vanaf dat moment heeft u alleen nog met de curator te maken.

Ook als u weet of het sterke vermoeden heeft dat het faillissement is aangevraagd (maar nog niet uitgesproken of gepubliceerd) is het af te raden om langer met de klant ‘zaken te doen’. De rechter-commissaris is een met de betreffende rechtbank verbonden rechter die toezicht houdt op de afwikkeling van het faillissement. Met hem heeft u – als het goed is – in de praktijk niet veel van doen. 

De curator zal, na het nodige onderzoek te hebben verricht, zich op enig moment vanzelf bij u melden. U kunt daarop wachten, maar dat hoeft niet. De curator zal u vragen om uw vordering ‘ter verificatie’ bij hem in te dienen. Tegenwoordig kan dat ook vaak al online. De vordering dient met bewijzen te worden gestaafd. Kopieën van de openstaande facturen en een overzicht van het totaal aantal openstaande facturen is vaak al voldoende.

Erkende crediteuren

Als de curator uw vordering erkent, zal hij die opnemen op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Naast de ‘gewone’, concurrente crediteuren (waar u als vervoerder, expediteur of logistiek dienstverlener ook bij hoort), zijn er ook preferente crediteuren. Die laatste groep gaat, zoals de naam al aangeeft, vóór de groep van concurrente crediteuren voor wat betreft de verdeling van de te vereffenen vermogensbestanddelen over de gezamenlijke crediteuren. Preferente crediteuren zijn bijv. het UWV, de fiscus en het pensioenfonds.

Naast de preferente crediteuren zijn er ook nog schuldeisers die niet op grond van de wet, maar wel feitelijk (via diverse contractueel vastgelegde juridische constructies) zich een bevoorrechte positie in het faillissement hebben verschaft. In de praktijk gaat het voornamelijk om banken of andere kredietverstrekkers die een pandrecht hebben bedongen op de (gehele) handelsvoorraad, de (gehele) debiteurenportefeuille, bankrekeningen, kantoorinventaris, voertuigen, etc.

Strikt genomen zijn zij niet in het faillissement bevoorrecht, maar kunnen zij zich gedragen ‘alsof er geen faillissement was’. Pand- en hypotheekhouders zijn separatist bij (de afwikkeling van) het faillissement.

Wat doet TLN voor u?

Wordt u geconfronteerd met een failliete klant en heeft u nog geld van deze klant te goed? Neem dan contact op met (een van) de juristen van TLN. Zij kunnen u helpen met het indienen van uw vordering ter verificatie bij de curator. Mogelijk heeft de failliet verklaarde op zijn beurt ook nog een vordering op u. In dat geval kunt u beide vorderingen wellicht met elkaar verrekenen. Dat doet u door middel van een verklaring van verrekening. TLN kan dat namens u doen.

Ook heeft u mogelijk nog goederen van de klant onder u. Naast (ten vervoer aangeboden) lading kunt u daarbij ook denken aan in bruikleen genomen opleggers of voor de klant in uw loods opgeslagen goederen. Wellicht dat u een pand- en/of retentierecht op die goederen kan uitoefenen. Het is zeer aan te raden hier niet zelf met de curator over te gaan corresponderen maar u daarover altijd te laten adviseren. De juristen van TLN kunnen u daarbij helpen en indien gewenst de hele correspondentie namens u voeren. En mocht het nodig zijn, dan voeren zij namens u ook de gerechtelijke procedure bij de kantonrechter (voor zaken met een belang tot € 25.000).

Kortom, er zijn genoeg mogelijkheden om u in geval van faillissement van een klant deskundig te laten bijstaan. Neem contact op met het juridische team, tel. 088 567 11 11 en vraag naar de mogelijkheden.

Faillissementsfraude

Wat speelt er (verder)?

TLN signaleert dat veel gefailleerde bedrijven alweer snel een nieuwe onderneming opzetten, vaak met dezelfde bestuurders. In een aantal gevallen kan zo’n doorstart als 'malafide' worden aangemerkt. Dat is het geval als door manipulatie met (onder andere loon- en premieheffing) bewust op een faillissement wordt aangestuurd, om vervolgens ‘met een schone lei’ via een nieuw bedrijf ‘gewoon’ door te gaan Het vermoeden bestaat dat het faillissement voor velen een gemakkelijke wijze van schuldsanering is. 

Wat vindt TLN?

Leden van TLN worden regelmatig geconfronteerd met het faillissement van zakelijke relaties. Het komt voor dat een TLN-lid werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever, de vordering van het TLN-lid lange tijd oploopt, waarna de opdrachtgever vervolgens failleert. In de meeste gevallen blijft de betreffende vordering uiteindelijk onbetaald.

TLN richt zich op het aanscherpen van de waarborgen tegen misbruik en oneigenlijk gebruik van de faillissementswetgeving, meer transparantie ten behoeve van crediteuren en het tegengaan van andere onbedoelde negatieve gevolgen. 

Welke acties onderneemt TLN?

TLN participeert in VNO-NCW verband in de werkgroep Insolventie en benadrukt het belang om faillissementsfraude keihard aan te pakken. Ook heeft TLN richting overheid en politiek dit belang duidelijk uitgedragen en ingebracht. ​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Faillissementen
Kostenontwikkeling; Transportvergunningen; Pand- en retentierecht