Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Verzekeringen

​​​Hoe houdt u uw risico’s beperkt? In de uitvoering van uw werkzaamheden kunt u immers te maken krijgen met vele soorten aansprakelijkheden en schades. Als u vervoert of warehouse activiteiten verricht kunt u aansprakelijk zijn als u de goederen beschadigd aflevert. Als eigenaar van een loods of bedrijfspand kunt u aansprakelijk zijn voor letselschade als het pand gebreken vertoont en daardoor (bijvoorbeeld) een plafondplaat op het hoofd van uw klant valt. Voor vele verschillende soorten risico’s bestaan verschillende soorten verzekeringen.

Wat is een verzekering? 

Een verzekering is een overeenkomst. Op grond van deze overeenkomst dient u, als verzekeringnemer, premie te betalen. De verzekeraar verplicht zich daartegenover om geld uit te keren indien het verzekerde risico zich voordoet.

Bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst moet onzekerheid in minimaal één van de volgende opzichten bestaan:
Het is onzeker

 • óf de verzekeraar ooit een uitkering verschuldigd zal worden,
 • wanneer de verzekeraar een uitkering verschuldigd zal worden,
 • hoeveel de eventuele uitkering zal bedragen en/of,
 • wat de duur van de door de verzekeringnemer verschuldigde periodieke premiebetaling zal zijn.

Welke verzekeringen zijn er?

Verzekeringen zijn er in vele verschillende soorten en maten. Het zal vaak van de verzekeraar, bijvoorbeeld TVM, afhangen welke verzekeringen zij aanbieden en onder welke voorwaarden. Een verzekeringstussenpersoon kan u adviseren over de verzekeringen die voor uw bedrijf van belang kunnen zijn en kan u helpen om voor u de beste verzekeringen uit te zoeken. Zorg ervoor dat die verzekeringstussenpersoon goed op de hoogte is van uw wensen en van uw bedrijf, en leg uw wensen ook schriftelijk (bijvoorbeeld in een e-mail) vast.

De Stichting Vervoeradres (SvA) heeft een handboek samengesteld over verzekeringen in transport en logistiek. Dit handboek vindt u onderaan deze pagina onder downloads. Dit handboek gaat in op de historie, de verzekeringsbegrippen, de aansprakelijke partij voor ladingschade, de verschillende verzekeringen (voor de afzender, vervoerder en de bedrijfsvoering van de vervoerder/logistieke dienstverlener) en de verzekeringsmarkt.

Voor FENEX-leden heeft FENEX enkele exclusieve verzekeringsproducten. Meer hierover leest u op de pagina FENEX verzekeringen.  

Wat zijn uw verplichtingen bij een verzekering?

U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u verplicht bent om de verzekeraar, voor het afsluiten van de verzekering, op de hoogte te brengen van alle feiten die voor de verzekeraar van belang kunnen zijn voor het afsluiten van de verzekering. De verzekeraar moet namelijk kunnen inschatten hoe groot het risico is dat de verzekeraar gaat dekken, om vervolgens te kunnen beoordelen of de verzekeraar bereid is om dat risico te dekken en zo ja, tegen welke premie.

Doorgaans zal de verzekeraar een standaard vragenformulier hebben die u moet invullen. Het niet (juist) voldoen aan de mededelingsplicht, kan leiden tot een weigering van de verzekeraar om tot uitkering over te gaan. Ga hier dus niet te gemakkelijk aan voorbij en controleer uw mededelingen (bijvoorbeeld het vragenformulier) goed.

Na het afsluiten van de verzekering moet u uiteraard de premie voldoen. Voldoet u de premie niet, ook niet na een aanmaning tot betaling binnen een termijn van 14 dagen, dan leidt dit tot beëindiging of schorsing van de verzekeringsovereenkomst of de dekking.

Zodra het risico waartegen verzekerd is zich voordoet, dient u, of de tot uitkering gerechtigde, dit zo spoedig mogelijk aan de verzekeraar te melden. Alle inlichtingen en bescheiden die voor de verzekeraar van belang kunnen zijn moeten vervolgens aan de verzekeraar worden verschaft. Gebeurt dit niet, dan kan de verzekeraar de uitkering verminderen of, in geval van opzet, weigeren. 

Wat is verzekerd?

Welk risico verzekerd is hangt geheel af van de verzekering die u heeft afgesloten en de voorwaarden daarvan zoals die zijn vastgelegd in uw verzekeringspolis. 

Indien u een verzekering (mede) afsluit ter dekking van een bepaald risico, zorg er dan voor dat u duidelijk laat vastleggen, of de verzekeraar / verzekeringstussenpersoon schriftelijk laat bevestigen, dat dat risico onder de dekking van de verzekering valt, zonder uitsluitingen (of onder nader genoemde uitsluitingen waar u mee akkoord bent). Verzekeraars bieden namelijk standaard pakketten aan onder standaard voorwaarden. Zo zal een aansprakelijkheidsverzekering (AVP en AVB) per definitie geen schade aan eigen zaken dekken. Ook bevat een dergelijke verzekering vaak een ‘opzichtclausule´ die schade aan goederen van derden uitsluit op het moment dat die goederen door u zijn gehuurd of worden gebruikt. Daarnaast dekken ook lang niet alle transportverzekeringen schade die veroorzaakt is door een door u ingeschakelde charter.

Het kan zo zijn dat u (bijvoorbeeld) uw logistieke werkzaamheden heeft verzekerd op basis van de Logistieke Services Voorwaarden (LSV). De verzekeraar gaat er dan van uit dat u de LSV op juiste wijze met uw klant bent overeengekomen. Heeft u dit niet gedaan, of gaat u om commerciële redenen toch akkoord met een overeenkomst van uw klant die meer risico’s met zich brengt, dan kan het zijn dat uw verzekeraar alleen dat bedrag uitkeert waartoe u op grond van de LSV aansprakelijk zou zijn. De rest moet u dan alsnog uit uw eigen zak betalen.

Dit kunt u voorkomen door uw algemene voorwaarden op juiste wijze van toepassing te verklaren (meer hierover leest u op de verdiepingspagina algemene voorwaarden) dan wel door tijdig het contract van uw klant aan uw verzekeraar te overleggen met de vraag of uw verzekering de risico’s uit die overeenkomst dekt, en zo nee, tegen betaling van welke premie de verzekeraar de risico’s wil dekken. 

Verhuurt u uw oplegger of leent u uw oplegger uit aan een buitenlandse vervoerder? Let er dan op dat u uw oplegger apart verzekert aangezien dit anders tot problemen kan leiden. Een oplegger hoeft in Nederland niet apart te worden verzekerd, maar in het buitenland wel. Hierdoor kan het zijn dat u aansprakelijk wordt gesteld als de trekker die de oplegger trekt schade veroorzaakt. Meer hierover leest u in Weg en Wagen (nummer 72)

Wat moet u doen als u schade heeft?

Als u schade heeft of aansprakelijk wordt gesteld, meld deze schade of aansprakelijkstelling dan direct bij uw verzekeraar! In de wet (en ook vaak in de polisvoorwaarden) staat namelijk dat het te laat melden van een schade / aansprakelijkstelling ertoe leidt dat de verzekeraar niet langer verplicht is om de (gehele) schade uit te keren.

Ook als degene die schade vordert commercieel een belangrijke partij voor u is, doet u er goed aan om de discussie aan de verzekeraar over te laten. Dit om te voorkomen dat u aansprakelijkheid erkent of dat u andere dingen zegt of doet die het verweer van de verzekeraar kunnen benadelen. Gaat u toch de discussie aan, of betaalt u toch schadevergoeding, dan is de kans zeer groot dat u de schade zelf draagt en niet op de verzekeraar kunt verhalen.

Het beste kunt u dus aan uw wederpartij aangeven dat de zaak bij de verzekeraar ligt, en dat diegene van de verzekeraar zal horen of, en zo ja tot welk bedrag, de schade vergoed zal worden.

Uiteraard kunt u wel zelf de discussie aangaan met degene die de schade vordert op het moment dat de verzekeraar u heeft verteld de schade niet te zullen behandelen omdat het niet onder de dekking van de polis valt. In dat geval kunt u (als TLN-lid) altijd contact opnemen met een van de juristen van TLN om u te laten informeren over uw juridische positie. Bijvoorbeeld via Info & Advies te bereiken op tel. 088 456 75 67.

Meer informatie over schade leest u op de pagina schade. 

Wat keert de verzekeraar uit?

Wat de verzekeraar aan u uitkeert indien het verzekerde voorval zich heeft voorgedaan, is afhankelijk van de soort verzekeringsovereenkomst die u heeft afgesloten.

De wet onderscheidt twee verschillende soorten; de schadeverzekering en de sommenverzekering. Een combinatie van beide is ook mogelijk. Een schadeverzekering dekt de geleden schade, vaak tot een bepaald maximumbedrag. Deze uitkering kan ook in natura zijn, bijvoorbeeld in geval van ruitschade kan het zijn dat de verzekeraar zorgt dat er een nieuw raam wordt geplaatst. Bij een sommenverzekering ontvangt u een vast bedrag. Een voorbeeld van een sommenverzekering is de levensverzekering.

Controleer dus regelmatig of de door u af te sluiten of afgesloten verzekering nog voldoende dekking biedt.  

Aan wie keert de verzekeraar uit?

De verzekeraar zal uitkeren aan degene die krachtens de verzekering recht heeft op uitkering. 

Het kan zijn dat de verzekeringsovereenkomst (polis) een ‘verzekerde’ of ‘begunstigde’ aanmerkt. Degene die als zodanig vermeld staat, heeft dan recht op uitkering. Het kan zijn dat u dit zelf bent, maar het kan ook zo zijn dat u een verzekering afsluit die aan één of meerdere andere(n) zal uitkeren. Zo kunt u met uw verzekeraar afspreken dat in geval van schade aan de goederen, de verzekeraar uitkeert aan de eigenaar van de goederen, of een met name genoemd persoon.

De polis hoeft niet expliciet een ‘verzekerde’ of ‘begunstigde’ aan te wijzen. Het kan ook zo zijn dat degene die recht op uitkering heeft uit de polis, of uit de door u gesloten overeenkomst met uw klant, moet worden afgeleid.  

Zie ook

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

   

  Gerelateerd aan dit onderwerp

   

  Verzekeringen