Verbetering handhaafbaarheid Wet Minimumloon

De werkgever is in beginsel verplicht om minstens het minimumloon aan de werknemer te betalen per girale betaling.

​Op het minimumloon mogen geen inhoudingen worden verricht, anders dan de volgende zaken:

  • Premie t.b.v. deelname aan een pensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet
  • Premie voor een verzekering volgens de voorwaarden uit de Pensioenwet
  • Premie voor deelname aan enig ander fonds dan een pensioenfonds, mits dit fonds aan de eisen gesteld in de AmvB gesteld voldoet. Hieronder wordt in ieder geval niet verstaan een fonds dat tot doel heeft een uitkering te verstrekken in geval van ziekte, zwangerschap, bevalling of langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit is immers al geregeld in de WIA, ZW en WAO
  • Premie voor deelname aan enig ander spaarfonds dan de hierboven genoemde fondsen, mits dat spaarfonds voldoet aan de eisen die in de AmvB worden gesteld.
  • Een voorschot op het minimumloon. Dat dit voorschot is gegeven en dat werknemer ermee akkoord gaat dat dit op een later moment wordt ingehouden op het loon (ook het deel onder het minimumloon), moet wel schriftelijk zijn overeengekomen.

Mits de werknemer een schriftelijke volmacht afgeeft, is het toegestaan dat de werkgever kosten voor huisvesting, nutsvoorzieningen en servicekosten in houdt tot een bedrag van maximaal 25% van het geldende wettelijk minimumloon. Voorwaarde hierbij zijn dat de werknemer geen gedetacheerde is en dat de woning wordt gehuurd bij een instelling of stichting die door de minister van volkshuisvesting is toegelaten.
  
Daarnaast is toegestaan dat de werkgever, op volmacht van de werknemer, de premies voor zijn zorgverzekering inhoudt op het minimumloon, zolang deze premie de gemiddelde geraamde nominale premie niet te boven gaat.

1. Moet het gehele cao-loon giraal betaald worden?

De verplichte girale betaling is alleen van toepassing op het gedeelte van het cao-loon dat overeenkomt met de hoogte van het minimumloon. Het gedeelte van het loon dat boven het wettelijk minimumloon uitkomt kan op een andere manier voldaan worden.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten