Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Toezicht en handhaving

​​​Wat speelt er?

De sector beroepsgoederenvervoer over de weg heeft behoefte aan een gelijk speelveld, zowel in Europa als in eigen land. TLN is van mening dat handhaving een van de belangrijkste instrumenten is om aan dit gelijke speelveld te geraken.

Op het gebied van handhaving blijft veel werk te verzetten. TLN zet zich daar breed voor in, zowel in Brussel als in Den Haag.
Ieder land kent zijn eigen systeem van sancties bij verkeersovertredingen en overtredingen op de vervoerswetgeving. Dat komt omdat zaken van justitiële aard niet onder EU-wetgeving vallen, maar onder nationale wetgeving. Iedere lidstaat kan dus zijn eigen regime hanteren.

Het gevolg is dat het internationale wegvervoer te maken heeft met een wildgroei aan regels en sancties per land. In de controlepraktijk uit dit zich in enorme verschillen in boetes per land voor identieke overtredingen. De bandbreedtes voor identieke overtredingen kunnen oplopen tot enkele duizenden euro's, afhankelijk van het land waar de overtreding wordt geconstateerd.

Wat vindt TLN?

TLN pleit in eigen land al geruime tijd voor meer controles in onze sector, ook onderweg. Dit in verband met marktverstorende praktijken als tachograaffraude, illegale inleen van (buitenlandse) arbeidskrachten, rijden zonder (communautaire) vergunning, ontduiking van sociale wetgeving en cao, cabotage-overtredingen en overbelading. Hoe je die controles optimaliseert om zo min mogelijk hinder voor bonafide bedrijven te veroorzaken blijft een uitdaging.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) maakt gebruik van meerdere controlemethodes, al dan niet in samenwerking met andere handhavingsdiensten. Deze methodes variëren van wegcontroles, bedrijfscontroles, postale controles tot vormen van zelfregulering als systeemtoezicht en handhavings-convenanten.

De overheid als handhaver

Zelfregulering is in onze sector echter niet voldoende gebleken om overtredingen/wangedrag te voorkomen. We hebben de overheid als handhaver dus onverminderd nodig. TLN maakt zich dan ook grote zorgen om de bezuinigingen bij de ILenT in de afgelopen en in de nog komende jaren. Dit zal ongetwijfeld geen positieve uitwerking hebben op het nalevingsniveau in onze sector.

TLN stelt zich wat Europa betreft op het standpunt dat de menselijke maat in controles terug moet keren: een faire en billijke handhaving, waardoor volstrekt onredelijke boetes kunnen worden voorkomen. Bovendien dienen boetes in EU-landen qua structuur en systeem te worden geharmoniseerd, opdat gigantische verschillen in boetes tussen landen verdwijnen. Tevens dient het gelijkheidsbeginsel gerespecteerd te worden, geen verschil meer in behandeling tussen nationaliteiten.

Wat doet TLN voor u?

TLN pleit voor Nederland voor de invoering van een borgsommenstelsel voor buitenlanders die in Nederland overtredingen begaan. Sinds de uitspraak van de Raad van State van 3 december 2014 kan directe betaling van door niet-ingezetenen in Nederland begane overtredingen bij aanhouding niet meer worden afgedwongen.

Er wordt weliswaar een boete opgelegd, maar deze moet door de buitenlandse justitie worden geïnd. Àls dit al gebeurt, wat niet gegarandeerd is, vindt de betaling pas vele maanden of zelfs jaren later plaats. Daardoor mist handhaving hier ook in belangrijke mate zijn effect. Immers, op deze manier gaat er nauwelijks een afschrikwekkende en corrigerende werking van handhaving uit, met alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid en een gezond level playing field in Nederland.

De introductie van een borgsommenstelsel in Nederland, net als in de rest van de EU, is hiervoor de oplossing. Buitenlanders moeten dan, net als in andere landen gebruikelijk is, ook direct een borgsom betalen, hangende de verdere procedure. Zie voor meer informatie ons standpunt over het borgsommenstelsel voor buitenlanders.

Truckende tractoren

Ook op het vlak van vervoer van goederen met tractoren zet TLN al jaren in op een gelijk speelveld. Nederland kent naar schatting van de RDW (2015) maar liefst 270.000 tractoren en 300.000 aanhangers achter tractoren. Deze voertuigen worden veelvuldig en in toenemende mate in landelijke én verstedelijkte gebieden ingezet voor allerlei soorten goederenvervoer.

TLN vindt dat voor tractoren en hun bestuurders volgens het beginsel van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ op de openbare weg dezelfde regels, kwaliteitseisen en heffingen moeten gelden als voor vrachtauto's en hun chauffeurs.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

     

    Gerelateerd aan dit onderwerp

     

    Toezicht en handhaving
    Truckende tractoren