Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Toezicht en handhaving

​​​Wat speelt er?

De sector Transport en Logistiek heeft behoefte aan een gelijk speelveld, zowel in Europa als in eigen land. Toezicht en handhaving zijn belangrijke instrumenten om de oneerlijke concurrentie aan te pakken.

Op het gebied van toezicht en handhaving blijft veel werk te verzetten. TLN zet zich daar breed voor in, zowel in Brussel als in Den Haag.

Nationaal zien we dat de handhavingsdiensten steeds meer taken krijgen bij een slinkend of gelijkblijvend budget. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden om dáár te handhaven waar de grootste risico’s zijn. Er is niet voldoende capaciteit om op alle vlakken de handhavingsdruk op peil te houden, laat staan te verhogen. Dat betekent soms dat de pakkans voor een overtreding gering is en uitwassen kunnen ontstaan. Dit vraagt om slimmere manieren van toezicht en handhaving, waarbij de grootste risico’s effectief worden aangepakt. Sommige handhavers investeren nu in het ontwikkelen van digitale tools voor effectiever toezicht, zoals de ILT in het kader van de rij- en rusttijden. En er zijn specifieke teams aangewezen die zich intensief bezighouden met de opsporing van fraude en ernstige misstanden.

Internationaal blijven er voorlopig veel verschillen bestaan tussen de verschillende lidstaten. Ieder land kent zijn eigen systeem van sancties bij verkeersovertredingen en overtredingen op de wetgeving. Dat komt omdat zaken van justitiële aard niet onder EU-wetgeving vallen, maar onder nationale wetgeving. Iedere lidstaat kan dus zijn eigen regime hanteren. Het gevolg is dat het internationale wegvervoer te maken heeft met een wildgroei aan regels en sancties per land. In de controlepraktijk uit dit zich in enorme verschillen in boetes per land voor identieke overtredingen. Maar we zien ook verschillen in de wijze van oplegging van de boetes. In dat kader stoort TLN zich aan het opleggen van borgsommen aan (vermeende) overtreders in het buitenland, een praktijk die in Nederland niet is toegestaan wegens strijd met het anti-discriminatiebeginsel maar in het buitenland nog steeds wordt uitgevoerd. 

Wat vindt TLN?

TLN streeft ernaar dat toezicht en handhaving aantoonbaar meer bijdragen aan verbetering van het gelijke speelveld in de sector en het verminderen van de ernstigste uitwassen. TLN wil een veilige, schone sector waar eerlijk wordt geconcurreerd en waarop toezicht wordt gehouden vanuit het vertrouwen in het lerend vermogen van het bedrijfsleven. 

Notoire overtreders, fraude en manipulatie moeten worden aangepakt. Dit vraagt om een effectieve en slimme inzet van toezicht en handhaving. Bij afnemende capaciteit is de reguliere handhaving daar op sommige terreinen niet voldoende op niveau op dit moment.

TLN pleit in eigen land al geruime tijd voor slimmere risicogerichte controles in onze sector, ook onderweg, om de naleving meer gelijkwaardig te krijgen. Dit in verband met marktverstorende praktijken als tachograaffraude en overtredingen van de rij- en rusttijden, mestfraude, illegale inzet  van (buitenlandse) arbeidskrachten, rijden zonder (communautaire) vergunning, ontduiking van sociale wetgeving en cao, cabotage-overtredingen en overbelading.  De digitaliseringsontwikkelingen zullen er toe leiden dat er meer transparantie en meer toezicht op afstand zal ontstaan. TLN juicht  het toe wanneer handhavers meer en beter gebruik gaan maken van beschikbare digitale informatie, zeker indien dit leidt tot een vermindering van de administratieve druk. Daarnaast blijft TLN aandacht vragen voor de zichtbare en effectieve fysieke handhaving langs de kant van de weg.

TLN toetst het toezicht en de handhaving aan vier randvoorwaarden:

 • Doelgerichtheid: toezicht en handhaving moeten een aantoonbaar effect hebben op het inperken van de grootste risico’s van oneerlijke concurrentie, (o.a. verkeers-)onveiligheid, millieuvervuiling en arbeidsomstandigheden;
 • Marktversterkend: handhaving moet zoveel mogelijk plaatsvinden op basis van gelijke interpretatie  van regelgeving zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
 • Dienstverlenend: toezicht en handhaving dienen plaats te vinden met zo weinig mogelijk verstoring van het logistieke proces. Bedrijven die zichtbaar compliant zijn worden vanuit een vertrouwensrelatie benaderd. Handhavingsdiensten dienen hun informatievoorziening en processen op orde te hebben en transparant te opereren.
 • Proportioneel: handhaving dient proportioneel en naar de geest van de wet te zijn en mag zijn doel niet voorbijgaan. De opgelegde sancties dienen in verhouding te staan tot de ernst van de overtreding. 

Wat doet TLN voor u?

TLN pleit in NL bij de politiek, Ministeries en handhavende instanties voor toezicht en handhaving die effectief, dienstverlenend, marktversterkend en proportioneel is. Daarbij dient, waar dit nodig is, optimaal gebruik gemaakt te worden van digitale instrumenten die dit mogelijk maken.

In Internationaal verband pleit TLN samen met de andere Europese werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector (de IRU en de ETF) bij de Europese Commissie, Raad en EP om vaart te maken met de uniforme digitalisering van de handhaving van de Europese vervoerswetgeving.

TLN pleit nationaal en internationaal voor verduidelijking van de regels, daar waar interpretatieverschillen tot problemen (kunnen) leiden. In het kader van de borgsommen tracht TLN door middel van een proefprocedure duidelijkheid te krijgen over de legale grondslag van de buitenlandse borgsommenstelsels.

TLN helpt ondernemers bij het inzichtelijk maken van de regels, door middel van voorlichting en trainingen en de ontwikkeling van tools om de naleving te verbeteren. 

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

   

  Gerelateerd aan dit onderwerp

   

  Toezicht en handhaving
  Truckende tractoren